Jak uzyskać certyfikat GMP Kosmetyki? / Wdrożenie / nadzór / dokumentacja GMP Kosmetyki / ISO 22716

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak uzyskać certyfikat ISO 22716?

WDROŻENIE ISO 22716:2007 (PN-EN ISO 22716:2009) – Kosmetyki. Dobre Praktyki Produkcji (GMP). Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji

 
Norma ISO 22716 zawiera wymagania w zakresie dobrych praktyk produkcyjnych dla branży kosmetycznej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009). Celem normy ISO 22716 jest zapewnienie, że wytworzony produkt kosmetyczny wprowadzany na rynek jest bezpieczny poprzez utrzymywanie odpowiednich warunków w trakcie jego produkcji, magazynowania oraz transportu. Obejmuje to zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów na etapie ich wytwarzania oraz kontrolę i właściwe magazynowanie wyrobów kosmetycznych. Norma ISO 22716 może być wdrażana przez wszystkie przedsiębiorstwa, zajmujące się produkcją kosmetyków, które zgodnie z przepisami prawnymi zobowiązane są do przestrzegania dobrych praktyk produkcyjnych oraz dostarczania organom zewnętrznym dowodu (w formie odpowiedniej dokumentacji), potwierdzającego stosowanie tych zasad w codziennej praktyce. Norma zawiera wymagania dotyczące m. in.: higieny produkcji, kontroli jakości w trakcie produkcji, magazynowania oraz transportu, higieny personelu, utrzymania czystości w pomieszczeniach, wyposażenia, surowców, materiałów opakowaniowych, zarządzania odpadami, rozpatrywania reklamacji, czy nadzorowania procesów zlecanych na zewnątrz.

Wdrożenie ISO 22716 / GMP Kosmetyczne

Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie normy ISO 22716 zapewniamy:

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego ISO 22716

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe), pomoc oraz wsparcie merytoryczne w zakresie wdrożonego systemu zarządzania w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożenia ISO 22716 w Twojej firmie

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację ISO 22716, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

 

Jak wdrożyć ISO 22716 w firmie? Jak uzyskać certyfikat ISO 22716?

czyli PROCES WDROŻENIA NORMY ISO 22716 / GMP KOSMETYKI realizowany przez SYNERGIAgroup

 

W ramach wdrożenia normy ISO 22716 niezbędne jest opracowanie odpowiedniej dokumentacji systemu ISO 22716, czyli niezbędnych procedur systemowych i procesowych, instrukcji operacyjnych, formularzy. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia normy ISO 22716 poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację systemu ISO 22716, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami normy ISO 22716. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy ISO 22716. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danym obszarze mamy czas na wprowadzenie odpowiednich korekcji do procesów i działań przed audytem certyfikującym. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego organizacja otrzymuje certyfikat ISO 22716.

 

DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA SYSTEMU DOBRYCH PRAKTYK GMP WEDŁUG WYMAGAŃ NORMY ISO 22716:

1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań normy ISO 22716 / GMP Kosmetyki

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające poprawy, np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, dokumentacji, sposobów nadzoru

doradzamy, jaki powinien być układ pomieszczeń, sposób ustawienia linii produkcyjnej, przepływ produktów w celu zapobiegania krzyżowania się dróg surowców, opakowań, produktów, odpadów oraz jakie warunki higieniczne należy zastosować, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i spełnić wymagania normy ISO 22716

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ ISO 22716
 
opracowanie dokumentacji systemowej Systemu Dobrych Praktyk w zakresie wymaganym przez normę ISO 22716

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

Dokumentacja obejmuje m. in. procedury / instrukcje dotyczące kluczowych elementów normy ISO 22716 takich, jak: personel, pomieszczenia, wyposażenie, surowce i materiały opakowaniowe, produkcja, produkty gotowe, kontrola jakości, zarządzanie odpadami, zarządzanie podwykonawcami, usługami, rozpatrywanie reklamacji i odwołania z rynku, zarządzanie zmianą, audyty wewnętrzne, nadzorowanie dokumentacji.

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI ISO 22716 / SZKOLENIE GMP Kosmetyczne
 
omówienie dokumentacji ISO 22716 wspólnie z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie ogólne dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację ISO 22716 wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania Systemu Dobrych Praktyk GMP Kosmetyki

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

4. SZKOLENIE
DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH ISO 22716
 
szkolenie na Audytora wewnętrznego ISO 22716 dla wyznaczonych pracowników wraz z potwierdzeniem kwalifikacji

uczestnicy szkolenia:

zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego Systemu Dobrych Praktyk GMP Kosmetyki wg wymagań normy ISO 22716 wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji (wystawienie certyfikatu Audytora wewnętrznego ISO 22716)

zdobędą umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występujących w procesach ryzyk i szans, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności

w trakcie szkolenia uzyskają możliwość praktycznego przećwiczenia wszystkich etapów audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

5. AUDYT WEWNĘTRZNY ISO 22716
 
sprawdzenie, czy wdrożony System Dobrych Praktyk GMP Kosmetyki spełnia wymagania normy ISO 22716 oraz czy jest gotowy do certyfikacji

podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego Systemu Dobrych Praktyk GMO Kosmetyki ISO 22716, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy dokumentację z audytu (raport z audytu wewnętrznego)

6. AUDYT CERTYFIKUJĄCY ISO 22716
 
uzyskanie akredytowanego certyfikatu ISO 22716 dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu ISO 22716

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z uzyskaniem certyfikatu ISO 22716)

7. DORADZTWO
PO CERTYFIKACJI
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych po zakończonym projekcie wdrożenia normy ISO 22716

doradztwo po certyfikacji to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego Systemu Dobrych Praktyk GMP Kosmetyki ISO 22716 przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

Ile trwa wdrożenie ISO 22716? Ile kosztuje wdrożenie systemu ISO 22716?

Czas wdrożenia ISO 22716 zależy od wielu czynników, przede wszystkim uwarunkowany jest wielkością organizacji, specyfiką jej działalności oraz złożonością procesów, które w niej zachodzą. Wdrożenie ISO 22716 trwa zazwyczaj kilka miesięcy.

Na koszty wdrożenia systemu ISO 22716 wpływ ma również szereg czynników, wśród których możemy wymienić np. wielkość organizacji czy liczbę lokalizacji, w których realizowany jest projekt. Każdy projekt wdrożenia ISO 22716 wyceniany jest indywidualnie. Jeśli chcesz otrzymać indywidualną wycenę projektu wdrożenia ISO 22716 w Twojej firmie wraz z czasowym harmonogramem działań zapraszamy do kontaktu.

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM PRZY UZYSKANIU CERTYFIKATU ISO 22716?

Jesteśmy firmą konsultingową, którą tworzy zespół doświadczonych audytorów i trenerów z zakresu systemów zarządzania. Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie takich systemów zarządzania takich, ISO, BRC, IFS, HACCP, UTZ, RSPO i BIO. Specjalizujemy się w zakresie usług obejmujących całościową realizację projektów wdrożeniowych łącznie ze wsparciem merytorycznym podczas audytu certyfikującego oraz bezpłatnymi konsultacjami po certyfikacji. Zapewniamy bieżące doradztwo, pomoc, wsparcie merytoryczne oraz szkolenia tematyczne z zakresu systemów zarządzania.

Zespół SYNERGIAgroup - dowiedz się więcej, co nas wyróżnia na tle innych firm wdrażających systemy zarządzania

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na systemy zarządzania od strony zarządzania produkcją, nadzorowania infrastruktury, aspektów BHP i ochrony środowiska, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrażania systemu wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych w branży spożywczej oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia, co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZ w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż
3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

Poznaj szczegółową metodykę naszych działań w zakresie wdrażania systemów zarządzania, która gwarantuje nam osiągnięcie sukcesu w realizowanych projektach wdrożeniowych.

Co to jest norma ISO 22716 / GMP Kosmetyczne?

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NORMY ISO 22716:

Wdrożenie normy ISO 22716 pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych poprzez utrzymywanie dobrych praktyk produkcyjnych, doskonalenie procesów w zakresie produkcji, magazynowania oraz transportu kosmetyków, jak również wprowadza koncepcję zarządzania jakością w organizacji

Norma ISO 22716 została opracowana w roku 2007, w Polsce wprowadzona jako polska norma PN w roku 2009

Wdrożenie ISO 22716 jest dobrowolne, jednakże stanowi efektywne narzędzie do wywiązywania się producenta z obowiązku dostarczania dowodu na zgodność swoich działań z obowiązującymi przepisami prawnymi

Wdrożenie normy ISO 22716, zawierającej wymagania dobrych praktyk produkcyjnych dla branży kosmetycznej pozwala na spełnienie wymagań prawnych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 dotyczącym produktów kosmetycznych. Rozporządzenie to wprowadzone zostało w roku 2013 w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa kosmetyków dostępnych na rynkach UE oraz ujednolicenia przepisów prawnych obowiązujących w poszczególnych krajach UE.  Wprowadza również obligatoryjne stosowanie zasad dobrych praktyk produkcyjnych dla wszystkich firm związanych z produkcją kosmetyków (np.  producentów surowców, producentów wyrobów gotowych, dystrybutorów, importerów, eksporterów)

Jakie są wymagania normy ISO 22716?

 

KLUCZOWE ELEMENTY NORMY ISO 22716:

 
personel (odpowiedzialność kierownictwa, odpowiedzialności pracowników, struktura organizacyjna, szkolenia pracowników w zakresie GMP w obszarach produkcji, kontroli jakości, zakupów, zaopatrzenia, dostaw, zapisy z planowania i realizacji szkoleń, higiena pracowników i gości, nadzorowanie zdrowia pracowników, zaplecze socjalne, odzież ochronna)
 
pomieszczenia (zaprojektowane, skonstruowane i utrzymywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo produktu oraz eliminujące ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych, możliwe utrzymanie pomieszczeń w odpowiedniej czystości, zdefiniowane obszary o różnych wymaganiach higienicznych, przepływ produktów, pomieszczenia socjalne, oświetlenie, utrzymanie czystości i dezynfekcja, konserwacja i naprawy, zwalczanie szkodników)
 
wyposażenie (zaprojektowane tak, aby możliwe było jego łatwe czyszczenie, nadzorowanie instalacji, identyfikacja wyposażenia, kalibracja i nadzorowanie sprzętu pomiarowego, utrzymanie czystości, mycie i dezynfekcja, utrzymanie i konserwacja)
 
surowce i materiały opakowaniowe (określone akceptowalne kryteria jakościowe na wejściu, specyfikacje dla surowców i materiałów opakowaniowych, nadzorowanie procesu zakupów, zatwierdzanie dostawców, kontrola przyjęcia dostaw, magazynowanie – przestrzeganie zasady FIFO, izolacja surowców otwartych, kontrola jakości wody użytej do produkcji)
 
produkcja (procesy realizowane zgodnie z przyjętymi procedurami, zapewniona dostępność odpowiedniej dokumentacji, kontrola przed uruchomieniem produkcji, nadzorowanie numeru partii, kontrola międzyoperacyjna, pakowanie)
 
produkty gotowe (specyfikacje, kontrola końcowa, magazynowanie, odpowiednia identyfikacja, nadzorowanie wysyłek, zwroty)
 
kontrola jakości (wymagania w zakresie personelu, wyposażenia, dokumentacji, zakres wykonywanych działań przez laboratorium, badania potwierdzające zgodność produktu, akceptowalne kryteria, pobieranie próbek, postępowanie z wyrobami niezgodnymi, niezgodnościami)
 
zarządzanie odpadami (przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny, segregacja odpadów)
 
zarządzanie podwykonawcami, usługami (niezbędne pisemne uzgodnienia między stronami z jasno określonymi wymaganiami, np. w zakresie usług DDD, utrzymania czystości, badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych)
 
reklamacje i odwołania z rynku (reklamacje rozpatrywane i analizowane, podejmowanie odpowiednich działań korygujących i zapobiegawczych w przypadku odwołania z rynku, testowanie procesu wycofania z rynku)
 
nadzorowanie zmian (związanych z pomieszczeniami, procesem, surowcami, mogących wpływać na jakość produktów gotowych)
 
audyty wewnętrzne (przeprowadzane systematycznie, przez niezależny kompetentny personel, realizacja działań korygujących)
 
dokumentacja (opracowana i wdrożona do stosowania, odpowiednia do rodzaju prowadzonych działań, procesów i produktów, instrukcje, specyfikacje, raporty, zapisy, określony sposób nadzorowania dokumentów, ich opracowywania, dystrybucji, archiwizowania)

UZYSKANIE CERTYFIKATU ISO 22716, CZYLI KORZYŚCI Z WDROŻENIA NORMY ISO 22716 DLA TWOJEJ FIRMY:

spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa produktów kosmetycznych obowiązujących w Polsce oraz UE

minimalizacja ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących

poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie stałej powtarzalnej jakości dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania

ograniczenie liczby audytów Klientów, zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów

poprawa wizerunku Firmy na rynku oraz wzrost jej konkurencyjności, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów, jak również jednostek urzędowej kontroli i organów nadzoru

dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

możliwość współpracy z kontrahentami, którzy wymagają certyfikatu ISO 22716, rozszerzenie współpracy na rynku krajowym, jak i zagranicznym

 

spełnienie wymagań stawianych przez sieci handlowe wobec swoich dostawców

uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie realizowanych działań, szybsze wykrywanie niezgodności oraz większa możliwość ich eliminowania

przejrzysty i czytelny system dokumentacji usprawniający działania administracyjne w firmie

Wdrożenie ISO 22716 z SYNERGIAgroup to:


gwarancja uzyskania certyfikatu ISO 22716

niskie koszty wdrożenia

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas wdrożenia dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie GMP Kosmetycznego / wdrożenie dobrych praktyk produkcyjnych zgodnych z normą ISO 22716 w Twojej Firmie

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Zapoznaj się również z naszymi produktami online
z serii ISO.ONLINE:

DODATKOWA USŁUGA:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU DOBRYCH PRAKTYK GMP KOSMETYKI ISO 22716

Przejęcie przez zewnętrzną firmę konsultingową funkcji, zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. ISO 22716

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej ISO 22716

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania ISO 22716 na firmę zewnętrzną - firmę konsultingową

Zapytaj o ofertę stałego nadzoru GMP/ISO 22716 w Twojej Firmie

Formularz ofertowy

 

Usługa nadzoru nad systemem ISO 22716 jako proces zewnętrzny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCH


projekty realizowane przez konsultantów - praktyków
SYNERGIAgroup to firma wdrażająca systemy zarządzania, którą tworzy zespół doświadczonych konsultantów, posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych / usługowych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja możliwych działań usprawniających procesy
wdrażając systemy zarządzania w organizacjach, szukamy optymalnych rozwiązań, eliminujących zbędne czynności

 

niskie koszty realizacji
co przekłada się na atrakcyjność oferty cenowej dla Twojej Firmy przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

krótki czas realizacji projektu
(dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni)
 

minimalny nakład pracy
pracowników Twojej Firmy
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych oraz innych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
- działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu wdrożeniowego
(wraz z certyfikacją) przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanych projektów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tworzymy SMART SYSTEM! 

 
Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.
 

SMART SYSTEM to:

 
S – solidne fundamenty pod budowę systemu poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkolenia ISO

Zapoznaj się również z naszą ofertą szkoleniową w zakresie innych systemów zarządzania:
 
System zarządzania jakością w Twojej Firmie według normy ISO 9001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu
Zobacz opis szkolenia

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną
Zobacz opis szkolenia

Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001 - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń
Zobacz opis szkolenia

System zarządzania bezpieczeństwem żywności w Twojej Firmie według normy ISO 22000 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu
Zobacz opis szkolenia

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną  Zobacz opis szkolenia

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001 oraz ISO 22000 - integracja ma wiele korzyści
Zobacz opis szkolenia

Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz systemu bezpieczeństwa żywności ISO 22000 - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń  Zobacz opis szkolenia

System zarządzania środowiskowego w Twojej Firmie według normy ISO 14001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu
Zobacz opis szkolenia

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną  Zobacz opis szkolenia

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001 oraz ISO 14001 - integracja ma wiele korzyści 


Inne systemy zarządzania, w ramach których realizujemy wdrożenia / nadzory / audyty wenętrzne / szkolenia:

ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 System HACCP BRC Food BRC Packaging BRC CP BRC S&D  IFS Food IFS Logistics IFS HPC IFS PACsecure BIO / EKO / ORGANIC UTZ, Rainforest Alliance RSPO ISO 45001

System ISO 9001 i inne systemy zarządzania
Dowiedz się więcej, korzystając z naszej bazy wiedzy:

Jak wdrożyć ISO 9001? Na czym polega wdrożenie ISO 9001? Wdrożenie ISO 9001 – krok po kroku 

ISO 9001 to międzynarodowa norma postępowania odnosząca się do zarządzania organizacją bez względu na jej wielkość, zakres i miejsce prowadzenia działalności, złożoność funkcjonujących procesów. Poniżej przedstawiamy kolejne kroki skutecznego wdrożenia ISO 9001

Czytaj więcej

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem