Kurs e-learning / webinarium / szkolenie online / Audyt dostawcy / Jak przeprowadzić audyt dostawcy?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurs e-learning / szkolenie online / Audyt dostawcy / Jak przeprowadzić audyt dostawcy?

Audyt dostawcy - narzędzie do praktycznego zarządzania relacjami w biznesie

 

Co to jest audyt ISO drugiej strony? Na czym polega audyt dostawcy?

Audyty zewnętrzne dzielą się na audyty tzw. drugiej strony (czyli audyt dostawcy / klienta) oraz audyty trzeciej strony (czyli audyt przeprowadzany przez niezależną jednostkę certyfikującą, np. audyt certyfikujący, czy audyty nadzoru).

Z audytem drugiej strony mamy do czynienia wówczas, gdy organizacja audytuje swojego dostawcę (przeprowadza tzw. audyt dostawcy) lub klient audytuje organizację (przeprowadza tzw. audyt klienta). Audyt ISO drugiej strony przeprowadzany jest w celu sprawdzenia, czy system zarządzania wdrożony u dostawcy spełnia wymagania określone przez organizację. Audyt zewnętrzny ISO drugiej strony prowadzony jest przez jedną organizację w innej organizacji, np. klient audytuje swoich dostawców, dostawca audytuje swoich podwykonawców. Do przyczyn przeprowadzania audytów ISO drugiej strony możemy zaliczyć: wymóg normatywny (np. wymaganie normy ISO 9001), możliwość sprawdzenia dostawcy i uzyskanie niezbędnych danych do klasyfikacji i zatwierdzenia dostawcy, pomoc przy doskonalenie systemu zarządzania dostawcy, zwiększenie wzajemnego zrozumienia w zakresie zapewnienia odpowiednich standardów jakościowych.

 

Cel szkolenia audyt dostawcy:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do przeprowadzania audytów u swoich dostawców. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami dostawców w oparciu o wymagania normy ISO 19011:2018 oraz szeroko rozumianej koncepcji zarządzania relacjami w biznesie.

Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za współpracę z dostawcami oraz za ich nadzór, w szczególności do pracowników działu zakupów, czy działu kontroli jakości.

 

Szkolenie kierowane jest do osób, które posiadają przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu systemu zarządzania jakością. Program szkolenia nie zakłada omawiania podstawowych wymagań systemu zarządzania jakością.

Wszystkie osoby, które zaczynają swoją przygodę z systemem zarządzania jakością zapraszamy na szkolenie wprowadzające:

Szkolenie online ISO 9001 - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 9001 w firmie?: System zarządzania jakością w Twojej firmie według normy ISO 9001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu Zobacz szczegóły szkolenia

 

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.

 

To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego.

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

 

 
 
 

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online / Audyt dostawcy / Jak przeprowadzić audyt dostawcy?

poznasz podstawowe zasady prowadzenia audytów u dostawców zgodnie z normą ISO 19011

zdobędziesz informacje, jak interpretować wymagania systemu zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie zarządzania relacjami w odniesieniu do swojej Organizacji i swoich dostawców

zdobędziesz wiedzę, w jaki sposób audyty dostawców mogą stanowić narzędzie doskonalenia Twojej Organizacji w zakresie zarządzania relacjami z dostawcami

będziesz potrafił określać cele audytów u dostawców oraz wskazywać sposoby ich osiągania

będziesz umiał zastosować właściwe techniki i narzędzia audytowania odpowiednio do specyfiki audytowanego procesu, obszaru, produktu

będziesz potrafił samodzielnie planować, przeprowadzać oraz dokumentować audyty u dostawców w ramach nadzorowania swoich dostawców


uzyskasz niezbędne kompetencje do samodzielnego przeprowadzania audytów u dostawców

dowiesz się, jak efektywnie i zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011 przeprowadzać audyty u dostawców

zdobędziesz umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami dostawców w Twojej Organizacji, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności

w trakcie szkolenia będziesz mógł praktycznie przećwiczyć wszystkie etapy audytowania dostawców: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

w trakcie szkolenia będziesz mógł praktycznie przećwiczyć techniki prowadzenia rozmów (sposoby mówienia oraz zadawania pytań, metody prowadzenia wywiadu audytowego)

Program szkolenia online / Audyt dostawcy / Jak przeprowadzić audyt dostawcy?:

 
1. Wprowadzenie

2. Korzyści z przeprowadzania audytów u swoich dostawców

3. Audyty dostawców a wymagania normy ISO 9001:2015 w zakresie zarządzania relacjami oraz wymagania innych standardów jakościowych

4. Kompetencje, wiedza i umiejętności audytorów w zakresie audytowania dostawców. Wymagania dla audytorów

5. WARSZTATY PRAKTYCZNE
 
Ćwiczenie 1: Metodyka realizacji audytów u dostawców. Cele i rodzaje audytów. Etapy audytu. Harmonogram audytów
Ćwiczenie 2: Audytowanie systemu zarządzania jakością dostawców. Zastosowanie najlepszych praktyk w oparciu o normę ISO 19011. Właściwa komunikacja oraz umiejętność zadawania pytań. Techniki zdobywania informacji
Ćwiczenie 3: Metodyka realizacji audytów u dostawców. Określanie wymagań dla dostawcy jako kryteria audytu. Tworzenie listy pytań kontrolnych do audytu na podstawie wymagań wobec dostawcy:
- projektowanie i realizacja wyrobów (np. zastosowanie metody APQP, FMEA, SPC)
- zatwierdzanie nowego produktu / produkcji seryjnej (np. zastosowanie metody PPAP)
- zarządzanie reklamacjami (metoda 8D)
- system zarządzania jakością
- aspekty dotyczące BHP, ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu
Ćwiczenie 4: Metodyka realizacji audytów u dostawców. Efektywne raportowanie wyników audytu
Ćwiczenie 5: Sposoby kategoryzacji dostawców w oparciu o wyniki uzyskane z audytu. Ocena ryzyka związanego ze współpracą z podwykonawcą. Zatwierdzanie dostawców. Tworzenie listy kwalifikowanych dostawców
Ćwiczenie 6: Przeprowadzenie audytu u dostawcy. Gra symulacyjna na przykładzie wybranego dostawcy
Ćwiczenie 7: Audyty dostawców jako narzędzie doskonalenia Organizacji
 
6. Podsumowanie i wnioski
 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe

zaświadczenie ze szkolenia

poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM OTWARTE:
 
 
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
 
Koszt szkolenia: 680 zł netto (+23% VAT = 836,40 zł brutto) / osoba
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych

ZAPYTAJ O REALIZACJĘ TEGO SZKOLENIA W FORMIE DEDYKOWANEJ DLA TWOJEJ FIRMY (stacjonarnie lub online)

Formularz ofertowy

ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM WSZYSTKICH SZKOLEŃ OTWARTYCH / WEBINARIÓW OTWARTYCH

Harmonogram szkoleń

MOCNE STRONY SZKOLENIA ONLINE / Audyt dostawcy / Jak przeprowadzić audyt dostawcy?:

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Lokalizacja – szkolenia realizujemy w 6 różnych lokalizacjach, co pozwala uczestnikom naszych szkoleń zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty związane z wyjazdami i delegacjami, szkolenie realizowane również w formie online
 

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE / Audyt dostawcy / Jak przeprowadzić audyt dostawcy?

 

wymagania normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i in. przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i in. oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Pozostałe nasze szkolenia: doskonalenie systemu zarządzania (audyt dostawcy, techniki audytowania ISO 19011, zarządzanie ryzykiem FMEA):

Kurs e-learning / szkolenie online / Techniki i zasady audytowania ISO 19011 / Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny?: Techniki audytowania. Warsztaty doskonalące dla audytorów - poznaj skuteczne metody doskonalenia swojej Organizacji Zobacz szczegóły szkolenia
FMEA (Analiza potencjalnych wad i ich skutków) jako standard zarządzania ryzykiem w Twojej Organizacji Zobacz szczegóły szkolenia

 

 

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte Harmonogram szkoleń otwartych

System jakości ISO 9001 i inne systemy zarządzania

Dowiedz się więcej, korzystając z naszej bazy wiedzy:

Audyt systemu ISO. Co to jest audyt ISO? Rodzaje audytów ISO

Zgodnie z definicją wskazaną w normach ISO 9000 audyt to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. Zgodnie z tą definicją audyt powinien być przeprowadzany cyklicznie z ustaloną częstotliwością, przez niezależnych audytorów, którzy nie są w żaden sposób powiązani z obszarem audytowanym.

Czytaj więcej

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Kompetencje a certyfikat. Czy warto zrobić szkolenie na audytora wewnętrznego ISO 9001:2015?

Norma ISO 9001:2015 wymaga, aby w ramach wdrożonego w organizacji Systemu Zarządzania Jakością regularnie przeprowadzać audyty wewnętrzne. Audyty wewnętrzne powinny być przeprowadzane przez tzw. audytorów wewnętrznych, czyli osoby posiadające odpowiednie kompetencje w zakresie audytowania. Skuteczność przeprowadzenia audytu wewnętrznego w dużej mierze zależy od kompetencji audytorów wewnętrznych.

Czytaj więcej

Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001? Co to jest audyt systemu ISO? Metodyka / elementy audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny krok po kroku

Jednym z wymagań norm z serii ISO, odnoszących się do systemów zarządzania, takich, jak np. System Zarządzania Jakością (ISO 9001), System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001), czy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001), jest konieczność przeprowadzania w organizacji regularnych audytów wewnętrznych. Audyt wewnętrzny jest przeprowadzony przez organizację w celu dokonania samooceny swojego systemu zarządzania / procesu / obszaru.

Czytaj więcej

Manager jakości / Pełnomocnik ds. ISO. Jakie są obowiązki, zadania i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. ISO 9001 / Managera jakości? Czy Pełnomocnik ds. ISO jest nadal potrzebny w firmie?

Norma ISO 9001:2015 określa wymagania dla Systemu Zarządzania Jakością. Jednym z wymagań normy ISO 9001 jest przydzielenie odpowiedzialności i uprawnień osobom pełniącym istotne role w Systemie Zarządzania Jakością. W szczególności należy przydzielić odpowiedzialności związane z nadzorowaniem funkcjonującego w organizacji Systemu Zarządzania Jakością oraz zapewnieniem jego zgodności z wymaganiami normy ISO 9001. 

Czytaj więcej

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem