Jak uzyskać certyfikat BRC S&D? / Wdrożenie standardu BRC S&D / Nadzór / Dokumentacja BRC dla logistyki, magazynowania, transportu, dystrybucji

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wdrożenie BRC S&D dla magazynowania i dystrybucji – MIĘDZYNARODOWY STANDARD BRC LOGISTYKA, MAGAZYNOWANIE, TRANSPORT, DYSTRYBUCJA, SPEDYCJA

Międzynarodowy standard BRC dotyczący magazynowania i dystrybucji wskazuje, oparte na analizie ryzyka, najlepsze praktyki w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktu na etapie jego magazynowania i dystrybucji. Jest przejrzysty, wymagania sformułowane są w formie nakazowej i ma zastosowanie na całym świecie. Certyfikat BRC S&D zapewnia jakość i bezpieczeństwo produktów podczas ich przechowywania i dystrybucji w całym łańcuchu dostaw. Standard BRC S&D został opracowany m. in. przy udziale sprzedawców detalicznych znanych marek oraz przedstawicieli firm z branży logistycznej. W trzecim kwartale roku 2020r. certyfikat BRC S&D posiadało ponad 2200 firm w 54 krajach.

 

Standard BRC S&D

Standard BRC S&D zwraca szczególną uwagę na zapewnienie przejrzystości w łańcuchu dostaw. Standard BRC S&D został opracowany mając na względzie działania logistyczne w zakresie żywności, opakowań i produktów konsumenckich.  Standard BRC S&D jest elastyczny, gdyż organizacja może wdrożyć wymagania standardu BRC S&D w pełnym zakresie lub w zakresie istotnym dla jej działalności, np. tylko magazynowanie, tylko dystrybucja, tylko transport. Działania w zakresie magazynowania i/lub dystrybucji, do których stosuje się niniejszy standard, mogą mieć miejsce w dowolnym punkcie łańcucha dystrybucji, od produkcji podstawowej do sprzedaży detalicznej. Organizacja może również wybierać tzw. Dodatkowe Moduły Dobrowolne, które obejmują powszechnie stosowane obecnie praktyki branżowe w celu wykazania większej przejrzystości łańcucha dostaw. Dodatkowe Moduły Dobrowolne obejmują handel elektroniczny, cross-docking, sprzedaż hurtową, kontraktowe pakowanie, kontrolę i gospodarkę odpadami. Wydanie 4 normy zostało opracowane w celu odzwierciedlenia zmieniającej się dynamiki sektora logistycznego wraz ze wzrostem handlu elektronicznego i dywersyfikacją działalności operacyjnej oraz w celu zapewnienia większej przejrzystości i większego bezpieczeństwa produktu w całym łańcucha dostaw.

 

Jak wdrożyć BRC S&D w firmie? Jak uzyskać certyfikat BRC S&D / BRC dla magazynowania i dystrybucji?

W ramach wdrożenia standardu BRC S&D niezbędne jest określenie zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu w trakcie magazynowania i dystrybucji, określenie polityki przedsiębiorstwa, struktury organizacyjnej, a następnie opracowanie odpowiedniej dokumentacji systemu BRC S&D, czyli niezbędnych procedur systemowych i procesowych, instrukcji operacyjnych, formularzy. Dokumentacja systemu BRC S&D opisuje zasady postępowania w poszczególnych obszarach magazynowania, dystrybucji / transportu w firmie tak, aby postępowanie to było zgodne z wymaganiami standardu BRC S&D. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia standardu BRC S&D poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację systemu BRC S&D, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami standardu BRC S&D. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu z wymaganiami standardu BRC S&D. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danym obszarze mamy czas na wprowadzenie odpowiednich korekcji do procesów i działań przed audytem certyfikującym. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego organizacja otrzymuje certyfikat BRC dla magazynowania i dystrybucji.

 

WDROŻENIE STANDARU BRC S&D REALIZOWANE PRZEZ NASZ ZESPÓŁ

Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie standardu BRC S&D zapewniamy:

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego BRC S&D

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu wdrożenia standardu BRC S&D zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe), pomoc oraz wsparcie merytoryczne w zakresie wdrożonego systemu BRC S&D w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożenia BRC S&D w Twojej firmie

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację systemu BRC S&D, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

Wdrożenie BRC S&D w Twojej firmie

DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA STANDARDU BRC S&D:

1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu BRC S&D

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające poprawy, np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, dokumentacji, sposobów nadzoru

doradzamy, jaki powinien być układ pomieszczeń, przepływ produktów w celu zapobiegania krzyżowania się dróg produktów, odpadów oraz jakie warunki higieniczne należy zastosować, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu w trakcie magazynowania i dystrybucji oraz spełnić wymagania standardu BRC S&D

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ BRC S&D
 
opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard BRC S&D

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI
/ SZKOLENIE BRC S&D
 
omówienie dokumentacji BRC S&D wspólnie z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania systemu BRC S&D

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

4. SZKOLENIE
DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH BRC S&D
 
szkolenie na Audytora wewnętrznego BRC S&D dla wyznaczonych pracowników wraz z potwierdzeniem kwalifikacji

uczestnicy szkolenia:

zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu wg wymagań standardu BRC S&D wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji (wystawienie certyfikatu Audytora wewnętrznego BRC S&D)

zdobędą umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występujących w procesach ryzyk i szans, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności

w trakcie szkolenia uzyskają możliwość praktycznego przećwiczenia wszystkich etapów audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

5. AUDYT WEWNĘTRZNY
I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA
 
sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu BRC S&D oraz czy jest gotowy do certyfikacji

podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego systemu BRC S&D, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy dokumentację z audytu (raport z audytu wewnętrznego)

6. AUDYT CERTYFIKUJĄCY
 
uzyskanie akredytowanego certyfikatu BRC S&D dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu BRC S&D

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z uzyskaniem certyfikatu BRC S&D)

7. DORADZTWO
PO CERTYFIKACJI
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych po zakończonym projekcie wdrożenia BRC S&D w Twojej firmie

doradztwo po uzyskaniu certyfikatu BRC S&D to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania BRC S&D przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

Ile czasu trwa wdrożenie BRC S&D? Ile kosztuje wdrożenie standardu BRC dla magazynowania i dystrybucji?

Czas wdrożenia BRC S&D zależy od wielu czynników, przede wszystkim uwarunkowany jest wielkością organizacji, specyfiką jej działalności, stanem infrastruktury powierzchni magazynowych oraz złożonością procesów, które w niej zachodzą. Wdrożenie BRC S&D trwa zazwyczaj kilka miesięcy.

Na koszty wdrożenia standardu BRC dla magazynowania i dystrybucji wpływ ma również szereg czynników, wśród których możemy wymienić np. wielkość organizacji czy liczbę lokalizacji, w których realizowany jest projekt. Każdy projekt wdrożenia BRC S&D wyceniany jest indywidualnie. Jeśli chcesz otrzymać indywidualną wycenę projektu wdrożenia BRC dla magazynowania i dystrybucji w Twojej firmie wraz z czasowym harmonogramem działań zapraszamy do kontaktu.

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM PRZY WDROŻENIU BRC DLA MAGAZYNOWANIA I DYSTRYBUCJI?

Jesteśmy firmą konsultingową, którą tworzy zespół doświadczonych audytorów i trenerów z zakresu systemów zarządzania. Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie takich systemów zarządzania takich, ISO, BRC, IFS, HACCP, UTZ, RSPO i BIO. Specjalizujemy się w zakresie usług obejmujących całościową realizację projektów wdrożeniowych łącznie ze wsparciem merytorycznym podczas audytu certyfikującego oraz bezpłatnymi konsultacjami po certyfikacji. Zapewniamy bieżące doradztwo, pomoc, wsparcie merytoryczne oraz szkolenia tematyczne z zakresu systemów zarządzania.

Zespół SYNERGIAgroup - dowiedz się więcej, co nas wyróżnia na tle innych firm wdrażających systemy zarządzania

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na system BRC S&D od strony zarządzania procesem magazynowania czy dystrybucji, kontroli produktu i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrożenia systemu BRC dla magazynowania i dystrybucji wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu BRC S&D dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia, co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie BRC S&D w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia BRC S&D możemy skrócić do mniej niż 3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu BRC S&D możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

CO TO JEST STANDARD BRC S&D?

BRC S&D – MIĘDZYNARODOWY STANDARD BRC LOGISTYKA, MAGAZYNOWANIE, TRANSPORT, DYSTRYBUCJA, SPEDYCJA

 
Standard BRC S&D opracowany został w roku 2006 w celu umożliwienia certyfikacji firm, działających w branży logistycznej, stanowiących element pośredni pomiędzy certyfikowanymi producentami produktów żywnościowych i nieżywnościowych (standardy BRC dla producentów żywności i produktów nieżywnościowych: BRC FOOD, BRC CP), a detalistami i firmami świadczącymi usługi cateringowe. Podstawowym celem standardu BRC S&D jest zapewnienie, że integralność oraz bezpieczeństwo produktu na etapie przechowywania, magazynowania, dystrybucji i transportu są utrzymywane, potwierdzone audytem zewnętrznym oraz certyfikacją przez niezależną trzecią stronę.

Standard BRC S&D składa się m. in. z następujących sekcji: zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla i ciągłe doskonalenie, analiza zagrożeń i ryzyka, system zarządzania jakością, standardy zakładu, standardy w zakresie wyposażenia, zarządzanie obiektami, dobre praktyki operacyjne, personel; dodatkowe moduły obejmują sprzedaż hurtową oraz pozostałe usługi, np. usługi parkingowe, badania produktu, recycling

Standard BRC S&D zapewnia przejrzystość w zakresie przeprowadzania audytów, spójność z wymaganiami pozostałych standardów BRC; zwraca uwagę na bezpieczeństwo podczas załadunku oraz bezpieczeństwo środków transportu, rosnące wymagania w zakresie zatwierdzania dostawców, obszary związane z odwołaniem i wycofaniem produktu (np. znakowanie i pakowanie); w nowym wydaniu standardu wprowadzony został stopniowany system oceny w celu lepszego wykazania ciągłego doskonalenia organizacji, aktualnie system oceny zastosowany w standardzie jest podobny do systemu oceny zastosowanego w standardzie BRC Food oraz BRC Packaging

Zakres standardu BRC S&D obejmuje wszystkie działania, które mogą wpływać na bezpieczeństwo, jakość oraz legalność produktów podczas magazynowania oraz dystrybucji; przeznaczony jest dla firm świadczących usługi w zakresie magazynowania i dystrybucji oraz transportu, ponadto dodatkowo certyfikacja może uwzględniać usługi związane ze sprzedażą hurtową produktów. Certyfikacji podlegać mogą zarówno organizacje, które posiadają prawo własności do przechowywanych produktów, jak również firmy, które działają w formie podwykonawców usług magazynowania i dystrybucji; standard obejmuje wszystkie etapy dystrybucji w łańcuchu dostaw od początkowej produkcji do końcowego detalisty (np. dystrybucja od hodowcy, plantatora do producenta, od dostawcy do producenta, od producenta do operatora zewnętrznego zajmującego się magazynowaniem, od producenta do detalisty, magazyny detalisty, sprzedaż przez Internet); dystrybucja może odbywać się przy zastosowaniu różnych rodzajów transportu (transport drogowy, transport kolejowy, lotniczy czy morski), standard przewiduje również transport przy użyciu kontenerów, w takim przypadku powinno być to ściśle sprecyzowane w kontraktach między właścicielem produktu a spedytorem, spedycja w takim przypadku nie wchodzi w zakres certyfikacji standardu BRC S&D; standard BRC S&D nie dotyczy działań związanych z magazynowaniem w ramach działalności firm produkcyjnych (w takim przypadku właściwy jest standard BRC Food, BRC CP lub BRC Packaging) oraz operacji, w których mamy do czynienia z przetwarzaniem produktu (wymagany jest standard BRC Food lub BRC CP)

Standard BRC S&D podobnie jak standard BRC Food, wprowadza również możliwość przeprowadzania w ramach certyfikacji niezapowiedzianych audytów w dwóch wariantach: pełny audyt niezapowiedziany lub częściowy audyt niezapowiedziany; jest to opcja dobrowolna, jednakże zapewnia dodatkowy prestiż organizacji poddającej się certyfikacji poprzez budowanie kultury organizacyjnej uwzględniającej bezpieczeństwo produktu jako priorytet

 

Standard BRC S&D dotyczy magazynowania oraz dystrybucji / transportu produktów, które ze względu na swoje przeznaczenie powinny być w odpowiedni sposób zabezpieczone przez fizycznymi zanieczyszczeniami, do takich produktów należą: żywność (zapakowane produkty żywnościowe, żywność przechowywana w silosach, transportowana w cysternach, żywność niezapakowana, np. owoce i warzywa, owoce morza, tusze zwierząt), materiały opakowaniowe (do produktów żywnościowych i nieżywnościowych), produkty konsumenckie nieżywnościowe (zgodnie z Dyrektywą UE 2001/95, wykorzystywane w przemyśle spożywczym)

KLUCZOWE ELEMENTY SYSTEMU BRC S&D:

 
Zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla (zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla i ciągłe doskonalenie, struktura organizacyjna, odpowiedzialności)
 
Analiza zagrożeń i ryzyka
 
System zarządzania jakością (wymagania dotyczące dokumentacji, audyty wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze, uzgodnienia z klientami, zakupy, identyfikowalność, wycofanie produktu i odwołanie z rynku, zarządzanie incydentami i ciągłością biznesu, postępowanie z niezgodnościami, rozpatrywanie reklamacji)
 
Standardy zakładu i budynków (lokalizacja, ochrona zakładu, przepływ produktów, segregacja, obszary magazynowania i wysyłki, personel)
 
Standardy dotyczące środków transportu (ochrona załadunku, zarządzanie flotą, kontrola temperatury)
 
Zarządzanie obiektami (wyposażenie, utrzymanie i konserwacja, kalibracja i nadzorowanie wyposażenia pomiarowego, utrzymanie porządku i higieny, zarządzanie odpadami, zwalczanie szkodników)
 
Dobre praktyki operacyjne (przyjęcia towarów, kontrola warunków środowiskowych, ryzyko chemicznych i fizycznych zanieczyszczeń produktu, rotacja na stocku, wydanie produktu)
 
Personel (szkolenia i kompetencje, higiena personelu)
 
Moduły dodatkowe: sprzedaż hurtowa (zakupy w marce własnej, zakupy i zarządzanie produktami w marce sprzedawcy), usługi kontraktowe (kontrakty, inspekcja produktu, pakowanie, kontrola ilościowa, operacje mrożenia i rozmrażania, recycling)

spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa produktów obowiązujących w Polsce oraz UE

poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie stałej powtarzalnej jakości dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania

minimalizacja ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących

ograniczenie liczby audytów Klientów, zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów

uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie działań logistycznych, dostarczania bezpiecznych produktów

dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

możliwość współpracy z kontrahentami, którzy wymagają certyfikacji BRC, rozszerzenie współpracy na rynku krajowym, jak i zagranicznym

 

poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcucha dostaw, współpracy z Kontrahentami

poprawa wizerunku Firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów, jak również jednostek urzędowej kontroli i organów nadzoru

spełnienie wymagań stawianych przez sieci handlowe wobec swoich dostawców

Wdrożenie BRC S&D z SYNERGIAgroup to:

gwarancja uzyskania certyfikatu BRC S&D

niskie koszty wdrożenia

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas wdrożenia dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie standardu BRC S&D w Twojej Firmie

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

   tel.: 601 837 351

  e-mail: biuro@synergiagroup.eu

DODATKOWA USŁUGA:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BRC S&D

Przejęcie przez zewnętrzną firmę konsultingową funkcji, zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. BRC S&D

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej BRC S&D

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania BRC S&D na firmę zewnętrzną - firmę konsultingową

Usługa nadzoru nad systemem BRC S&D jako proces zewnętrzny

Czytaj więcej o usługach nadzoru

Zapoznaj się również z naszymi produktami online / szkoleniami online z serii ISO.ONLINE:

 

PRZESZKOL WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW TWOJEJ FIRMY W PROSTY I SZYBKI SPOSÓB!

Skorzystaj z dedykowanego szkolenia online z zakresu wybranego systemu zarządzania ISO, IFS, BRC!

Grupa szkoleniowa, zakres tematyczny i czas trwania szkolenia ustalane są indywidualnie z Twoją firmą.

Czytaj więcej

Konsultacje online BRC

Konsultacje online na żywo z trenerem z zakresu standardu BRC

korzyści z konsultacji online:

dowiesz się, jak przełożyć wymagania standardu BRC na określone procedury, działania w Twojej Firmie

zdobędziesz wiedzę, jak wdrożyć procedury BRC do praktyki tak, aby pracownicy nie bali się zmian oraz jak stosować formularze tak, aby nie utrudniać sobie pracy

dowiesz się, w jaki sposób skutecznie wdrożyć działania korekcyjne i korygujące po zidentyfikowaniu niezgodności (np. w wyniku audytu certyfikującego BRC)

zdobędziesz wiedzę, jak zbudować system zarządzania BRC w organizacji tak, aby pozytywnie przejść proces certyfikacji i uzyskać certyfikat BRC

Czytaj więcej

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCHprojekty realizowane przez praktyków
SYNERGIAgroup to firma wdrażająca systemy zarządzania, którą tworzy zespół doświadczonych konsultantów, posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wdrażając systemy zarządzania, wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu wdrożeniowego
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu wdrożeniowego
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia

Tworzymy SMART SYSTEM! 

Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.

SMART SYSTEM to:

S – solidne fundamenty pod budowę systemu – poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentyczny – system funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowy – system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działania – oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)

Szkolenie BRC

Zapoznaj się również z naszą ofertą szkoleniową w zakresie standardu BRC:
 
Szkolenie online BRC Food - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć BRC Food w firmie?

 Zobacz szczegóły szkolenia
 
Szkolenie online BRC Food - Audytor wewnętrzny BRC Food / Pełnomocnik ds. BRC Food

Zobacz szczegóły szkolenia
 

Zapytaj o ofertę stałego nadzoru systemu zarządzania BRC S&D w Twojej Firmie 

Formularz ofertowy

 

 WDROŻENIA ISO / NADZORY ISO:

Wdrożenie / nadzór ISO 9001

Wdrożenie / nadzór ISO 22000

Wdrożenie / nadzór ISO 14001

Wdrożenie / nadzór systemu HACCP

Wdrożenie / nadzór FSSC 22000

Wdrożenie / nadzór BRC Food

Wdrożenie / nadzór BRC Packaging

Wdrożenie / nadzór BRC CP

Wdrożenie / nadzór IFS Food

Wdrożenie / nadzór IFS Logistics

Wdrożenie / nadzór IFS HPC

Wdrożenie / nadzór IFS PACsecure

Wdrożenie / nadzór BIO / EKO / ORGANIC

Wdrożenie / nadzór UTZ, Rainforest Alliance

Wdrożenie / nadzór RSPO

Wdrożenie / nadzór ISO 45001

Wdrożenie / nadzór GMP

Wdrożenie / nadzór systemu zintegrowanego

Szkolenia online (webinaria otwarte) z zakresu standardów BRC - praktyczne omówienie wymagań, liczne przykłady praktyczne

Sprawdź najbliższe terminy!

 
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem