Baza wiedzy  Systemy zarządzania  Audyt systemu ISO. Co to jest audyt ISO? Rodzaje audytów ISO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Audyt systemu ISO. Co to jest audyt ISO? Rodzaje audytów ISO

Co to jest audyt systemu ISO?

Zgodnie z definicją wskazaną w normach ISO 9000 audyt to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. Zgodnie z tą definicją audyt powinien być przeprowadzany cyklicznie z ustaloną częstotliwością, przez niezależnych audytorów, którzy nie są w żaden sposób powiązani z obszarem audytowanym. Z audytu powinien powstać raport z audytu, który potwierdza nam fakt przeprowadzenia audytu. Celem audytu systemu ISO jest ocena obszaru audytowanego (np. organizacji / działu / procesu), czy działania wykonywane są zgodnie określonymi wymaganiami (stanowiącymi kryteria audytu, np. wymagania normy ISO 9001). Należy mieć na uwadze, że audyt systemu ISO ma na celu stwierdzenie zgodności z określonymi kryteriami, a nie szukanie niezgodności. Wyniki audytów stwierdzają problemy/obszary doskonalenia, a nie winnych.

Jakie funkcje pełni audyt systemu ISO?

Audyt systemu ISO jest podstawowym narzędziem stosowanym w różnych systemach zarządzania, opartych o wymagania norm z serii ISO (np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 22000) do ich nadzorowania i ciągłego doskonalenia. Audyt systemu ISO może pełnić wiele funkcji, wśród których możemy wymienić funkcję weryfikującą (podstawowym zadaniem audytorów jest potwierdzenie, czy ustanowiony i utrzymywany system ISO jest zgodny z wymaganiami normy ISO i wewnętrznymi organizacji), wartościującą (dobrze przeprowadzony audyt systemu ISO pozwala ocenić skuteczność badanego systemu ISO, a więc stopień, w jakim ten system przyczynia się do realizacji przyjętych  przez organizację celów), informującą (dla pracowników organizacji, jej kierownictwa i innych stron zainteresowanych audyt systemu ISO może dostarczyć informacji na temat funkcjonowania badanego systemu ISO), doskonalącą (podczas audytu identyfikujemy  słabości  organizacji  i  wskazujemy obszary, które powinny być doskonalone).

Rodzaje audytów ISO

Audyty ISO możemy podzielić ze względu na przedmiot audytu (czyli zakres audytu) oraz ze względu na audytującego, czyli podmiot przeprowadzający audyt systemu ISO. Ze względu na przedmiot audytu można wyróżnić audyt całego systemu / audyt procesu / audyt wyrobu / audyt dokumentacji / audyt procedury. Biorąc pod uwagę z kolei podmiot, który przeprowadza audyt, audyty ISO dzielą się na audyty wewnętrzne i audyty zewnętrzne.

Audyt wewnętrzny / Audyt ISO pierwszej strony

Audyty wewnętrzne przeprowadzane są przez organizację w ramach własnego systemu zarządzania w celu dokonania jego samooceny. Są to audyty pierwszej strony. Przedsiębiorstwo audytuje swój własny system zarządzania, a audytorzy wewnętrzni muszą być niezależni od zadań, które audytują. Powodem przeprowadzenia audytu wewnętrznego ISO może być np. wymaganie systemu zarządzania jakością, wykorzystanie przez kierownictwo audytu wewnętrznego jako narzędzia poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa, wykrycie i skorygowanie niezgodności przed audytem zewnętrznym. Więcej informacji o audytach wewnętrznych znajdziesz w artykule Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001? Co to jest audyt systemu ISO? Metodyka / elementy audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny krok po kroku. Natomiast informacje o niezbędnych kwalifikacjach, jakie powinni posiadać audytorzy wewnętrzni dostępne są w artykule Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Kompetencje a certyfikat. Czy warto zrobić szkolenie na audytora wewnętrznego ISO 9001:2015?

Co to jest audyt ISO drugiej strony? Na czym polega audyt dostawcy?

Audyty zewnętrzne dzielą się na audyty tzw. drugiej strony (czyli audyt dostawcy / klienta) oraz audyty trzeciej strony (czyli audyt przeprowadzany przez niezależną jednostkę certyfikującą, np. audyt certyfikujący, czy audyty nadzoru).

Z audytem drugiej strony mamy do czynienia wówczas, gdy organizacja audytuje swojego dostawcę (przeprowadza tzw. audyt dostawcy) lub klient audytuje organizację (przeprowadza tzw. audyt klienta). Audyt ISO drugiej strony przeprowadzany jest w celu sprawdzenia, czy system zarządzania wdrożony u dostawcy spełnia wymagania określone przez organizację. Audyt zewnętrzny ISO drugiej strony prowadzony jest przez jedną organizację w innej organizacji, np. klient audytuje swoich dostawców, dostawca audytuje swoich podwykonawców. Do przyczyn przeprowadzania audytów ISO drugiej strony możemy zaliczyć: wymóg normatywny (np. wymaganie normy ISO 9001), możliwość sprawdzenia dostawcy i uzyskanie niezbędnych danych do klasyfikacji i zatwierdzenia dostawcy, pomoc przy doskonalenie systemu zarządzania dostawcy, zwiększenie wzajemnego zrozumienia w zakresie zapewnienia odpowiednich standardów jakościowych.

Co to jest audyt ISO trzeciej strony?

Audyt ISO trzeciej strony wykonywany jest przez niezależną jednostkę, która posiada uprawnienia do wydania certyfikatu na zgodność systemów zarządzania z normami ISO (posiada odpowiednią akredytację). Audyt trzeciej strony przeprowadzany jest zazwyczaj w celu uzyskania akredytowanego certyfikatu ISO na wybrany system zarządzania: np. certyfikat ISO 9001, certyfikat ISO 14001, certyfikat ISO 45001, certyfikat ISO/IEC 27001, certyfikat ISO 22000. Uzyskanie certyfikatu ISO to często zwiększenie zaufania aktualnych i potencjalnych klientów do przedsiębiorstwa. W aspekcie współpracy z klientami certyfikat ISO to również możliwość uniknięcia lub ograniczenia liczby audytów drugiej strony (audytów przeprowadzanych przez klientów).

 

Audytowanie to proces złożony. Skuteczność przeprowadzenia audytu systemu ISO w dużej mierze zależy od kompetencji audytorów, odpowiedzialnych za przeprowadzenie audytu ISO. Szczególnie istotne są wiedza i doświadczenie audytora zarówno w zakresie metod audytowania i sposobie realizacji audytów ISO (zgodnie z wytycznymi normy ISO 19011), jak również w zakresie audytowanej branży (np. znajomość przepisów prawnych, dobrych praktyk obowiązujących w danej branży).

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie realizacji audytów wewnętrznych oraz audytów drugiej strony (audytów dostawców / klientów) w Twojej firmie. Nasi audytorzy to doświadczeni praktycy, którzy od lat przeprowadzają audyty systemów ISO w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Posiadamy również doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących, co pozwala nam spojrzeć na organizacje naszych Klientów z punktu widzenia jednostki certyfikującej i skutecznie przygotować Twoją organizację do audytu zewnętrznego.

 
 
ZAPYTAJ O OFERTĘ NA AUDYT WEWNĘTRZNY / AUDYT DOSTAWCY W TWOJEJ FIRMIE

Formularz ofertowy
 
 

 
powrót do Baza wiedzy  Systemy zarządzania
 
 

 
Dowiedz się więcej na temat realizowanych przez nasz zespół audytów wewnętrznych oraz audytów drugiej strony (audytów dostawców / klientów):

Audyty wewnętrzne

przeprowadzamy audyty wewnętrzne, definiujemy obszary do doskonalenia i działania korygujące, przygotowujemy do audytów zewnętrznych

 

czytaj więcej

Audyty dostawców

w zakresie audytów dostawców przeprowadzamy audyty procesów produkcyjnych, weryfikujemy możliwości dostarczania przez dostawców bezpiecznych produktów o ustalonym poziomie jakości

czytaj więcej

 
CZYTAJ WIĘCEJ - ARTYKUŁY POKREWNE:
 

Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001? Co to jest audyt systemu ISO? Metodyka / elementy audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny krok po kroku

Jak wdrożyć ISO 9001? Na czym polega wdrożenie ISO 9001? Wdrożenie ISO 9001 – krok po kroku

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001? Poznaj etapy certyfikacji ISO 9001

 

 

 

 

Kontakt:
  tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 
NASZE USŁUGI W ZAKRESIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA:

Wdrażanie systemów zarządzania / Wdrożenia ISO

Zobacz szczegóły

kompleksowe wdrażanie oraz doradztwo w zakresie systemu zarządzania jakością ISO 9001, bezpieczeństwem żywności (ISO 22000, IFS, BRC, UTZ, RSPO), środowiskowego ISO 14001, bhp ISO 45001 i innych, system zarządzania dostosowany indywidualnie do każdej firmy

Nadzorowanie ISO/ outsourcing zadań Pełnomocnika ds. ISO / audyty wewnętrzne

Zobacz szczegóły

nadzorowanie systemów zarządzania, nadzór systemu ISO, outsourcing roli i odpowiedzialności pełnomocnika ds. ISO oraz audytora wewnętrznego ISO, realizacja audytów wewnętrznych, audytów doskonalących, audytów przygotowujących do certyfikacji

Szkolenia ISO stacjonarne oraz online

Zobacz szczegóły

skuteczne szkolenia otwarte i zamknięte w formie warsztatów praktycznych, szkolenia wprowadzające z zakresu wymagań norm / standardów, szkolenia audytorów wewnętrznych, pełnomocników, warsztaty doskonalące, szkolenia na wyjazdach integracyjnych

Dostosowanie systemu zarządzania do wymagań Klienta (sieci handlowych)

Zobacz szczegóły

przygotowanie do audytu sieci handlowych (ISO 22000, BRC oraz IFS, standardy własne sieci handlowych), szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania wymaganych przez sieci handlowe

Audyty dostawców

Zobacz szczegóły

audyty całościowe, audyty cząstkowe, audyty prewencyjne, zatwierdzenie dostawcy, kwalifikacja dostawców, okresowa ocena dostawców, audyty realizowane w reakcji na dany problem 

Doskonalenie / optymalizacja procesów / standaryzacja pracy

Zobacz szczegóły

doskonalenie systemów zarządzania, analiza procesów w zakresie działań nieekonomicznych, nieprzynoszących wartości dodanej, optymalizacja procesów, standaryzacja pracy, stabilizacja procesów wytwórczych, zapewnienie powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie

Produkty z serii ISO.ONLINE

 

Produkty z serii ISO.ONLINE to skuteczne i funkcjonalne narzędzia wspomagające pracę w systemach zarządzania zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z tematyką ISO, jak również dla doświadczonych pełnomocników, specjalistów i wszystkich zaangażowanych w tworzenie i doskonalenie systemów zarządzania w swoich organizacjach!

Audyt wewnętrzny ISO 9001 - procedura wzór

Czytaj więcej

Dokumentacja ISO 9001

Procedura Audyt wewnętrzny - gotowy dokument w wersji edytowalnej możliwy do zastosowania w Twojej firmie,

wzory formularzy (raport z audytu wewnętrznego, harmonogram audytów wewnętrznych)

PAKIET STARTOWY

Dokumentacja ISO 9001:2015 - wzory procedur ISO

Czytaj więcej

MODUŁ PODSTAWOWY

Wzory dokumentów do samodzielnego wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy
ISO 9001:2015

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem