Jak uzyskać certyfikat IFS Broker? / Wdrożenie standardu IFS Broker / Nadzór / Dokumentacja IFS Broker dla usług brokerskich, pośrednictwa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT IFS BROKER?

CZYLI WDROŻENIE STANDARDU IFS BROKER REALIZOWANE PRZEZ NASZ ZESPÓŁ

 

Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie standardu IFS Broker zapewniamy:

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego IFS Broker

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe), pomoc oraz wsparcie merytoryczne w zakresie wdrożonego systemu zarządzania w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożenia IFS Broker w Twojej firmie

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację IFS Broker, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

Wdrożenie IFS Broker - Międzynarodowy standard bezpieczeństwa i jakości produktu dla usług brokerskich (standard do audytowania zgodności usług agencji handlowych, importerów i pośredników)

Standard IFS Broker kierowany jest do pośredników, agencji handlowych, importerów, którzy uczestniczą w łańcuchu dostaw i oferują swoje produkty sprzedawcom detalicznym, czy producentom. Podstawowym celem standardu IFS Broker jest zapewnienie zgodności usług pośrednictwa i weryfikacja, w jaki sposób agencje handlowe, pośrednicy wybierają i nadzorują swoich dostawców, czy produkty spełniają określone wymagania jakościowe oraz dotyczące bezpieczeństwa i legalności produktu, czy pośrednicy wdrożyli odpowiednie działania tak, aby spełniać określone wymagania prawne.

Do podstawowych celów stosowania standardu IFS Broker można zaliczyć:

  • zapewnienie zgodności usług pośrednictwa
  • zapewnienie wspólnego standardu z jednolitym systemem oceny
  • zapewnienie porównywalności i przejrzystości w całym łańcuchu dostaw
  • zmniejszenie kosztów i czasu zarówno dla dostawców, jak i detalistów.

Jak wdrożyć IFS Broker w firmie? Jak uzyskać certyfikat IFS Broker?

W ramach wdrożenia standardu IFS Broker niezbędne jest określenie zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu, a następnie opracowanie odpowiedniej dokumentacji systemu IFS Broker, czyli niezbędnych procedur systemowych i procesowych, instrukcji operacyjnych, formularzy. Dokumentacja systemu IFS Broker opisuje zasady postępowania w poszczególnych obszarach działania w firmie tak, aby postępowanie to było zgodne z wymaganiami standardu IFS Broker. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia standardu IFS Broker poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację systemu IFS Broker, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami standardu IFS Broker. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu z wymaganiami standardu IFS Broker. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danym obszarze mamy czas na wprowadzenie odpowiednich korekcji do procesów i działań przed audytem certyfikującym. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego organizacja otrzymuje certyfikat IFS Broker.

 

Wdrożenie IFS Broker w Twojej firmie

DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA STANDARDU IFS BROKER:

1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu IFS Broker


podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające poprawy, np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, dokumentacji, sposobów nadzoru

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ IFS Broker
 
opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard IFS Broker

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI
/ SZKOLENIE IFS Broker
 
omówienie dokumentacji IFS Broker wspólnie z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania systemu IFS Broker

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w branży spożywczej i realizacji projektów wdrożeniowych w firmach produkcyjnych oraz handlowych

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów handlowych)

4. SZKOLENIE
DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IFS Broker
 
szkolenie na Audytora wewnętrznego IFS Broker dla wyznaczonych pracowników wraz z potwierdzeniem kwalifikacji

uczestnicy szkolenia:

zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu wg wymagań standardu IFS Broker wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji (wystawienie certyfikatu Audytora wewnętrznego IFS Broker)

zdobędą umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występujących w procesach ryzyk i szans, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności

w trakcie szkolenia uzyskają możliwość praktycznego przećwiczenia wszystkich etapów audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

5. AUDYT WEWNĘTRZNY
I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA
 
sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu IFS Broker oraz czy jest gotowy do certyfikacji

podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego systemu IFS Broker, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy dokumentację z audytu (raport z audytu wewnętrznego)

6. AUDYT CERTYFIKUJĄCY
 
uzyskanie akredytowanego certyfikatu IFS Broker dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu IFS Broker

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z uzyskaniem certyfikatu IFS Broker)

7. DORADZTWO
PO CERTYFIKACJI
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych
po zakończonym projekcie wdrożenia IFS Broker w Twojej firmie

doradztwo po uzyskaniu certyfikatu IFS Broker to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania IFS Broker przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

Ile czasu trwa wdrożenie IFS Broker? Ile kosztuje wdrożenie standardu IFS dla usług brokerskich, pośredników?

Czas wdrożenia IFS Broker zależy od wielu czynników, przede wszystkim uwarunkowany jest wielkością organizacji, specyfiką jej działalności oraz złożonością procesów, które w niej zachodzą. Wdrożenie IFS Broker trwa zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Na koszty wdrożenia standardu IFS Broker wpływ ma również szereg czynników, wśród których możemy wymienić np. wielkość organizacji czy liczbę lokalizacji, w których realizowany jest projekt. Każdy projekt wdrożenia IFS Broker wyceniany jest indywidualnie. Jeśli chcesz otrzymać indywidualną wycenę projektu wdrożenia IFS Broker w Twojej firmie wraz z czasowym harmonogramem działań zapraszamy do kontaktu.

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM PRZY UZYSKANIU CERTYFIKATU IFS BROKER?

Jesteśmy firmą konsultingową, którą tworzy zespół doświadczonych audytorów i trenerów z zakresu systemów zarządzania. Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie takich systemów zarządzania takich, ISO, BRC, IFS, HACCP, UTZ, RSPO i BIO. Specjalizujemy się w zakresie usług obejmujących całościową realizację projektów wdrożeniowych łącznie ze wsparciem merytorycznym podczas audytu certyfikującego oraz bezpłatnymi konsultacjami po certyfikacji. Zapewniamy bieżące doradztwo, pomoc, wsparcie merytoryczne oraz szkolenia tematyczne z zakresu systemów zarządzania.

Zespół SYNERGIAgroup - dowiedz się więcej, co nas wyróżnia na tle innych firm wdrażających systemy zarządzania

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na system zarządzania IFS Broker od strony zarządzania procesem magazynowania czy dystrybucji, kontroli produktu i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrożenia systemu IFS dla usług brokerskich, handlowych wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan wyposażenia, realizowane procesy, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych i handlowych oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia, co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie IFS Broker w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia IFS Broker dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż 3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu IFS Broker możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

CO TO JEST STANDARD IFS BROKER?

IFS Broker - Międzynarodowy standard bezpieczeństwa i jakości produktu dla usług brokerskich (standard do audytowania zgodności usług agencji handlowych, importerów i pośredników)

 
Standard IFS Broker ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów oraz przejrzystości działań przez firmy handlowe w łańcuchu dostaw. Standard IFS Broker dotyczy procesów pośrednictwa i sprzedaży. Obejmuje zarówno produkty żywnościowe (np. mięso, ryby, owoce i warzywa, nabiał, produkty zbożowe, wyroby cukiernicze, napoje, oleje i tłuszcze, karma dla zwierząt), jak również produkty nieżywnościowe (np. kosmetyki, produkty higieny osobistej, produkty gospodarstwa domowego).

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I WYMAGANIA STANDARDU IFS BROKER:

 

standard IFS Broker dedykowany jest organizacjom z branży handlowej, które wykonują usługi sprzedaży, pośrednictwa i importu artykułów żywnościowych i nieżywnościowych takich, jak m.in. żywność, artykuły gospodarstwa domowego i produkty do higieny osobistej, materiały do pakowania

 

system IFS Broker może być stosowany przez wszystkie przedsiębiorstwa działające w branży handlowej, które mogą posiadać produkty lub nie, i zazwyczaj nie obejmują fizycznego posiadania produktów (np., które nie mają magazynów, stacji pakowania ani floty pojazdów), ale zapewniają pośrednictwo lub usługi agencyjne

 

standard IFS Broker opracowany został w celu uzyskania możliwości audytowania całego łańcucha dostaw produktów spożywczych i niespożywczych. Certyfikat IFS Broker jest często wymagany przy rozpoczynaniu współpracy z sieciami handlowymi, globalnymi producentami produktów żywnościowych oraz artykułów przemysłowych

 

standard IFS Broker to kompleksowe narzędzie służące do oceny firm handlowych poprzez zastosowanie jednolitych kryteriów oceny, certyfikat IFS Broker uznawany na arenie międzynarodowej stanowi istotny czynnik przy współpracy z sieciami handlowymi

 

standard IFS Broker ma zastosowanie wówczas, jeśli podstawowym przedmiotem działalności firmy są działania pośrednictwa. Jeśli firma produkcyjna ma również usługi pośrednictwa i chce certyfikować obie działalności (usługi przetwarzania i pośrednictwa), można przeprowadzić audyt łączony (odpowiednio IFS Food lub IFS HPC lub IFS PACsecure w połączeniu z IFS Broker).

 

podstawowym celem standardu IFS Broker jest zagwarantowanie bezpieczeństwa produktu w całym łańcuchu dostaw, cel ten można osiągnąć poprzez wdrożenie następujących działań: uporządkowanie działań w zakresie sprzedaży produktów, zwiększenie bezpieczeństwa produktów w całym łańcuchu dostaw poprzez implementację procedur zarządzania ryzykiem i działaniami zapobiegawczymi, zapewnienie skutecznej komunikacji w łańcuchu dostaw, zapewnienie przejrzystości działania oraz pełnej identyfikowalności produktu

KLUCZOWE ELEMENTY STANDARDU IFS BROKER:

 
standard IFS Broker zawiera 6 grup wymagań: obowiązki kierownictwa wyższego szczebla; system zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu; zarządzanie zasobami; proces planowania i usług; pomiary, analizy, ulepszenia; ocena obrony produktu
 
podstawowe wymagania, tzw. wymagania KO: w standardach z serii IFS wskazane są szczególne wymagania, oznaczone jako wymagania KO (knock-out – nokaut). Jeżeli podczas audytu certyfikującego audytor stwierdzi, że firma nie spełnia tych wymagań skutkuje to nieprzyznaniem certyfikatu IFS. W standardzie IFS Broker wskazano osiem wymagań określonych jako KO. Są to następujące obszary: odpowiedzialność kierownictwa wyższego szczebla; zarządzanie bezpieczeństwem produktu; specyfikacje produktów, system identyfikowalności; audyty wewnętrzne, analiza produktów, procedura wycofania i wycofania z rynku; działania naprawcze.
 
Podczas audytu sprawdzane są przede wszystkim następujące elementy systemu zarządzania: struktura organizacyjna wraz z przydzielonymi odpowiedzialnościami, uprawnieniami, kompetencjami oraz zakresem obowiązków, udokumentowane procedury postępowania, analiza i badania produktów (szczegółowe wymagania kontroli produktu i procesów, weryfikacja kryteriów akceptacji / zatwierdzenia), postępowanie z niezgodnościami oraz realizacja działań korygujących, analiza zgodności pomiędzy zapisami odnoszącymi się do jakości i bezpieczeństwa produktów oraz przeglądu ich wykonania w codziennej praktyce.
 
Częstotliwość przeprowadzania audytów w zakresie standardu IFS Broker wynosi 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego audytu, a nie daty wystawienia certyfikatu.

Certyfikat IFS Broker przyznawany jest przez jednostkę certyfikującą, która jest upoważniona do przeprowadzania takich audytów. Jednostki certyfikujące powinny być akredytowane według normy ISO / IEC 17065 w zakresie IFS Broker oraz zatwierdzone przez IFS. Lista wszystkich międzynarodowych jednostek certyfikujących IFS według krajów jest dostępna na stronie internetowej organizacji IFS.

certyfikat IFS Broker pozwala na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa produktów obowiązujących w Polsce oraz UE

poprzez wdrożenie IFS Broker można poprawić bezpieczeństwo oraz zapewnić stałą powtarzalną jakość dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania

wdrożenie IFS Broker może zminimalizować ryzyko oraz zredukować koszty związane z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących

 
uzyskanie certyfikatu IFS Broker pozwala na ograniczenie liczby audytów Klientów, zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów

korzyścią z uzyskania certyfikatu IFS Broker jest uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie działań handlowych, dostarczania bezpiecznych produktów

certyfikat IFS Broker to również poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcucha dostaw, współpracy z Kontrahentami

certyfikat IFS Broker to możliwość współpracy z kontrahentami, którzy wymagają certyfikacji IFS, rozszerzenie współpracy na rynku krajowym, jak i zagranicznym

 

uzyskanie certyfikatu IFS Broker to także spełnienie wymagań stawianych przez sieci handlowe wobec swoich dostawców

poprawa wizerunku Firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów, jak również jednostek urzędowej kontroli i organów nadzoru to kolejne korzyści związane z uzyskaniem certyfikatu IFS Broker

poprzez uzyskanie certyfikatu IFS Broker dostarczasz obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

Wdrożenie IFS Broker z SYNERGIAgroup to:

gwarancja uzyskania certyfikatu IFS Broker

niskie koszty wdrożenia

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas wdrożenia dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie standardu IFS Broker w Twojej Firmie

 

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

DODATKOWA USŁUGA:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IFS Broker

Przejęcie przez zewnętrzną firmę konsultingową funkcji, zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. IFS

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej IFS Broker

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania IFS na firmę zewnętrzną - firmę konsultingową

Usługa nadzoru nad systemem IFS Broker jako proces zewnętrzny

Czytaj więcej o usługach nadzoru

Zapoznaj się również z naszymi produktami online / szkoleniami online z serii ISO.ONLINE:

 

PRZESZKOL WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW TWOJEJ FIRMY W PROSTY I SZYBKI SPOSÓB!

Skorzystaj z dedykowanego szkolenia online z zakresu wybranego systemu zarządzania ISO, IFS, BRC!

Grupa szkoleniowa, zakres tematyczny i czas trwania szkolenia ustalane są indywidualnie z Twoją firmą.

Czytaj więcej

Konsultacje online na żywo z trenerem z zakresu standardu IFS

korzyści z konsultacji online:

dowiesz się, jak przełożyć wymagania standardu IFS na określone procedury, działania w Twojej Firmie

zdobędziesz wiedzę, jak wdrożyć procedury IFS do praktyki tak, aby pracownicy nie bali się zmian oraz jak stosować formularze tak, aby nie utrudniać sobie pracy

dowiesz się, w jaki sposób skutecznie wdrożyć działania korekcyjne i korygujące po zidentyfikowaniu niezgodności (np. w wyniku audytu certyfikującego IFS)

zdobędziesz wiedzę, jak zbudować system zarządzania IFS w organizacji tak, aby pozytywnie przejść proces certyfikacji i uzyskać certyfikat IFS

Czytaj więcej

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCHprojekty realizowane przez praktyków
SYNERGIAgroup to firma wdrażająca systemy zarządzania, którą tworzy zespół doświadczonych konsultantów, posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych  na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wdrażając systemy zarządzania, wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu wdrożenia IFS
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia IFS

Tworzymy SMART SYSTEM! 

 
Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.
 

SMART SYSTEM to:

 
S – solidne fundamenty pod budowę systemu poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
 

Szkolenia online (webinaria otwarte) z zakresu standardów IFS - praktyczne omówienie wymagań, liczne przykłady praktyczne

Sprawdź najbliższe terminy!

 
 
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem