Audytor wewnętrzny IFS Food / Pełnomocnik ds. IFS Food - szkolenie online / kurs e-learning / webinarium

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURS E-LEARNING / SZKOLENIE ONLINE IFS Food - Audytor wewnętrzny IFS Food / Pełnomocnik ds. IFS Food:

Audytor wewnętrzny IFS Food / Pełnomocnik ds. IFS Food - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

 

Cel szkolenia IFS Food:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego IFS Food / pełnomocnika ds. IFS Food w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania systemem zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności zgodnie z wymaganiami standardu IFS Food. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania IFS Food w kontekście swojej Organizacji oraz przeprowadzać audyty wewnętrzne zgodnie z wytycznymi ISO 19011.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat audytora wewnętrznego IFS Food / pełnomocnika ds. IFS Food.

Program szkolenia obejmuje 2 moduły. Pierwszy moduł to omówienie poszczególnych wymagań standardu IFS Food wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: opracowanie polityki bezpieczeństwa żywności i celów dotyczących bezpieczeństwa żywności, przeprowadzenie analizy zagrożeń i opracowanie planu HACCP, omówienie wymaganych zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji (wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontrolnych, ustalenie limitów i tolerancji, określenie sposobu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i podejmowania właściwych działań korekcyjnych i korygujących), opracowanie procedur z zakresu Food Fraud i Food Defense, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Drugi moduł to omówienie kompetencji i umiejętności audytora wewnętrznego IFS Food / pełnomocnika ds. IFS Food. Przedstawienie wymagań dla audytorów i pełnomocników. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z metodyki audytowania zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.

 

To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego.

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

 

To szkolenie możesz również zrealizować w formie indywidualnego szkolenia online:

samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi czytaj więcej

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online IFS Food - Audytor wewnętrzny IFS Food / Pełnomocnik ds. IFS Food?

uzyskasz niezbędne kompetencje do przeprowadzania audytów wewnętrznych w Twojej Organizacji w zakresie standardu IFS Food oraz nadzorowania systemu IFS Food

zdobędziesz informacje, jak interpretować i oceniać wymagania standardu IFS Food w odniesieniu do swojej Organizacji

dowiesz się, jak efektywnie przeprowadzać audyty wewnętrzne w Twojej Firmie w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z wymaganiami standardu IFS Food

będziesz potrafił określać cele systemu zarządzania IFS Food oraz wskazywać sposoby ich osiągania
 

będziesz umiał zastosować właściwe techniki i narzędzia audytowania odpowiednio do specyfiki audytowanego procesu, obszaru, produktu
 

w trakcie szkolenia będziesz mógł praktycznie przećwiczyć wszystkie etapy audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności


zdobędziesz wiedzę, w jaki sposób audyty wewnętrzne systemu IFS Food mogą stanowić narzędzie doskonalenia Twojej Organizacji w praktyce

zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego IFS Food / pełnomocnika ds. IFS Food wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji

zdobędziesz umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania systemem zarządzania IFS Food w Twojej Organizacji,
w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występującego w procesie ryzyka
i zagrożeń, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności

będziesz potrafił określić rolę i zakres odpowiedzialności audytora wewnętrznego IFS Food / pełnomocnika ds. IFS Food w Twojej Organizacji
 

będziesz potrafił przekładać wymagania standardu IFS Food na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji przy wykorzystaniu najlepszych narzędzi i praktyk oraz optymalnym reagowaniu na bezpieczeństwo produktów żywnościowych

Program szkolenia online IFS Food - Audytor wewnętrzny IFS Food / Pełnomocnik ds. IFS Food:

1. Wprowadzenie

2. Kluczowe wymagania standardu IFS Food – ich wpływ na system zarządzania bezpieczeństwem żywności w Twojej Organizacji

3. Warsztaty praktyczne - wdrożenie IFS Food oraz audytowanie systemu IFS Food w firmie
 
Ćwiczenie 1: Omówienie i interpretacja wymagań standardu IFS Food (odpowiedzialność wyższego kierownictwa: polityka, cele, odpowiedzialności i uprawnienia; system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności: plan HACCP, nadzorowanie dokumentacji i zapisów; zarządzanie zasobami: higiena personelu, odzież ochronna, szkolenia, zaplecze socjalne; proces planowania i produkcji: specyfikacje, rozwój produktu, zakupy, otoczenie zakładu, przepływy, mycie i dezynfekcja, GMP, zanieczyszczenia, identyfikowalność, oszustwa; pomiary, analizy, doskonalenie: audyty wewnętrzne, wyposażenie k-p, analiza produktu, zarządzanie incydentami, wycofanie, działania korygujące; obrona żywności: plan obrony, bezpieczeństwo zakładu
Ćwiczenie 2: Audytowanie wymagań standardu IFS Food. Zastosowanie najlepszych praktyk w oparciu o normę ISO 19011. Właściwa komunikacja oraz umiejętność zadawania pytań. Techniki zdobywania informacji                                                 
Ćwiczenie 3: Metodyka audytów wewnętrznych. Cele i rodzaje audytów. Etapy audytu wewnętrznego. Harmonogram audytów
Ćwiczenie 4: Metodyka audytów wewnętrznych. Tworzenie dokumentacji audytowej. Tworzenie listy pytań kontrolnych do audytu na podstawie wymagań standardu IFS Food
Ćwiczenie 5: Metodyka audytów wewnętrznych. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego systemu IFS Food
Ćwiczenie 6: Metodyka audytów wewnętrznych. Kwalifikacja niezgodności i możliwości doskonalenia
Ćwiczenie 7: Metodyka audytów wewnętrznych. Działania korekcyjne i korygujące. Efektywne raportowanie wyników audytu
Ćwiczenie 8: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Gra symulacyjna

4. Najczęściej spotykane niezgodności w trakcie audytu standardu IFS Food

5. Proces certyfikacji. Przygotowanie Twojej Organizacji do audytu certyfikacyjnego

6. Sprawdzian kompetencji uczestników szkolenia

7. Podsumowanie, omówienie wyników, wnioski
 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami

zaświadczenie ze szkolenia / certyfikat potwierdzający kwalifikacje audytora wewnętrznego IFS Food / pełnomocnika ds. IFS Food

poczęstunek i lunch (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM OTWARTE:
 
Czas trwania szkolenia: 2 dni
 
 
Koszt szkolenia: 1360 zł netto (+23% VAT = 1672,80 zł brutto) / osoba
 
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów

ZAPYTAJ O REALIZACJĘ TEGO SZKOLENIA W FORMIE DEDYKOWANEJ DLA TWOJEJ FIRMY (stacjonarnie lub online)

Formularz ofertowy

ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM WSZYSTKICH SZKOLEŃ OTWARTYCH / WEBINARIÓW OTWARTYCH

Harmonogram szkoleń

MOCNE STRONY SZKOLENIA online IFS Food - Audytor wewnętrzny IFS Food / Pełnomocnik ds. IFS Food:

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE IFS Food - Audytor wewnętrzny IFS Food / Pełnomocnik ds. IFS Food?

 

wymagania standardu IFS Food przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania standardu IFS Food oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Pozostałe nasze szkolenia IFS Food:

Szkolenie online IFS Food - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć IFS Food w firmie?: Międzynarodowy Standard Żywności IFS w Twojej Firmie - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia standardu Zobacz szczegóły szkolenia

 

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte Harmonogram szkoleń otwartych

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem