Wdrożenie ISO 45001 / Jak uzyskać certyfikat ISO 45001 / Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie BHP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocena zgodności ISO 45001:2018 – Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie BHP

Międzynarodowa norma ISO 45001 zawiera wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, którego celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków środowiska pracy dla pracowników i innych osób zainteresowanych w organizacji, jak również ciągłe doskonalenie efektów działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z podstawowych wymagań normy ISO 45001 jest konieczność przeprowadzania cyklicznych ocen zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem oceny zgodności ISO 45001 jest identyfikacja luk systemowych i uchybień w obszarze BHP, ocena zgodności praktyk panujących w organizacji z wymaganiami prawnymi w zakresie BHP. Systematyczne przeprowadzanie oceny zgodności w zakresie BHP pozwala z jednej strony na spełnienie wymagań i uzyskanie zgodności z normą ISO 45001, z drugiej natomiast zapewnia Organizacji postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie BHP. Nieprzestrzeganie przepisów BHP może skutkować wypadkami przy pracy, groźbą kar finansowych, jak również odpowiedzialnością karną.

Ocena zgodności ISO 45001 przeprowadzana przez firmę zewnętrzną

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie wdrażania i nadzorowania systemów zarządzania BHP opartych o wymagania normy ISO 45001:2018, w ramach których nasz zespół doświadczonych konsultantów z obszaru BHP przeprowadza również systematycznie oceny zgodności z wymaganiami prawnymi. Na bieżąco identyfikujemy zmiany przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co pozwala nam na wykonywanie ocen zgodności w odniesieniu do aktualnych wymagań prawnych. Zapraszamy do współpracy w zakresie realizacji oceny zgodności w zakresie BHP w celu spełnienia wymagań normy ISO 45001 oraz przepisów prawnych.

 
 

Ocena zgodności ISO 45001:2018 - na czym polega?

ocena zgodności BHP polega na przeglądzie i weryfikacji prowadzonej w firmie dokumentacji dotyczącej obszaru BHP, rozmowie z pracownikami oraz wizji lokalnej zakładu w celu weryfikacji stanu faktycznego

z przeprowadzonej oceny zgodności BHP sporządzany zostaje raport z oceny zgodności z zestawieniem zaleceń do wykonania. Raport z oceny zgodności zawiera wykaz zidentyfikowanych uchybień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz propozycję ich rozwiązań.

Ocena zgodności ISO 45001:2018 - zakres oceny, co należy sprawdzić?

W ramach prowadzonej przez nasz zespół oceny zgodności kontroli podlegają m. in. następujące obszary:

 • utrzymanie obiektów budowlanych
 • stosowane środki ochrony przeciwpożarowej, sprzęt gaśniczy oraz ćwiczenia ewakuacyjne, plany ewakuacji
 • zatrudnienie (szkolenia, badania, uprawnienia, normy czasu pracy, regulaminy, prace szczególnie niebezpieczne, ocena ryzyka zawodowego)
 • służba bhp w organizacji, procedury i instrukcje BHP, działania ukierunkowane na zapobieganie wypadkom
 • dokumentacja wypadków i chorób zawodowych, prace komisji BHP
 • środki do udzielania pierwszej pomocy
 • infrastruktura, nadzór nad infrastrukturą, dopuszczenia do ruchu, stan techniczny maszyn i urządzeń, drogi transportowe (oznakowanie, drożność i inne)

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego audytowanego systemu zarządzania oraz mających zastosowanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych.

Jeśli w Twojej firmie nie został wdrożony do tej pory żaden system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i zastanawiasz się nad wprowadzeniem normy ISO 45001 zobacz, jak działamy w ramach kompleksowego wdrożenia normy ISO 45001:2018
 
Czytaj więcej na temat wdrożenia ISO 45001 w firmie

WDROŻENIE ISO 45001 – System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

 
Celem normy ISO 45001:2018 jest zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji poprzez identyfikację zagrożeń, ich ocenę oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na redukowanie zagrożeń. Uzyskanie obiektywnego dowodu na zgodność z mającymi zastosowanie w danej organizacji zasadami oraz wymaganiami prawnymi w zakresie BHP, jakim jest certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań normy ISO 45001, pozwala na poprawę wizerunku firmy, zwiększenie zaufania Klientów / Kontrahentów, pracowników oraz społeczności lokalnej. Norma ISO 45001 posiada status normy międzynarodowej. Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001 może być przedmiotem zainteresowania każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, czy branży oraz rodzaju prowadzonej działalności.

Podstawowe etapy wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań normy ISO 45001 to:


 1. określenie polityki oraz celów i programów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy spójnych z ogólną strategią Firmy (w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń i wyników przeprowadzonej analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, wykonanej analizy ryzyk i szans w procesach systemu zarządzania BHP, mających zastosowanie w organizacji wymagań prawnych)
 2. wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, nadzór nad systemem (przeprowadzenie weryfikacji oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, obejmującej identyfikację zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie oraz określenie wagi zagrożeń w odniesieniu do prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz skutków jego wystąpienia, określenie niezbędnych działań zapobiegawczych, opracowanie niezbędnej dokumentacji)
 3. szkolenia (zwiększanie świadomości pracowników w zakresie postępowania na wypadek wystąpienia incydentów BHP oraz sposobów przeciwdziałania tym incydentom)
 4. ocena skuteczności wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001 (monitorowanie i pomiary, analiza zaistniałych incydentów BHP, analiza wyników audytów wewnętrznych i in.)
 

CERTYFIKAT ISO 45001, CZYLI KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG NORMY ISO 45001 DLA TWOJEJ FIRMY

 

redukcja ryzyka zawodowego poprzez stałe monitorowanie zagrożeń oraz zarządzanie zagrożeniami w zakresie BHP

 

skuteczna komunikacja wewnętrzna, dokładne przydzielenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności wszystkim pracownikom, poprawa obiegu informacji w Organizacji

 

eliminacja skutków incydentów BHP poprzez podejmowanie działań zapobiegawczych nieprawidłowościom w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

 

spełnienie wymagań prawnych w zakresie BHP, redukcja ryzyka związanego z urazami pracowników oraz związanymi z nimi stratami i odszkodowaniami

 

poprawa wydajności oraz jakości pracy w przedsiębiorstwie poprzez wykluczanie chorób zawodowych wśród pracowników oraz redukcję absencji chorobowej pracowników

 

poprawa warunków pracy w zakresie BHP, przekładająca się na większe zaangażowanie pracowników w działania na rzecz BHP oraz większą motywację do pracy

 

wymierne korzyści finansowe związane z poprawą wizerunku Twojej Firmy na rynku, wzmacnianie reputacji marki i redukowanie barier handlowych (spełnienie wymagań światowych koncernów w obszarze BHP) poprzez podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie

 

podejmowane w obszarze bezpieczeństwa pracy działania zapobiegawcze sprzyjają redukcji kosztów pracy poprzez zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, zapobieganie przestojom w procesach, co pozwala również na uzyskanie większej efektywności realizacji procesów

 

certyfikat ISO 45001 to obiektywny dowód, że system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonujący w Twojej Organizacji spełnia wymagania międzynarodowej normy oraz podlega ciągłemu doskonaleniu poprzez realizację działań prewencyjnych, korygujących oraz doskonalących

JAKIE SĄ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA, WYMAGANIA NORMY ISO 45001?

norma ISO 45001 jest kompatybilna z międzynarodowymi normami takimi, jak norma ISO 9001, czy ISO 14001, dlatego też taka kombinacja 3 systemów zarządzania (jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy) jest jednym z najczęściej spotykanych wariantów wdrożenia oraz utrzymywania zintegrowanych systemów zarządzania. Zintegrowane systemy zarządzania podlegają wspólnej certyfikacji (przeprowadzany jest jeden audyt certyfikujący / nadzoru dla wszystkich trzech systemów). Integracja tych norm jest prosta i szybka z uwagi na wspólne elementy, które posiadają normy ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 (np. polityka oraz cele organizacji, kontekst organizacji, wymagania stron zainteresowanych, analiza ryzyk i szans, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania, odpowiedzialności i uprawnienia)

system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wymaga identyfikacji potencjalnych zagrożeń, dokonania ich analizy oraz oceny pod względem ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy. Ponadto norma ISO 45001 wymaga przeprowadzenia analizy ryzyk i szans we wszystkich procesach systemu zarządzania BHP, nie tylko tych związanych z ryzykiem zawodowym. Działania te stanowią podstawę do projektowania i planowania systemu, w ramach którego określa się programy ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pracowników. Ponadto przydzielone zostają odpowiedzialności i uprawienia w obszarze BHP oraz realizowane są systematyczne szkolenia pracowników, co stwarza możliwość szybkiego reagowania na pojawiające się incydenty BHP

certyfikat ISO 45001 to obiektywny dowód, że firma przykłada wagę do zmniejszania zagrożeń w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników, podwykonawców, osób wizytujących zakład oraz klientów w ujęciu długofalowym. Certyfikat uznawany jest na arenie międzynarodowej

kluczowymi filarami systemu zarządzania BHP jest działanie zgodne z wymaganiami prawnymi, zaangażowanie w bezpieczeństwo pracowników oraz rozwój i doskonalenie systemu zarządzania BHP. Wdrożenie systemu ISO 45001 sprzyja poprawie kontroli zagrożeń związanych z codzienną działalnością organizacji, jak również wynikających z niestandardowych zdarzeń

system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań normy ISO 45001 w prosty sposób można integrować z systemem zarządzania jakością (ISO 9001) i / lub systemem zarządzania środowiskowego (ISO 14001) oraz z innymi systemami opartymi o wymagania norm z serii ISO

wdrożenie systemu BHP może stanowić również etap wstępny do spełnienia wymagań prawnych w zakresie BHP, do spełnienia których organizacja jest zobowiązana (istotne w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy)

Ocena zgodności ISO 45001 z SYNERGIAgroup to:

potwierdzenie zgodności działań Organizacji z wymaganiami prawnymi w zakresie BHP

identyfikacja obowiązujących wymagań prawnych oraz ocena sposobu działania Organizacji

Przeprowadzamy również ocenę zgodności w zakresie ISO 14001:2015. Zapytaj o ofertę cenową na przeprowadzenie oceny zgodności w zakresie ochrony środowiska

 

 

 Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

DODATKOWA USŁUGA:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP ISO 45001

Przejęcie przez zewnętrzną firmę konsultingową funkcji, zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. SZBHP ISO 45001

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej ISO 45001

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania BHP ISO 45001 na firmę zewnętrzną - firmę konsultingową

Usługa nadzoru nad systemem ISO 45001 jako proces zewnętrzny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zapoznaj się również z naszą ofertą szkoleniową w zakresie normy ISO 45001:2018:

 


System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej Firmie według normy ISO 45001:2018 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Zobacz szczegóły szkolenia

 

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Zobacz szczegóły szkolenia

Tworzymy SMART SYSTEM!


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.


SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem