Kurs e-learning / webinarium / szkolenie online ISO, BRC, IFS / Systemy Zintegrowane

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURS E-LEARNING / SZKOLENIE ONLINE ISO, BRC, IFS / Systemy Zintegrowane

Z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania ISO, BRC i IFS realizujemy następujące szkolenia:

 

Zapraszamy na szkolenie online ISO, BRC i IFS / Systemy Zintegrowane:

 

Szkolenie online ISO, BRC i IFS - Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności (ISO 22000, HACCP, IFS Food, BRC Food):

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności (ISO 22000, HACCP, IFS Food i BRC Food)

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego / pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności (ISO 22000, HACCP, IFS Food, BRC Food) w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności zgodnie z wymaganiami normy ISO 22000, systemu HACCP oraz standardów IFS Food i BRC Food. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania ISO 22000, HACCP, IFS Food i BRC Food w kontekście swojej Organizacji oraz przeprowadzać audyty wewnętrzne zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat audytora wewnętrznego / pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności (ISO 22000, HACCP, IFS Food i BRC Food).

Program szkolenia obejmuje 2 moduły. Pierwszy moduł to omówienie poszczególnych wymagań ISO 22000, HACCP, IFS Food i BRC Food wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji oraz zwróceniem szczególnej uwagi na wymagania wspólne dla wszystkich omawianych norm / standardów. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: opracowanie polityki bezpieczeństwa żywności i celów dotyczących bezpieczeństwa żywności, przeprowadzenie analizy zagrożeń i opracowanie planu HACCP, omówienie wymaganych zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji (wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontrolnych, ustalenie limitów i tolerancji, określenie sposobu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i podejmowania właściwych działań korekcyjnych i korygujących), opracowanie procedur z zakresu Food Fraud i Food Defense, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Drugi moduł to omówienie kompetencji i umiejętności audytora wewnętrznego / pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności (ISO 22000, HACCP, IFS Food i BRC Food). Przedstawienie wymagań dla audytorów i pełnomocników. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z metodyki audytowania zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

Zobacz szczegółowy opis szkolenia

 

Szkolenie online ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 - Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego / pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP zgodnie z normą ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 w kontekście swojej Organizacji oraz przeprowadzać audyty wewnętrzne zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat audytora wewnętrznego / pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).

Program szkolenia obejmuje 2 moduły. Pierwszy moduł to omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji oraz zwróceniem szczególnej uwagi na wymagania wspólne dla wszystkich trzech norm. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki ZSZ i celów ZSZ, programów do realizacji celów ZSZ oraz aspektów środowiskowych, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP, zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji / realizacji usług, reagowanie na sytuacje awaryjne, ocena ryzyka zawodowego, monitorowanie, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP. Drugi moduł to omówienie kompetencji i umiejętności audytora wewnętrznego / pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP. Przedstawienie wymagań dla audytorów i pełnomocników. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z metodyki audytowania.

Zobacz szczegółowy opis szkolenia

Wdrożenie ISO, BRC i IFS - Systemy Zintegrowane

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania, zawierającego wymagania kilku norm, np. ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001, to coraz częściej jeden z bardziej skutecznych sposobów na poprawę efektywności Organizacji, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz przetrwanie w nieustannie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Najczęściej integrowane są: system zarządzania jakością, system zarządzania środowiskowego, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, system zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Konstrukcja poszczególnych norm z serii ISO jest bardzo podobna, co pozwala na łatwe i szybkie równoczesne wdrożenie systemu ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 lub też dostosowanie nowo wdrażanych systemów do już istniejących standardów.

Jak wdrożyć zintegrowany system zarządzania ISO, BRC i IFS w firmie? Jak uzyskać certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania ISO, BRC i IFS?

W ramach wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania niezbędne jest określenie zakresu takiego systemu, czyli jakie obszary działalności firmy będą objęte systemem zarządzania oraz jakie normy ISO / standardy BRC i IFS zostaną wdrożone w organizacji. W następnej kolejności określamy procesy w organizacji wraz z identyfikacją ryzyk i szans, które mogą pojawiać się w tych procesach, opracowujemy odpowiednią dokumentacją zintegrowanego systemu zarządzania, czyli niezbędne procedury systemowe i procesowe, instrukcje operacyjne, formularze. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia norm ISO / standardów BRC i IFS poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację zintegrowanego systemu zarządzania, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami norm ISO / standardów BRC i IFS. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania z wymaganiami norm ISO / standardów BRC i IFS. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danym obszarze mamy czas na wprowadzenie odpowiednich korekcji do procesów i działań przed audytem certyfikującym. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego organizacja otrzymuje certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania ISO, BRC i IFS.

Dowiedz się więcej, co Twoja Firma może zyskać poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ISO, BRC i IFS oraz jak wygląda proces wdrożenia takich systemów oraz uzyskania certyfikatów ISO, BRC i IFS w Organizacji.

 

Zapoznaj się również z naszymi szkoleniami online z serii ISO.ONLINE:

 
 
 

 

 

Szkolenia online w formie webinarium otwartego

praktyczne omówienie wymagań norm i standardów, liczne przykłady praktyczne

 

Sprawdź najbliższe terminy!

Mocne strony naszych kursów online ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, IFS Food, BRC Food
 

uczestnicy szkoleń otrzymują rzeczywiste materiały szkoleniowe, a nie tylko dostęp czasowy do materiałów szkoleniowych tak, aby mogły być one pomocne w późniejszej pracy uczestników naszych szkoleń

materiały szkoleniowe opracowane przez trenerów – praktyków, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem oraz audytowaniem systemów ISO, IFS i BRC

możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem poprzez komunikator internetowy stwarza okazję do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości

w ocenie skuteczności naszych szkoleń nie ograniczamy się jedynie do oceny "krótko po", stosujemy praktyczną i obiektywną ocenę naszej pracy w ujęciu długofalowym, opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka. Ocena efektywności szkoleń stanowi nieodzowny element naszego procesu szkoleniowego, za pomocą którego weryfikujemy realizację celów szkoleniowych oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych, wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń ISO, IFS i BRC oraz przeprowadzonych audytów ISO, IFS i BRC, liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków w formie zadań do rozwiązania

nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty praktyczne, pozwalające przyswoić w przystępny sposób wymagania systemów ISO, IFS i BRC oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

wymagania systemów ISO, IFS i BRC przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

mamy świadomość, że dla naszych Klientów szkolenia to inwestycja w rozwój pracowników, w ramach oceny efektów szkoleń sprawdzamy, jakie były cele Klienta związane ze szkoleniem oraz czy te cele zostały osiągnięte

System ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, IFS Food, BRC Food
Dowiedz się więcej, korzystając z naszej bazy wiedzy:

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Kompetencje a certyfikat. Czy warto zrobić szkolenie na audytora wewnętrznego ISO 9001:2015?

Norma ISO 9001:2015 wymaga, aby w ramach wdrożonego w organizacji Systemu Zarządzania Jakością regularnie przeprowadzać audyty wewnętrzne. Audyty wewnętrzne powinny być przeprowadzane przez tzw. audytorów wewnętrznych, czyli osoby posiadające odpowiednie kompetencje w zakresie audytowania. Skuteczność przeprowadzenia audytu wewnętrznego w dużej mierze zależy od kompetencji audytorów wewnętrznych.

Czytaj więcej

Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001? Co to jest audyt systemu ISO? Metodyka / elementy audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny krok po kroku

Jednym z wymagań norm z serii ISO, odnoszących się do systemów zarządzania, takich, jak np. System Zarządzania Jakością (ISO 9001), System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001), czy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001), jest konieczność przeprowadzania w organizacji regularnych audytów wewnętrznych. Audyt wewnętrzny jest przeprowadzony przez organizację w celu dokonania samooceny swojego systemu zarządzania / procesu / obszaru.

Czytaj więcej

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi usługami:
 
 
 
 
Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2021 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem