Audytor wewnętrzny ISO 45001 / Pełnomocnik ds. ISO 45001 - szkolenie online / kurs e-learning / webinarium

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZKOLENIE ONLINE Audytor wewnętrzny ISO 45001 / Pełnomocnik ds. ISO 45001:

Audytor wewnętrzny ISO 45001 / Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

 

Cel szkolenia ISO 45001:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego ISO 45001 / Pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi systemu ISO 45001. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście swojej Organizacji.

Szkolenie kończy się oceną wiedzy oraz umiejętności osób szkolonych, na podstawie której wystawiany jest certyfikat audytora wewnętrznego ISO 45001 / Pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną Pracy ISO 45001:2018.

Program szkolenia obejmuje 2 moduły. Pierwszy moduł to omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 45001 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki BHP i celów BHP, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach SZBHP, zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia i świadomość, współudział i konsultacje), reagowanie na sytuacje potencjalnie wypadkowe, incydenty, monitorowanie, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu ISO 45001. Drugi moduł to omówienie kompetencji i umiejętności audytora wewnętrznego ISO 45001 / pełnomocnika w zakresie systemu zarządzania BHP. Przedstawienie wymagań dla audytorów i pełnomocników ISO 45001. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z metodyki audytowania.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.

 
 

To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego.

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia.

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

 

To szkolenie możesz również zrealizować w formie indywidualnego szkolenia online:

samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi w formie nagrania video z lektorem, dodatkowo darmowe konsultacje na żywo z trenerem czytaj więcej

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online Audytor wewnętrzny ISO 45001 / Pełnomocnik ds. ISO 45001?

uzyskasz niezbędne kompetencje do przeprowadzania audytów wewnętrznych w Twojej Organizacji w obszarze systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

zdobędziesz informacje, jak interpretować wymagania normy ISO 45001
w odniesieniu do swojej Organizacji

dowiesz się, jak efektywnie i zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011 przeprowadzać audyty wewnętrzne w Twojej Firmie w zakresie systemu ISO 45001

będziesz potrafił określać cele audytów wewnętrznych oraz wskazywać sposoby ich osiągania
 

będziesz umiał zastosować właściwe techniki i narzędzia audytowania odpowiednio do specyfiki audytowanego procesu, obszaru
 

będziesz potrafił określić rolę i zakres odpowiedzialności audytora wewnętrznego ISO 45001 w Twojej Organizacji
 

w trakcie szkolenia będziesz mógł praktycznie przećwiczyć techniki prowadzenia rozmów (sposoby mówienia oraz zadawania pytań, metody prowadzenia wywiadu audytowego)
 

będziesz potrafił samodzielnie planować, przeprowadzać oraz dokumentować audyty wewnętrzne w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

 

 


zdobędziesz wiedzę, w jaki sposób audyty wewnętrzne mogą stanowić narzędzie doskonalenia Twojej Organizacji w praktyce

zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego ISO 45001 wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji

będziesz potrafił oceniać wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście Twojej Organizacji, stosując wymagania normy ISO 45001 jako kryterium oceny

zdobędziesz umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w Twojej Organizacji w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności umiejętności związane
z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występującego w procesie ryzyka i zagrożeń, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności
 

będziesz potrafił przekładać wymagania normy ISO 45001 na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji przy wykorzystaniu najlepszych narzędzi i praktyk
 

w trakcie szkolenia będziesz mógł praktycznie przećwiczyć wszystkie etapy audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

Program szkolenia ISO 45001:

1. Wprowadzenie

2. Podstawowe definicje i pojęcia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001

3. Kluczowe wymagania normy ISO 45001 – ich wpływ na system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej Organizacji

4. Kompetencje, wiedza i umiejętności audytorów bhp / pełnomocnika ds. ISO 45001

5. Warsztaty praktyczne

 
Ćwiczenie 1: Interpretacja wymagań normy ISO 45001 z perspektywy audytora wewnętrznego ISO 45001 oraz pełnomocnika ds. ISO 45001
Ćwiczenie 2: Audytowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zastosowanie najlepszych praktyk w oparciu o normę ISO 19011. Właściwa komunikacja oraz umiejętność zadawania pytań
Ćwiczenie 3: Audytowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego
Ćwiczenie 4: Audytowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ocena przygotowania organizacji na potencjalne sytuacje awaryjne
Ćwiczenie 5: Metodyka audytów wewnętrznych. Budowanie dokumentacji audytowej. Tworzenie listy pytań kontrolnych do audytu na podstawie wymagań normy ISO 45001
Ćwiczenie 6: Metodyka audytów wewnętrznych. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego
Ćwiczenie 7: Metodyka audytów wewnętrznych. Kwalifikacja niezgodności i możliwości doskonalenia
Ćwiczenie 8: Metodyka audytów wewnętrznych. Działania korekcyjne i korygujące

6. Proces certyfikacji ISO 45001. Przygotowanie Twojej Organizacji do audytu certyfikacyjnego systemu ISO 45001

7. Sprawdzian kompetencji uczestników szkolenia

8. Podsumowanie, omówienie wyników, wnioski
 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe

zaświadczenie ze szkolenia / certyfikat potwierdzający kwalifikacje audytora wewnętrznego ISO 45001 / Pełnomocnika ds. ISO 45001

  poczęstunek i lunch (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM OTWARTE:
 
Czas trwania szkolenia: 2 dni
 
Koszt szkolenia: 1150 zł netto (+23% VAT = 1414,50 zł brutto) / osoba
 
 
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów

MOCNE STRONY SZKOLENIA STACJONARNEGO / SZKOLENIA ONLINE ISO 45001Audytor wewnętrzny ISO 45001 / Pełnomocnik ds. ISO 45001:

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Lokalizacja – szkolenia realizujemy w różnych lokalizacjach, co pozwala uczestnikom naszych szkoleń zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty związane z wyjazdami i delegacjami, szkolenie realizowane również w formie online

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE AUDYTOR WEWNĘTRZNY ISO 45001 / PEŁNOMOCNIK DS. ISO 45001?

 

wymagania normy ISO 45001 przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń ISO 45001 oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy ISO 45001 oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Pozostałe nasze szkolenia ISO 45001:2018
Szkolenie online ISO 45001 Podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 45001 w firmie?: System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej Firmie według normy ISO 45001 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Czytaj więcej o szkoleniu

 

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w Harmonogramie szkoleń:

Harmonogram szkoleń otwartych

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem