Aktualizacja / Optymalizacja / Uproszczenie SZJ ISO 9001 / Uproszczenie dokumentacji ISO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOKUMENTACJA ISO 9001 - zestaw gotowych dokumentów

Chcesz sam wdrożyć System Zarządzania Jakością ISO 9001 w swojej firmie, ale nie wiesz:

jak opracować dokumentację systemową?

co powinny zawierać dokumenty, aby sprostać wymaganiom normy ISO 9001:2015?

od czego zacząć wdrożenie ISO 9001 i opracowanie dokumentacji ISO 9001?

 

Skorzystaj z naszego rozwiązania!

Wykorzystaj startowy pakiet do samodzielnego wdrożenia ISO 9001:2015, zawierający zestaw wzorów  procedur i formularzy niezbędnych w Systemie Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001:2015 w formie edytowalnej.

Wzory dokumentów wielokrotnie zostały ocenione pozytywnie przez audytorów różnych jednostek certyfikujących.

 

Dokumentacja ISO 9001 to:

komplet procedur i formularzy w wersji edytowalnej do samodzielnego wdrożenia systemu ISO 9001 w Twojej Firmie

zestaw dokumentów, które pozwolą Tobie w łatwy i szybki sposób efektywnie opracować, wdrożyć inadzorować system ISO 9001

 

Wybierz moduł dokumentów odpowiedni dla Twojej firmy:

Dokumentacja ISO 9001 

Moduł podstawowy

zestaw procedur i formularzy do planowania i nadzorowania systemu ISO 9001 (kontekst organizacji, analiza ryzyka, cele, audyty, niezgodności i in.), nadzorowania procesu zakupów, infrastruktury i szkoleń personelu

Czytaj więcej

Dokumentacja ISO 9001 

Moduł dodatkowy: produkcja

zestaw procedur i formularzy do nadzorowania w ramach systemu ISO 9001 procesu produkcji - dedykowany dla firm, prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, pakiet dokumentacji ISO 9001 uzupełniający dla modułu podstawowego

Czytaj więcej

Dokumentacja ISO 9001 

Moduł dodatkowy: usługi

zestaw procedur i formularzy do nadzorowania w ramach systemu ISO 9001 procesu realizacji usług - moduł dedykowany dla firm usługowych, pakiet dokumentacji ISO 9001 uzupełniający dla modułu podstawowego

Czytaj więcej

Dokumentacja ISO 9001 

Moduł dodatkowy: projektowanie

zestaw procedur i formularzy, służących do nadzorowania w ramach systemu ISO 9001 procesu projektowania nowych wyrobów / usług - moduł dla firm, prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym lub usługowym, w których występuje proces projektowania nowych wyrobów / usług, pakiet dokumentacji ISO 9001 uzupełniający dla modułu podstawowego

Czytaj więcej

Aktualizacja / Optymalizacja / Uproszczenie SZJ ISO 9001 / Uproszczenie dokumentacji ISO 9001

OPTYMALIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ FUNKCJONUJĄCEGO W TWOJEJ FIRMIE


Z uwagi na fakt, że w większości systemów zarządzania jakością spotykamy się z przerostem generowanej dokumentacji systemowej oraz realizowanych działań, w rzeczywistości niewymaganych przez normę ISO 9001:2015, oferujemy Twojej Firmie uproszczenie systemu zarządzania jakością ISO 9001, które pozwoli na optymalizację i bardziej efektywne dostosowanie systemu zarządzania jakością do realiów funkcjonowania Twojej Organizacji.

W trakcie naszych działań przeprowadzamy przegląd dokumentacji oraz sprawdzamy, w jakim stopniu możliwa jest optymalizacja przyjętych sposobów działania w ramach funkcjonującego systemu zarządzania jakością, przy uwzględnieniu spełnienia wymagań normy ISO 9001:2015.

Oferujemy również wsparcie merytoryczne oraz doradztwo w zakresie wdrażania działań (opartych na metodologii Lean, Kaizen, 5S, SMED, TPM), wdrażania optymalnych rozwiązań organizacyjnych z praktycznego punktu widzenia (np. w obszarze zarządzania ryzykiem, zarządzania dokumentacją, określania mierników do nadzorowania procesów w odniesieniu do faktycznych celów biznesowych organizacji).

W ramach usługi optymalizacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 wykonujemy następujące działania:

dokumentacja iso 9001

Szkolenie ISO 9001 

Warsztaty praktyczne z dostosowania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 do realiów funkcjonowania Twojej Organizacji 

Podczas szkolenia przedstawiamy praktyczne sposoby spełnienia wymagań normy ISO 9001:2015 tak, aby funkcjonujący SZJ dostosowany był w jak największym stopniu do działalności organizacji. Podczas szkolenia wskazujemy jak sprawić, aby SZJ działał na co dzień, a nie tylko istniał "na papierze" oraz jak wyeliminować zbędne nieczytelne dokumenty i ograniczyć ilośc dokumentacji systemowej do minimum.  

Dowiedz się więcej

dokumentacja iso 9001

Audyt rewizyjny ISO 9001

Wykonujemy audyt rewizyjny w celu wskazania obszarów w Twojej Firmie możliwych do poprawy i optymalizacji

W wyniku przeprowadzonego audytu możliwa jest identyfikacja i analiza kluczowych procesów służących realizacji celów SZJ w organizacji przy uwzględnieniu jej celów biznesowych oraz strategicznych kierunków działania, a także ograniczenie lub wyeliminowanie działań zbędnych w SZJ, dzięki czemu Twoja Firma może przydzielać zasoby do najważniejszych działań.                                                       

dokumentacja iso 9001

Kompleksowa optymalizacja ISO 9001

Przeprowadzamy kompleksową optymalizację systemu zarządzania jakością w Twojej  Firmie pod względem zidentyfikowanych procesów, stosowanych mierników do nadzorowania procesów oraz funkcjonującej dokumentacji ISO 9001 (działania oparte na metodologii Lean, Kaizen, 5S, SMED, TPM).

Ograniczamy ilość dokumentów systemowych do niezbędnego minimum. W ramach tej usługi wykonujemy takie działania, jak: audyt rewizyjny, przegląd i optymalizacja dokumentacji systemowej oraz dostosowanie procesów do realiów funkcjonowania organizacji, szkolenie dla pracowników).

Zapytaj o ofertę cenową na optymalizację systemu zarządzania jakością w Twojej Firmie w celu dostosowania go do realiów funkcjonowania organizacji! 

Formularz ofertowy

wskazanie działań optymalizacyjnych system zarządzania jakością możliwych do wdrożenia w Twojej Firmie

ograniczenie dokumentacji systemowej do niezbędnego minimum, eliminiacja zbędnych dokumentów

indywidualne podejście do każdego audytowanego systemu zarządzania oraz mających zastosowanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych

sposobność do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z wymaganiami normy ISO 9001:2015

Świadczymy również kompleksowe usługi w zakresie optymalizacji systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Zakres naszych usług obejmuje m. in. poniższe działania:

 

przeprowadzenie audytu rewizyjnego

ocena Organizacji pod kątem możliwości wdrożenia działań optymalizacyjnych przy jednoczesnym spełnieniu wymagań normy ISO 9001:2015 (np. w zakresie zidentyfikowanych procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru), identyfikacja, ocena i analiza fundamentalnych aspektów systemu zarządzania jakością, sporządzenie raportu z audytu, zawierającego wykaz zalecanych działań optymalizacyjnych

 

opracowanie harmonogramu wdrożenia działań optymalizacyjnych

 

optymalizacja dokumentacji systemu zarządzania jakością

optymalizacja przy konsultacji z pracownikami dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę ISO 9001:2015, związanej m. in. z: określeniem kontekstu Organizacji oraz analizą potrzeb stron zainteresowanych, przeprowadzeniem analizy ryzyka (ryzyka i możliwości), planowaniem osiągnięcia celów SZJ, planowaniem zmian, określeniem sposobów działania w poszczególnych procesach, oceną skuteczności tych działań, przydzielaniem zasobów, zapewnieniem wymaganych kompetencji, komunikacją, nadzorowaniem udokumentowanych informacji, planowaniem i nadzorem nad działaniami operacyjnymi

 

szkolenie dla pracowników

szkolenie z zakresu podstawowych wymagań normy ISO 9001:2015 oraz zaktualizowanej dokumentacji systemowej

Dlaczego optymalizacja SZJ ISO 9001:2015 i uproszczenie dokumentacji ISO 9001?Dokumentacja ISO 9001

W dniu 23.09.2015 opublikowana została nowa wersja normy ISO 9001, która ukierunkowana jest na zwiększanie zdolności Organizacji do stałego dostarczania produktów i usług, spełniających wymagania i oczekiwania swoich klientów. Do najważniejszych zmian, które wprowadzone zostały w normie ISO 9001:2015 zaliczyć można: koncentrację na przywództwie, zarządzanie ryzykiem, ukierunkowanie na cele, pomiary i zarządzanie zmianą, poprawę komunikacji oraz świadomości.
 
Norma ISO 9001:2015 wymaga od organizacji potwierdzenia funkcjonowania SZJ na podstawie udokumentowanych informacji. W związku z tym dokumentacja SZJ nie musi być nadmiernie rozbudowana, możemy w dużej mierze oprzeć się na dokumentach funkcjonujących w organizacji w poszczególnych obszarach. 
 

Sprawiamy, że dokumentacja SZJ jest przejrzysta i czytelna, ograniczamy czas potrzebny na jej wypełnianie do niezbędnego minimum.

 

Po co potrzebna jest dokumentacja ISO 9001 w firmie?

W organizacji na co dzień powstaje szereg dokumentów, które są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Sposób tworzenia tych dokumentów, ich wypełniania oraz nadzorowania ich obiegu w dużej mierze wpływa na efektywność pracy i sprawne działanie zarówno poszczególnych obszarów firmy, jak również całej organizacji. Dokumentacja ISO 9001, zazwyczaj uważana za dodatkową „papierologię”, jeśli jest dobrze opracowana, prawidłowo prowadzona i zarządzana, może pomóc uporządkować sposób działania w organizacji, uporządkować procesy i działania, które są realizowane w przedsiębiorstwie. Ponadto dokumentacja ISO 9001 pozwala na ujednolicenie procedur postępowania, wprowadzenie podstawowych zasad standaryzacji pracy. Jeśli mamy bowiem opracowany w formie instrukcji określony schemat postępowania, wszyscy pracownicy stosując się do tej instrukcji powinny postępować w ten sam sposób. Poprzez takie działanie możemy zwiększyć powtarzalność działań oraz utrzymać jakość produktu / usługi na niezmienionym określonym poziomie. Dokumentacja ISO 9001 pełni również rolę informacyjną oraz instruktażową dla pracowników. Może być wykorzystywana podczas szkoleń wprowadzających dla nowych pracowników. Pracownicy mogą również w trakcie bieżących działań zaglądnąć do procedury ISO, aby uzyskać dodatkowe informacje, czy rozwiać wątpliwości w zakresie prawidłowego postępowania. Biorąc z kolei pod uwagę aspekty normatywne, dokumentacja ISO 9001 pozwala udowodnić spełnienie przez organizację wymagań normy ISO 9001 oraz zgodność działania jej systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001.

Jakie dokumenty są niezbędne w ramach ISO 9001?

Norma ISO 9001:2015 wskazuje za pomocą zastosowania pojęcia udokumentowane informacje, jakie dokumenty organizacja powinna opracować w ramach systemu ISO 9001. Niezbędne jest opracowanie zakresu systemu zarządzania jakością, polityki jakości i celów jakościowych. Norma ISO 9001:2015 nie wymaga z kolei opracowania księgi jakości. Istotne znaczenie mają udokumentowane informacje, które potwierdzają, że wykonaliśmy dane działanie (np. raport z audytu wewnętrznego ISO 9001, raport z przeglądu zarządzania ISO 9001, lista kwalifikowanych dostawców, zaświadczenie ze szkolenia pracowników). Więcej informacji na temat, jakich dokumentów wymaga system ISO 9001 znajdziesz w artykule Jakie dokumenty są potrzebne w ISO 9001? Dokumentacja ISO 9001. Przygotowanie dokumentacji ISO 9001.

Wymagania dotyczące dokumentacji ISO 9001

Norma ISO 9001:2015 nie wskazuje, jakie procedury systemowe powinny zostać opracowane przez organizację w ramach systemu ISO 9001. Zgodnie z normą ISO 9001 organizacja powinna jedynie prowadzić wymagane udokumentowane informacje w celu wykazania zgodności postępowania z wymaganiami normy ISO 9001. Opracowanie i wdrożenie do stosowania przejrzystych procedur postępowania i zasad nadzorowania jakości produktów / usług to w praktyce podstawa efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, gdyż z jednej strony możemy w ten sposób zapewnić, że oferowane przez naszą firmę produkty / usługi będą odpowiadały oczekiwaniom klientów, z drugiej zaś możemy uporządkować i zoptymalizować procesy w organizacji.

Poniżej przedstawiono układ normy ISO 9001:2015

 
 
 


 

SYNERGIAgroup to:

gwarancja uzyskania certyfikatu ISO 9001

niskie koszty realizacji projektu

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas wdrożenia ISO 9001 dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 

DODATKOWA USŁUGA:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001

Przejęcie przez firmę zewnętrzną funkcji, zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. ISO 9001

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej ISO 9001

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania ISO 9001 na firmę zewnętrzną

Sprawdź ofertę szkoleń organizowanych w ramach SZJ ISO 9001:2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkolenia online (webinaria otwarte) z zakresu normy ISO 9001:2015 - praktyczne omówienie wymagań normy, liczne przykłady praktyczne

System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Zobacz opis szkolenia

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Zobacz opis szkolenia
 
Sprawdź najbliższe terminy!

ZAPOZNAJ SIĘ RÓWNIEŻ Z NASZĄ OFERTĄ PRODUKTÓW REALIZOWANYCH W FORMIE ONLINE:

 

Produkty z serii ISO.ONLINE to skuteczne i funkcjonalne narzędzia wspomagające pracę w systemach zarządzania zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z tematyką ISO, jak również dla doświadczonych pełnomocników, specjalistów i wszystkich zaangażowanych w tworzenie i doskonalenie systemów zarządzania w swoich organizacjach!

 
Zapoznaj się z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania
 

System ISO 9001 i inne systemy zarządzania
Dowiedz się więcej, korzystając z naszej bazy wiedzy: :

Jak opracować dokumentację ISO 9001? Dokumentacja jakościowa ISO 9001. Opracowanie dokumentacji ISO 9001. Nadzorowanie dokumentacji ISO 9001 

W organizacji na co dzień powstaje szereg dokumentów, które są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Sposób tworzenia tych dokumentów, ich wypełniania oraz nadzorowania ich obiegu w dużej mierze wpływa na efektywność pracy i sprawne działanie zarówno poszczególnych obszarów firmy, jak również całej organizacji. Dokumentacja ISO 9001, zazwyczaj uważana za dodatkową „papierologię”, jeśli jest dobrze opracowana, prawidłowo prowadzona i zarządzana, może pomóc uporządkować sposób działania w organizacji, uporządkować procesy i działania, które są realizowane w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej

Co to jest system zarządzania jakością? Co to jest ISO 9001? 

ISO 9001 to międzynarodowa norma, zawierająca wymagania dla systemu zarządzania jakością. Norma ISO 9001 może być stosowana przez każdą organizację niezależnie od wielkości, miejsca prowadzenia działalności, czy specyfiki działania oraz branży. Norma ISO 9001 ukierunkowana jest na spełnianie wymagań klienta.

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001? Poznaj etapy certyfikacji ISO 9001 

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 to poprawa wizerunku organizacji poprzez potwierdzenie przez niezależną jednostkę certyfikującą, że wdrożony w organizacji System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001.
 

Jakie dokumenty są potrzebne w ISO 9001? Dokumentacja ISO 9001. Przygotowanie dokumentacji ISO 9001 

Norma ISO 9001:2015 nie wskazuje, jakie procedury systemowe powinny zostać opracowane przez organizację w ramach systemu ISO 9001. Zgodnie z normą ISO 9001 organizacja powinna jedynie prowadzić wymagane udokumentowane informacje w celu wykazania zgodności postępowania z wymaganiami normy ISO 9001. Opracowanie i wdrożenie do stosowania przejrzystych procedur postępowania i zasad nadzorowania jakości produktów / usług to w praktyce podstawa efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Outsourcing funkcji Pełnomocnika ds. ISO 9001, czyli Pełnomocnik ds. ISO 9001 osobą z zewnątrz firmy. Czy to możliwe? 

Norma ISO 9001:2015 wymaga, aby kierownictwo organizacji przydzieliło odpowiedzialności i uprawnienia osobom pełniącym istotne role w Systemie Zarządzania Jakością.  Norma ISO 9001:2015 nie określa natomiast na jakich zasadach / na podstawie jakich umów osoby pełniące istotne role w Systemie Zarządzania Jakością mają być zatrudnione w organizacji.
 
Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem