Audytor wewnętrzny ISO 22000:2018 / Pełnomocnik ds. ISO 22000:2018 - szkolenie online / kurs e-learning / webinarium

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZKOLENIE ONLINE ISO 22000 - Audytor wewnętrzny ISO 22000 / Pełnomocnik ds. ISO 22000:

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

 
Szkolenie kierowane jest do osób chcących pełnić funkcję audytorów wewnętrznych, pełnomocników, specjalistów ds. jakości i/lub bezpieczeństwa, członków zespołu HACCP, osób odpowiedzialnych za system zarządzania bezpieczeństwem żywności w Organizacji.


Cel szkolenia ISO 22000:2018:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego ISO 22000 / pełnomocnika ds. ISO 22000 w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z wymaganiami normy ISO 22000:2018. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania normy ISO 22000:2018 w kontekście swojej Organizacji oraz przeprowadzać audyty wewnętrzne zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat audytora wewnętrznego ISO 22000 / pełnomocnika ds. ISO 22000.

Program szkolenia obejmuje 2 moduły. Pierwszy moduł to omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 22000:2018 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki bezpieczeństwa żywności i celów dotyczących bezpieczeństwa żywności, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, przeprowadzenie analizy zagrożeń i opracowanie planu HACCP, omówienie wymaganych zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji (wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontrolnych, ustalenie limitów i tolerancji, określenie sposobu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i podejmowania właściwych działań korekcyjnych i korygujących, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Drugi moduł to omówienie kompetencji i umiejętności audytora wewnętrznego ISO 22000 / pełnomocnika ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Przedstawienie wymagań dla audytorów i pełnomocników. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z metodyki audytowania zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.

 

To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

 

To szkolenie możesz również zrealizować w formie indywidualnego szkolenia online:

samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi w formie nagrania video z lektorem, dodatkowo darmowe konsultacje na żywo z trenerem - czytaj więcej

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online ISO 22000 - Audytor wewnętrzny ISO 22000 / Pełnomocnik ds. ISO 22000?

uzyskasz niezbędne kompetencje do przeprowadzania audytów wewnętrznych w Twojej Organizacji

zdobędziesz informacje, jak interpretować wymagania normy ISO 22000:2018 w odniesieniu do swojej Organizacji

dowiesz się, jak efektywnie i zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011 przeprowadzać audyty wewnętrzne w Twojej Firmie w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności / sysyemu ISO 22000:2018

zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego ISO 22000:2018 / pełnomocnika ds. ISO 22000:2018 wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji
 

zdobędziesz umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w Twojej Organizacji w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, w szczególności umiejętności związane
z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występującego w procesie ryzyka i zagrożeń, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności

będziesz potrafił określić rolę i zakres odpowiedzialności audytora wewnętrznego ISO 22000:2018 w Twojej Organizacji

w trakcie szkolenia będziesz mógł praktycznie przećwiczyć wszystkie etapy audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

 

zdobędziesz wiedzę, w jaki sposób audyty wewnętrzne mogą stanowić narzędzie doskonalenia Twojej Organizacji w praktyce

będziesz potrafił oceniać wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwa żywności zgodnego z normą ISO 22000:2018 w kontekście Twojej Organizacji
 

będziesz potrafił określać cele systemu ISO 22000 oraz wskazywać sposoby ich osiągania

będziesz umiał zastosować właściwe techniki i narzędzia audytowania odpowiednio do specyfiki audytowanego procesu, obszaru, produktu

będziesz potrafił przekładać wymagania normy ISO 22000 na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji przy wykorzystaniu najlepszych narzędzi i praktyk oraz optymalnym reagowaniu na bezpieczeństwo produktów żywnościowych
 

Program szkolenia ISO 22000:2018

1. Wprowadzenie

2. Kluczowe wymagania normy ISO 22000:2018 – ich wpływ na system zarządzania bezpieczeństwem żywności w Twojej Organizacji

3. Warsztaty praktyczne - Audytor wewnętrzny ISO 22000:2018 / Pełnomocnik ds. ISO 22000:2018 w firmie                                                                                

Ćwiczenie 1: Interpretacja podstawowych wymagań normy ISO 22000:2018. Odpowiedzialności i zadania Pełnomocnika ds. ISO 22000:2018

Ćwiczenie 2: Audytowanie wymagań normy ISO 22000. Zastosowanie najlepszych praktyk w oparciu o normę ISO 19011. Właściwa komunikacja oraz umiejętność zadawania pytań. Techniki zdobywania informacji                                                                                                                                 

Ćwiczenie 3: Audytowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Analiza zagrożeń. Zarządzanie ryzykiem

Ćwiczenie 4: Metodyka audytów wewnętrznych. Cele i rodzaje audytów. Etapy audytu wewnętrznego. Harmonogram audytów

Ćwiczenie 5: Metodyka audytów wewnętrznych. Tworzenie dokumentacji audytowej. Tworzenie listy pytań kontrolnych do audytu na podstawie wymagań normy ISO 22000

Ćwiczenie 6: Metodyka audytów wewnętrznych. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego

Ćwiczenie 7: Metodyka audytów wewnętrznych. Kwalifikacja niezgodności i możliwości doskonalenia

Ćwiczenie 8: Metodyka audytów wewnętrznych. Działania korekcyjne i korygujące

4. Proces certyfikacji. Przygotowanie Twojej Organizacji do audytu certyfikacyjnego

5. Sprawdzian kompetencji uczestników szkolenia

6. Podsumowanie, omówienie wyników, wnioski

 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami

zaświadczenie ze szkolenia / certyfikat potwierdzający kwalifikacje audytora wewnętrznego

  poczęstunek i lunch (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM OTWARTE:
 
Czas trwania szkolenia: 2 dni
 
Koszt szkolenia: 1150 zł netto (+23% VAT = 1414,50 zł brutto) / osoba
 
 
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów

ZAPYTAJ O REALIZACJĘ TEGO SZKOLENIA W FORMIE DEDYKOWANEJ DLA TWOJEJ FIRMY (stacjonarnie lub online)

Formularz ofertowy

ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM WSZYSTKICH SZKOLEŃ OTWARTYCH / WEBINARIÓW OTWARTYCH

Harmonogram szkoleń

MOCNE STRONY SZKOLENIA ONLINE ISO 22000 - Audytor wewnętrzny ISO 22000 / Pełnomocnik ds. ISO 22000:

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

 

 

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE ISO 22000 - Audytor wewnętrzny ISO 22000 / Pełnomocnik ds. ISO 22000?

 

wymagania normy ISO 22000 przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy ISO 22000 oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Pozostałe nasze szkolenia ISO 22000:2018

Szkolenie online ISO 22000 - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 22000 w firmie?: System zarządzania bezpieczeństwem żywności w Twojej Firmie według normy ISO 22000:2018 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu Zobacz szczegóły szkolenia

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001 oraz ISO 22000 - integracja ma wiele korzyści Zobacz szczegóły szkolenia

Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz systemu bezpieczeństwa żywności ISO 22000 - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń Zobacz szczegóły szkolenia

 

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte Harmonogram szkoleń otwartych


W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem