Kurs e-learning / webinarium / szkolenie online Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURS E-LEARNING / SZKOLENIE ONLINE Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

 

Szkolenie dedykujemy osobom, chcącym pełnić funkcję audytora wewnętrznego / pełnomocnika / managera Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), jak również osobom odpowiedzialnym za zintegrowane systemy zarządzania w Organizacji.
 

Cel szkolenia ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego / pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP zgodnie z normą ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 w kontekście swojej Organizacji oraz przeprowadzać audyty wewnętrzne zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat audytora wewnętrznego / pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).

Program szkolenia obejmuje 2 moduły. Pierwszy moduł to omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji oraz zwróceniem szczególnej uwagi na wymagania wspólne dla wszystkich trzech norm. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki ZSZ i celów ZSZ, programów do realizacji celów ZSZ oraz aspektów środowiskowych, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP, zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji / realizacji usług, reagowanie na sytuacje awaryjne, ocena ryzyka zawodowego, monitorowanie, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP. Drugi moduł to omówienie kompetencji i umiejętności audytora wewnętrznego / pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP. Przedstawienie wymagań dla audytorów i pełnomocników. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z metodyki audytowania.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.

 

To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego.

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

 

To szkolenie możesz również zrealizować w formie indywidualnego szkolenia online:

I wariant szkolenia online: samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi czytaj więcej

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)?

uzyskasz niezbędne kompetencje do przeprowadzania audytów wewnętrznych w Twojej Organizacji w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bhp (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

dowiesz się, jak efektywnie i zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011 przeprowadzać audyty wewnętrzne w Twojej Firmie w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego / pełnomocnika / managera ds. zintegrowanego systemu zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji
 

zdobędziesz umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w Twojej Organizacji w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występujących w procesie ryzyk i szans, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności
 

będziesz potrafił określić rolę i zakres odpowiedzialności audytora wewnętrznego / pełnomocnika / managera ds. zintegrowanego systemu zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) w Twojej Organizacji
 

w trakcie szkolenia będziesz mógł praktycznie przećwiczyć wszystkie etapy audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności
 

w trakcie szkolenia będziesz mógł praktycznie przećwiczyć techniki prowadzenia rozmów (sposoby mówienia oraz zadawania pytań, metody prowadzenia wywiadu audytowego)


zdobędziesz informacje, jak interpretować wymagania systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bhp (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) w odniesieniu do swojej Organizacji

zdobędziesz wiedzę, w jaki sposób audyty wewnętrzne mogą stanowić narzędzie doskonalenia Twojej Organizacji w praktyce


będziesz potrafił oceniać wymagania zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bhp zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 w kontekście Twojej Organizacji
 

będziesz potrafił określać cele audytów wewnętrznych oraz wskazywać sposoby ich osiągania
 

będziesz umiał zastosować właściwe techniki i narzędzia audytowania odpowiednio do specyfiki audytowanego procesu, obszaru, produktu
 

będziesz potrafił przekładać wymagania normy (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji przy wykorzystaniu najlepszych narzędzi i praktyk oraz optymalnym reagowaniu na zadowolenie Klienta, zagrożenia w zakresie bhp oraz obszarze środowiskowym
 

będziesz potrafił samodzielnie planować, przeprowadzać oraz dokumentować audyty wewnętrzne w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

Program szkolenia online Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001):

 
1. Wprowadzenie

2. Podstawowe zasady zintegrowanych systemów zarządzania

3. Kluczowe wymagania normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018

4. Kompetencje, wiedza i umiejętności audytora wewnętrznego / pełnomocnika / managera w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

5. WARSZTATY PRAKTYCZNE
 
Ćwiczenie 1: Interpretacja podstawowych wymagań normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 z perspektywy audytora, pełnomocnika / managera ds. ZSZ
Ćwiczenie 2: Audytowanie zintegrowanego systemu zarządzania. Zastosowanie najlepszych praktyk w oparciu o normę ISO 19011. Właściwa komunikacja oraz umiejętność zadawania pytań. Techniki zdobywania informacji
Ćwiczenie 3: Zarządzanie ryzykiem w nadzorowanych obszarach. Identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego. Zarządzanie aspektami środowiskowymi
Ćwiczenie 4: Metodyka audytów wewnętrznych. Cele i rodzaje audytów. Etapy audytu wewnętrznego. Harmonogram audytów
Ćwiczenie 5: Metodyka audytów wewnętrznych. Opracowanie planu audytu. Budowanie dokumentacji audytowej. Tworzenie listy pytań kontrolnych do audytu na podstawie wymagań normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018
Ćwiczenie 6: Metodyka audytów wewnętrznych. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego
Ćwiczenie 7: Metodyka audytów wewnętrznych. Kwalifikacja niezgodności i możliwości doskonalenia. Dokumentowanie niezgodności
Ćwiczenie 8: Metodyka audytów wewnętrznych. Efektywne raportowanie wyników audytu
Ćwiczenie 9: Metodyka audytów wewnętrznych. Działania korekcyjne i korygujące

6. Proces certyfikacji. Przygotowanie Twojej Organizacji do audytu certyfikującego ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

7. Sprawdzian kompetencji uczestników szkolenia

8. Podsumowanie, omówienie wyników, wnioski
 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe

zaświadczenie ze szkolenia / certyfikat potwierdzający kwalifikacje audytora wewnętrznego / pełnomocnika / managera ds. zintegrowanego systemu zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

 poczęstunek i lunch (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM OTWARTE:
 
Czas trwania szkolenia: 3 dni
 
Koszt szkolenia: 1850 zł netto (+23% VAT = 2275,50 zł brutto) / osoba
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych

ZAPYTAJ O REALIZACJĘ TEGO SZKOLENIA W FORMIE DEDYKOWANEJ DLA TWOJEJ FIRMY (stacjonarnie lub online)

Formularz ofertowy

ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM WSZYSTKICH SZKOLEŃ OTWARTYCH / WEBINARIÓW OTWARTYCH

Harmonogram szkoleń

MOCNE STRONY SZKOLENIA ONLINE Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001):

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

 

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

 

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

 

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)?

 

wymagania normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

iczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Pozostałe nasze szkolenia online ISO, BRC i IFS / Systemy Zintegrowane:

Szkolenie online Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności (ISO 22000, HACCP, IFS Food i BRC Food) Zobacz szczegóły szkolenia

 

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte Harmonogram szkoleń otwartych

Systemy Zintegrowane / System jakości ISO 9001 / System środowiskowy ISO 14001 / System zarządzania BHP ISO 45001

 

Dowiedz się więcej, korzystając z naszej bazy wiedzy:

Baza wiedzy

Audyt systemu ISO. Co to jest audyt ISO? Rodzaje audytów ISO

Zgodnie z definicją wskazaną w normach ISO 9000 audyt to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. Zgodnie z tą definicją audyt powinien być przeprowadzany cyklicznie z ustaloną częstotliwością, przez niezależnych audytorów, którzy nie są w żaden sposób powiązani z obszarem audytowanym.

Czytaj więcej

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Kompetencje a certyfikat. Czy warto zrobić szkolenie na audytora wewnętrznego ISO 9001:2015?

Norma ISO 9001:2015 wymaga, aby w ramach wdrożonego w organizacji Systemu Zarządzania Jakością regularnie przeprowadzać audyty wewnętrzne. Audyty wewnętrzne powinny być przeprowadzane przez tzw. audytorów wewnętrznych, czyli osoby posiadające odpowiednie kompetencje w zakresie audytowania. Skuteczność przeprowadzenia audytu wewnętrznego w dużej mierze zależy od kompetencji audytorów wewnętrznych.

Czytaj więcej

Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001? Co to jest audyt systemu ISO? Metodyka / elementy audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny krok po kroku

Jednym z wymagań norm z serii ISO, odnoszących się do systemów zarządzania, takich, jak np. System Zarządzania Jakością (ISO 9001), System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001), czy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001), jest konieczność przeprowadzania w organizacji regularnych audytów wewnętrznych. Audyt wewnętrzny jest przeprowadzony przez organizację w celu dokonania samooceny swojego systemu zarządzania / procesu / obszaru.

Czytaj więcej

Manager jakości / Pełnomocnik ds. ISO. Jakie są obowiązki, zadania i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. ISO 9001 / Managera jakości? Czy Pełnomocnik ds. ISO jest nadal potrzebny w firmie?

Norma ISO 9001:2015 określa wymagania dla Systemu Zarządzania Jakością. Jednym z wymagań normy ISO 9001 jest przydzielenie odpowiedzialności i uprawnień osobom pełniącym istotne role w Systemie Zarządzania Jakością. W szczególności należy przydzielić odpowiedzialności związane z nadzorowaniem funkcjonującego w organizacji Systemu Zarządzania Jakością oraz zapewnieniem jego zgodności z wymaganiami normy ISO 9001. 

Czytaj więcej

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem