Wdrożenie ISO 45001 / Jak uzyskać certyfikat ISO 45001 / Aktualizacja, dostosowanie do ISO 45001, przejście z OHSAS 18001 na normę ISO 45001 / Nadzór ISO 45001 / dokumentacja ISO 45001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA WDROŻENIE NORMY ISO 45001:2018?

 

W marcu 2018 roku opublikowana została norma ISO 45001:2018, określająca wymagania dla obszaru związanego z BHP. Nowa norma zastąpi obowiązującą dotychczas normę OHSAS 18001 oraz PN-N 18001. Organizacje, w których funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg wymagań normy OHSAS 18001 lub PN-N 18001, mają 3 letni okres przejściowy na dostosowanie swoich systemów zarządzania i wdrożenie normy ISO 45001.

Jeśli w Twojej firmie funkcjonuje już system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami standardu OHSAS 18001 lub normy PN-N 18001 i zastanawiasz się jak przejść na normę ISO 45001 i dostosować system OHSAS 18001 / PN-N 18001 do nowych wymagań zobacz, jak działamy w ramach aktualizacji do normy ISO 45001:2018

 

Czytaj więcej na temat przejścia z OHSAS 18001 / PN-N 18001 na nową normę ISO 45001

Jak uzyskać certyfikat ISO 45001?

Wdrożenie ISO 45001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001:2018)

Poprzez zastosowanie w Organizacji uznawanych zasad BHP, Twoja Firma z jednej strony zapobiega wypadkom w trakcie pracy, z drugiej natomiast przeciwdziała stratom finansowym oraz poprawia swój wizerunek w kontaktach z partnerami biznesowymi. Zyskuje również zaufanie pracowników i społeczności lokalnej. Celem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opartego o wymagania normy ISO 45001 jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem operacyjnym w celu jego prawidłowego rozpoznania, zredukowania oraz nadzorowania. Standard ISO 45001 jest w pełni kompatybilny z międzynarodowymi systemami opartymi na normach ISO (ISO 9001, ISO 14001), co pozwala na łatwą i szybką integrację oraz wspólne wdrażanie, nadzorowanie i zarządzanie tymi systemami.

Jak wdrożyć ISO 45001 w firmie?

W ramach wdrożenia systemu ISO 45001 niezbędne jest określenie otoczenia, w którym organizacja funkcjonuje, m. in. określenie kontekstu organizacji oraz istotnych stron zainteresowanych i ich wymagań. W następnej kolejności określamy procesy w organizacji w obszarze BHP wraz z identyfikacją ryzyk i szans, które mogą pojawiać się w tych procesach, opracowujemy odpowiednią dokumentacją systemu ISO 45001, czyli niezbędne procedury systemowe i procesowe, instrukcje operacyjne, formularze. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia normy ISO 45001 poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację systemu ISO 45001, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami normy ISO 45001. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego systemu zarządzania BHP z wymaganiami normy ISO 45001. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danym obszarze mamy czas na wprowadzenie odpowiednich korekcji do procesów i działań przed audytem certyfikującym. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego organizacja otrzymuje certyfikat ISO 45001.

Wdrożenie ISO 45001:2018

Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie normy ISO 45001:2018 zapewniamy:

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego ISO 45001

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe), pomoc oraz wsparcie merytoryczne w zakresie wdrożonego systemu zarządzania ISO 45001 w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożeniowego

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację ISO 45001, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

ETAPY I DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY ISO 45001:2018 KROK PO KROKU:

1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań normy ISO 45001 i ocena zgodności z wymaganiami prawnymi

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające poprawy, np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, dokumentacji, sposobów nadzoru

weryfikujemy obszary związane ze spełnieniem wymagań prawnych w kontekście zagwarantowania higienicznych warunków pracy, przeprowadzamy ocenę zgodności w zakresie przepisów prawnych BHP

określamy działania, które należy przeprowadzić celem uzyskania zgodności z wymaganiami normy ISO 45001 oraz wymaganiami prawnymi

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ ISO 45001
 
opracowanie dokumentacji systemowej Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakresie wymaganym przez normę ISO 45001

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

opracowujemy dokumentację systemową ISO 45001 związaną m. in. z: określeniem kontekstu Organizacji oraz analizą potrzeb stron zainteresowanych, przeprowadzeniem analizy ryzyka w procesach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (przeprowadzamy identyfikację ryzyk i szans w kontekście zarządzania całą organizacją, jak również poszczególnych procesów, określenie ryzyk i szans oraz zaplanowanie działań dla określonych ryzyk i szans przy wykorzystaniu metodyki działania opartej na metodzie FMEA), planowaniem zmian, określeniem sposobów działania w poszczególnych procesach, oceną skuteczności tych działań, przydzielaniem zasobów, zapewnieniem wymaganych kompetencji, komunikacją, współudziałem i konsultacjami, nadzorowaniem udokumentowanych informacji, planowaniem i nadzorem nad działaniami operacyjnymi, reagowaniem na incydenty

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI ISO 45001 / SZKOLENIE ISO 45001
 
omówienie dokumentacji ISO 45001 wspólnie z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację ISO 45001 wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

4. SZKOLENIE
DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH ISO 45001
 
szkolenie na Audytora wewnętrznego ISO 45001 dla wyznaczonych pracowników wraz z potwierdzeniem kwalifikacji

uczestnicy szkolenia:

zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań normy ISO 45001 wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji (wystawienie certyfikatu Audytora wewnętrznego ISO 45001)

zdobędą umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występujących w procesach ryzyk i szans, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności

w trakcie szkolenia uzyskają możliwość praktycznego przećwiczenia wszystkich etapów audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

5. AUDYT WEWNĘTRZNY
I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA
 
sprawdzenie, czy wdrożony System Zarządzania Bezpieczństwem i Higieną Pracy spełnia wymagania normy ISO 45001 oraz czy jest gotowy do certyfikacji

podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy dokumentację z audytu (raport z audytu wewnętrznego)

6. AUDYT CERTYFIKUJĄCY
 
uzyskanie akredytowanego certyfikatu ISO 45001 dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu ISO 45001

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z uzyskaniem certyfikatu ISO 45001)

7. DORADZTWO
PO CERTYFIKACJI
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych po zakończonym projekcie wdrożenia ISO 45001:2018

doradztwo po uzyskaniu certyfikatu ISO 45001 to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001 przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

Ile trwa wdrożenie ISO 45001? Ile kosztuje wdrożenie systemu ISO 45001?

Czas wdrożenia ISO 45001 zależy od wielu czynników, przede wszystkim uwarunkowany jest wielkością organizacji, specyfiką jej działalności oraz złożonością procesów, które w niej zachodzą. Wdrożenie ISO 45001 trwa zazwyczaj od kilku tygodniu do kilku miesięcy.

Na koszty wdrożenia systemu ISO 45001 wpływ ma również szereg czynników, wśród których możemy wymienić np. wielkość organizacji czy liczbę lokalizacji, w których realizowany jest projekt. Każdy projekt wdrożenia ISO 45001 wyceniany jest indywidualnie. Jeśli chcesz otrzymać indywidualną wycenę projektu wdrożenia ISO 45001 w Twojej firmie wraz z czasowym harmonogramem działań zapraszamy do kontaktu.

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM PRZY UZYSKANIU CERTYFIKATU ISO 45001?

Jesteśmy firmą konsultingową, którą tworzy zespół doświadczonych audytorów i trenerów z zakresu systemów zarządzania. Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie takich systemów zarządzania takich, ISO, BRC, IFS, HACCP, UTZ, RSPO i BIO. Specjalizujemy się w zakresie usług obejmujących całościową realizację projektów wdrożeniowych łącznie ze wsparciem merytorycznym podczas audytu certyfikującego oraz bezpłatnymi konsultacjami po certyfikacji. Zapewniamy bieżące doradztwo, pomoc, wsparcie merytoryczne oraz szkolenia tematyczne z zakresu systemów zarządzania.

Zespół SYNERGIAgroup - dowiedz się więcej, co nas wyróżnia na tle innych firm wdrażających systemy zarządzania

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na systemy zarządzania od strony zarządzania produkcją, nadzorowania infrastruktury, aspektów BHP i ochrony środowiska, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrożenia systemu zarządzania BHP wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań normy ISO 45001 dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia, jak również uprawnienia w zakresie służby BHP i P.POŻ, co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów wdrożeniowych

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie normy ISO 45001 w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia ISO 45001 dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż 3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu ISO 45001 możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

Aktualizacja, dostosowanie OHSAS 18001 / PN-N 18001 do normy ISO 45001 / Przejście na normę ISO 45001 / Zmiana z OHSAS 18001 na ISO 45001

 

Poniżej przedstawiamy 4 kroki, dzięki którym dostosujesz funkcjonujący w Twojej Firmie System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy wg OHSAS 18001:2007 / PN-N 18001:2004 do wymagań nowej normy ISO 45001:2018.

1. Szkolenie ISO 45001 dla pracowników

Szkolenie należy przeprowadzić przede wszystkim dla kadry zarządzającej, osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary w organizacji, pracowników odpowiedzialnych za BHP.

Realizujemy szkolenia z zakresu normy ISO 45001:

 ISO 45001:2018 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Twojej organizacji w świetle wymagań nowej normy. Warsztaty praktyczne

Czytaj więcej o szkoleniu

 Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Czytaj więcej o szkoleniu

Szkolenia organizujemy w różnych formach. Możemy przeprowadzić szkolenie dedykowane z wymagań normy ISO 45001 oraz dostosowania funkcjonujacego SZBHP na zgodność z wymaganiami nowej normy w Twojej firmie. Zapraszamy również na szkolenia z zakresu normy ISO 45001 przeprowadzane w formie online.

Więcej informacji o szkoleniach online znajdziesz tutaj.

 

2. Dostosowanie SZBHP funkcjonującego w organizacji do wymagań normy ISO 45001

Należy odpowiednio zaktualizować dokumentację systemową OHSAS 18001 / PN-N 18001, uzupełniając dokumenty o wymagania normy ISO 45001.

 
Konsultanci SYNERGIAgroup w elastyczny sposób dostosują wymagania normy ISO 45001 do realiów funkcjonowania Twojej Firmy, zapewniając właściwe i efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji. W ramach aktualizacji SZBHP opracowujemy dokumentację związaną m. in. z: określeniem kontekstu Organizacji oraz analizą potrzeb stron zainteresowanych, przeprowadzeniem analizy ryzyka w procesach SZBHP, planowaniem zmian, określeniem sposobów działania w poszczególnych procesach, oceną skuteczności tych działań, przydzielaniem zasobów, zapewnieniem wymaganych kompetencji, komunikacją, nadzorowaniem udokumentowanych informacji, planowaniem i nadzorem nad działaniami operacyjnymi.
 

3. Weryfikacja stopnia wdrożenia normy ISO 45001 – audyt rewizyjny

Sprawdź, w jakim stopniu wymagania normy ISO 45001 zostały zaimplementowane w procesach Organizacji, czy założone wskaźniki zostały osiągnięte, w razie potrzeby wprowadź odpowiednie działania naprawcze.
 

Z uwagi na fakt, że norma ISO 45001:2018 wprowadza szereg kluczowych zmian w dotychczasowe systemy zarządzania BHP, oferujemy Twojej Firmie audyt rewizyjny (analizę luk systemowych), który pozwoli na bardziej efektywne dostosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonującego w Twojej Firmie do wymagań normy ISO 45001:2018.

W trakcie takiego audytu przeprowadzamy przegląd dokumentacji oraz sprawdzamy, w jakim stopniu przyjęte sposoby działania spełniają wymagania normy ISO 45001:2018.

W wyniku audytu otrzymujesz raport wraz z listą działań, które należy wdrożyć w celu uzyskania zgodności z nowym standardem (wyszczególnienie procesów / obszarów niezbędnych do zmiany zgodnie z nowymi wymaganiami wraz ze wskazaniem odpowiednich punktów normy).

Oferujemy również wsparcie merytoryczne oraz doradztwo w zakresie wdrażania działań, wskazanych w raporcie z audytu, wdrażania optymalnych rozwiązań organizacyjnych z praktycznego punktu widzenia (np. w obszarze zarządzania ryzykiem, określenia kontekstu Organizacji, identyfikacji wymagań stron zainteresowanych).

 
Korzyści dla Twojej Firmy z audytu rewizyjnego:
 
brak negatywnych konsekwencji z tytułu zaistnienia niezgodności na nową normę oraz możliwość ich usunięcia przed audytem certyfikującym
możliwość zapoznania się z kryteriami audytowania opartymi o wymagania normy ISO 45001 przed audytem certyfikującym
audyt może być przeprowadzony w dowolnym czasie przed planowanym audytem zewnętrznym na zgodność z normą ISO 45001
sposobność do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z wymaganiami normy ISO 45001:2018
indywidualne podejście do każdego audytowanego systemu zarządzania oraz mających zastosowanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych
 

4. Certyfikacja ISO 45001 / uzyskanie certyfikatu ISO 45001

Przystąp do certyfikacji zewnętrznej przy wsparciu SYNERGIAgroup, mając pewność pozytywnego wyniku audytu certyfikującego
 
Zapewniamy wsparcie naszego konsultanta podczas audytów certyfikujących na zgodność z normą ISO 45001:2018.
 

 Jeśli jesteś zainteresowany dostosowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS 18001 / PN-N 18001 do wymagań normy ISO 45001:2018 zapoznaj się z naszą metodyką aktualizacji do ISO 45001, która pozwoli Tobie w prosty sposób uzyskać certyfikat ISO 45001.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co to jest norma ISO 45001? Nowa norma ISO 45001

Co to jest norma ISO 45001?

Norma ISO 45001 to międzynarodowy standard postępowania odnoszący się do zarządzania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji. Norma ISO 45001 została opublikowana w roku 2018 i w roku 2021 zastąpi ostatecznie aktualnie obowiązujące normy z serii 18001 zawierające wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, czyli normę polską PN-N 18001 oraz międzynarodowy standard OHSAS 18001. Norma ISO 45001 pod względem struktury została opracowana na wzór innych norm z serii ISO zawierających wymagania dla systemów zarządzania, np. norma ISO 9001, ISO 14001, czy ISO 22000, co w dużym stopniu ułatwia integrację wskazanych systemów zarządzania oraz optymalizację dokumentacji systemowej, gdyż wiele elementów tych norm jest wspólnych. Norma ISO 45001 zawiera następujące punkty: 1) zakres normy, 2) normy przywołane, 3) terminologia i definicje, 4) kontekst organizacji, 5) przywództwo, 6) planowanie, 7) wsparcie, 8) działania operacyjne, 9) ocena efektów działania, 10) doskonalenie. Wymagania, które organizacja powinna spełnić w ramach swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przedstawione zostały w rozdziałach od 4 do 10.

Jakie są kluczowe elementy normy ISO 45001?

Biorąc pod uwagę wyżej opisaną strukturę normy ISO 45001 do jej kluczowych elementów możemy zaliczyć:

kontekst organizacji (zrozumienie organizacji i jej kontekstu, zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych: pracowników, dostawców, podwykonawców, określenie zakresu system zarządzania BHP)

przywództwo (przywództwo i zaangażowanie, polityka BHP, role, odpowiedzialność i uprawnienia)

planowanie (działania odnoszące się do ryzyka i możliwości (szans), cele BHP i planowanie ich osiągnięcia, planowanie zmian)

Norma ISO 45001:2018 opiera się na podejściu opartym na ryzyku. Działania związane z ryzykiem to element nowy w normie ISO 45001, gdyż wcześniej w normie OHSAS 18001 ryzyko pojawiało się tylko w obszarze związanym z podejmowaniem działań zapobiegawczych. W normie ISO 45001 pojęcie ryzyka wpisuje się praktycznie w prawie każdy punkt standardu. Należy mieć jednak na uwadze, że ryzyko należy rozpatrywać w dwojaki sposób:

ryzyko o negatywnych skutkach (czyli zagrożenia),

ryzyko o pozytywnych skutkach (czyli szanse).

Tylko takie podejście pozwala na kompleksowe przeprowadzenie analizy ryzyka.

wsparcie (zasoby, kompetencje, uświadamianie, komunikacja, udokumentowana informacja)

planowanie operacyjne (planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi, reagowanie na sytuacje kryzysowe, badanie incydentów, nadzór nad niezgodnymi wynikami procesów)

ocena wyników (monitorowanie, pomiary, analiza i ocena, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania)

doskonalenie (niezgodności i działania korygujące, ciągłe doskonalenie). Celem normy ISO 45001 jest zapobieganie zdarzeniom niepożądanym, incydentom w obszarze BHP. Dlatego działania zapobiegawcze zostały zastąpione przez analizę ryzyka.

Jakie są wymagania normy ISO 45001?

Znaczna część wymagań zawartych w normie ISO 45001:2018 jest zgodna z wymaganiami opisanymi w normie OHSAS 18001, w szczególności są to wymagania dotyczące konieczności przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego, realizacji szkoleń dla pracowników, czy reagowania na sytuacje kryzysowe i incydenty. Elementami wspólnymi dla obu norm są również wymagania odnoszące się do działań systemowych, wśród których możemy wymienić nadzorowanie dokumentacji, działania korygujące czy audyt wewnętrzny. Nowe wymagania, które najczęściej budzą wątpliwości i powodują trudności w przejściu na normę ISO 45001:2018 dotyczą określenia kontekstu organizacji, identyfikacji stron zainteresowanych i ich wymagań istotnych dla systemu BHP, przeprowadzenia analizy ryzyk i szans w poszczególnych procesach systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Kontekst organizacji w normie ISO 45001

W ramach wdrożenia normy ISO 45001 konieczne jest przeprowadzenie analizy kontekstu organizacji. Określając kontekst organizacji należy poddać analizie zewnętrzne i wewnętrzne czynniki istotne dla celów i strategii organizacji oraz wpływające na zdolność organizacji do osiągnięcia zamierzonych wyników systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Przeprowadzając analizę kontekstu organizacji należy wziąć pod uwagę zarówno czynniki pozytywne (szanse, możliwości), jak również czynniki negatywne (zagrożenia). Wśród czynników zewnętrznych, które powinny zostać uwzględnione w analizie możemy wskazać aspekty prawne i technologiczne, czynniki dotyczące konkurencyjności, uwarunkowania rynkowe, kulturowe i społeczne, środowisko międzynarodowe, krajowe, regionalne, czynniki związane z wartościami, kulturą, wiedzą oraz funkcjonowaniem organizacji, informacje dotyczące nowej wiedzy o produktach i ich wpływu na BHP, kluczowe kierunki i trendy w branży, sektorze mające wpływ na organizację, relacje ze stronami zainteresowanymi. Z kolei do czynników wewnętrznych możemy zaliczyć: strukturę organizacyjną, zarząd, role i odpowiedzialności, polityki, cele i strategie, zrozumienie w dostępności zasobów, wiedza i kompetencje, system informacyjny, przepływ informacji, procesy decyzyjne (formalne i nieformalne), relacje z pracownikami, warunki pracy, forma i stopień współpracy z podmiotami zewnętrznymi (np. procesy zlecane na zewnątrz).

Identyfikacja stron zainteresowanych. Jakie są strony zainteresowane w systemie ISO 45001?

Kolejnym wymaganiem normy ISO 45001:2018 jest konieczność identyfikacji stron zainteresowanych istotnych dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz określenie wymagań tych stron zainteresowanych. Wymagania te powinny być monitorowane. Wśród stron zainteresowanych wskazać należy przede wszystkim pracowników organizacji oraz osoby pracujące pod nadzorem organizacji (w formie pracy stałej, tymczasowej, sezonowej, w niepełnym wymiarze czasu pracy, okazjonalnie, prac płatna oraz nieodpłatna). Analizując wymagania pracowników należy uwzględnić wymagania najwyższego kierownictwa, kadry zarządzającej różnych szczebli, pracowników szeregowych oraz pracowników zewnętrznych dostawców, podwykonawców, agencji zatrudnienia, itp. Do stron zainteresowanych zaliczyć możemy również urzędowe jednostki kontroli, organizacje prawne i regulacyjne (lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe), organizacje "matki", dostawców, podwykonawców, współwykonawców, przedstawicieli pracowników, organizacje pracowników (np. związki zawodowe), organizacje - zrzeszenia pracodawców, właścicieli, klientów, lokalną społeczność, sąsiedztwo organizacji, opinię publiczną, konsumentów, media, serwisy medyczne i inne, uczelnie, organizacje pozarządowe, non profit, organizacje BHP, wymagania prawne obowiązkowe oraz wymagania dobrowolne.

Analiza ryzyk i szans w systemie ISO 45001

W trakcie wdrożenia normy ISO 45001 lub dostosowania istniejącego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001 do wymagań normy ISO 45001 należy również zwrócić uwagę na analizę ryzyk i szans w procesach systemu zarządzania BHP. Ryzyko analizowane powinno być na dwa sposoby: identyfikacja zagrożeń, czyli określenie ryzyka o negatywnych skutkach oraz identyfikacja szans / możliwości, czyli określenie ryzyka o pozytywnych skutkach. Należy określić ryzyka i szanse dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz dla pracowników, zidentyfikować i dokonać analizy niepożądanych zdarzeń, np. urazy i choroby zawodowe, niezgodność z przepisami prawnymi i innymi wymaganiami, utrata reputacji. Z kolei szanse w systemie ISO 45001 mogą odnosić się do identyfikacji zagrożeń, sposobu komunikowania tych zagrożeń, analizy i łagodzenia znanych zagrożeń. Inne szanse mogą dotyczyć strategii doskonalenia systemu ISO 45001.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jakie są wymagania normy ISO 45001:2018 oraz jak wdrożyć system ISO 45001 w swojej firmie zapraszamy do współpracy. Oferujemy kompleksowe wdrożenia ISO 45001, szkolenia, audyty i konsultacje w zakresie przejścia na normę ISO 45001 i dostosowania systemu BHP do nowych wymagań, jak również wzory dokumentów do przeprowadzenia analizy kontekstu organizacji, identyfikacji wymagań stron zainteresowanych, wykonania analizy ryzyk i szans.

Jesteśmy firmą konsultingową, która zajmuje się kompleksowym wdrażaniem systemów zarządzania, w tym również systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001:2018. Dzięki naszym konsultantom proces uzyskania certyfikatu ISO 45001:2018 jest prosty i skuteczny. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie wdrożeń, audytów, usług nadzoru i szkoleń z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normy ISO 45001:2018. Dedykujemy indywidualnego konsultanta, który poprowadzi Państwa firmę przez wszystkie etapy wdrożenia normy ISO 45001:2018 oraz uzyskania certyfikatu ISO 45001:2018. Wdrażając systemy zarządzania, skupiamy się na ich doskonaleniu, wskazując możliwości optymalizacji procesów i upraszczania działań oraz dokumentacji ISO.

 

Dowiedz się więcej o naszych usługach z zakresu przejścia na normę ISO 45001:2018

 

Zapytaj o ofertę na wdrożenie ISO 45001:2018 w Twojej firmie

Podstawowe etapy wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / wdrożenia normy ISO 4500:

 
określenie polityki oraz celów i programów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy spójnych z ogólną strategią Firmy (w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń i wyników przeprowadzonej analizy ryzyka, mających zastosowanie w organizacji wymagań prawnych)
 
wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, nadzór nad systemem (przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, obejmującej identyfikację zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie oraz określenie wagi zagrożeń w odniesieniu do prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz skutków jego wystąpienia, określenie niezbędnych działań zapobiegawczych, opracowanie niezbędnej dokumentacji)
 
szkolenia (zwiększanie świadomości pracowników w zakresie postępowania na wypadek wystąpienia incydentów BHP oraz sposobów przeciwdziałania tym incydentom)
 
ocena skuteczności wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ( monitorowanie i pomiary, analiza zaistniałych incydentów BHP, analiza wyników audytów wewnętrznych i in.)

CERTYFIKAT ISO 45001:2018, CZYLI KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY ISO 45001 DLA TWOJEJ FIRMY

 

redukcja ryzyka zawodowego poprzez stałe monitorowanie zagrożeń oraz zarządzanie zagrożeniami w zakresie BHP

 

skuteczna komunikacja wewnętrzna, dokładne przydzielenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności wszystkim pracownikom, poprawa obiegu informacji w Organizacji

 

eliminacja skutków incydentów BHP poprzez podejmowanie działań zapobiegawczych nieprawidłowościom w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

 

spełnienie wymagań prawnych w zakresie BHP, redukcja ryzyka związanego z urazami pracowników oraz związanymi z nimi stratami i odszkodowaniami

 

poprawa wydajności oraz jakości pracy w przedsiębiorstwie poprzez wykluczanie chorób zawodowych wśród pracowników oraz redukcję absencji chorobowej pracowników

 

poprawa warunków pracy w zakresie BHP, przekładająca się na większe zaangażowanie pracowników w działania na rzecz BHP oraz większą motywację do pracy

 

wymierne korzyści finansowe związane z poprawą wizerunku Twojej Firmy na rynku, wzmacnianie reputacji marki i redukowanie barier handlowych (spełnienie wymagań światowych koncernów w obszarze BHP) poprzez podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie

 

podejmowane w obszarze bezpieczeństwa pracy działania zapobiegawcze sprzyjają redukcji kosztów pracy poprzez zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, zapobieganie przestojom w procesach, co pozwala również na uzyskanie większej efektywności realizacji procesów

 

certyfikat ISO 45001:2018 to obiektywny dowód, że system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonujący w Twojej Organizacji spełnia wymagania międzynarodowej normy oraz podlega ciągłemu doskonaleniu poprzez realizację działań prewencyjnych, korygujących oraz doskonalących

TOP 10 – czyli 10 najważniejszych pytań, jak wdrożyć system ISO 45001 w firmie oraz jak uzyskać certyfikat ISO 45001?

1. Co to jest ISO 45001?

ISO 45001 to międzynarodowa norma, zawierająca wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, która może być stosowana przez każdą organizację, niezależnie od jej wielkości, miejsca prowadzenia działalności, charakteru realizowanych działań czy branży. Norma ISO 45001 stosowana jest przez przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy usługowe, czy też organizacje administracji publicznej, np. urzędy gminy, jak równie szpitale i inne podmioty. Do podstawowych wymagań systemu ISO 45001 należy zorientowanie na bezpieczeństwo i higienę pracy, czyli podejmowanie działań mających na celu spełnienie wymagań prawnych w zakresie BHP, minimalizowanie wypadków w pracy oraz sytuacji potencjalnie wypadkowych. System ISO 45001 obejmuje różne obszary działania organizacji takie, jak nadzorowanie procesów zachodzących w organizacji, zarządzanie kompetencjami personelu (określanie i przydzielanie odpowiedzialności i uprawnień, przeprowadzanie szkoleń dla pracowników, zwiększanie świadomości pracowników w zakresie przestrzegania ustalonych zasad BHP), nadzorowanie infrastruktury i wyposażenia, ustalanie polityki BHP oraz konkretnych, mierzalnych i określonych w czasie celów odnoszących się do obszaru BHP dla wszystkich poziomów organizacji, ciągłe doskonalenie systemu ISO 45001 funkcjonującego w przedsiębiorstwie.

2. Jak wygląda wdrożenie ISO 45001 w firmie?

Wdrożenie ISO 45001 w firmie polega na przełożeniu wymagań normy ISO 45001 na konkretne sposoby działania w organizacji. Wykonywanie działań w ustalony sposób pozwala z jednej strony spełnić wymagania systemu ISO 45001 i uzyskać certyfikat ISO 45001, z drugiej zaś umożliwia uporządkowanie zadań oraz wprowadzenie odpowiednich środków ochronnych w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji, co przekłada się na minimalizowanie liczby wypadków, awarii i incydentów. Proces wdrożenia ISO 45001 w przedsiębiorstwie można podzielić na kilka etapów. W pierwszej kolejności istotne jest przeprowadzenie weryfikacji zgodności obecnych działań firmy z wymaganiami normy ISO 45001 i określenie tzw. luk systemowych, czyli obszarów, w których występują odchylenia / niezgodności od wymagań normatywnych i przepisów prawnych w zakresie BHP oraz niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich działań naprawczych. Na etapie wstępnym identyfikujemy również wszystkie procesy, jakie mają miejsce w organizacji w obszarze systemu ISO 45001, opisujemy je, określamy niezbędne zasoby, wskazujemy sposób ich monitorowania i nadzorowania. Kolejnym krokiem w ramach wdrożenia systemu ISO 45001 jest opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej do zidentyfikowanych procesów, czyli procedur, instrukcji, kart zapisów (formularzy), które będą nam wskazały określony sposób postępowania w ramach wdrożonego systemu ISO 45001 oraz dokumentowały działania i potwierdzały zgodność postępowania z wymaganiami normy ISO 45001. Po opracowaniu dokumentacji ISO 45001 niezbędne jest jej wdrożenie do stosowania. Na tym etapie najczęściej realizowane są szkolenia dla pracowników z opracowanych procedur, instrukcji oraz nowych zasad postępowania. Niezbędnym elementem skutecznie funkcjonującego systemu ISO 45001 jest ponadto realizacja systematycznych ocen zgodności z wymaganiami prawnymi oraz audytów wewnętrznych, których celem jest doskonalenie systemu ISO 45001 poprzez cykliczną weryfikację systemu zarządzania BHP, ocenę zgodności stosowanych w firmie rozwiązań z wymaganiami systemu ISO 45001 oraz innymi wymaganiami, do których spełnienia organizacja jest zobowiązana, np. wymaganiami prawnymi oraz wprowadzanie odpowiednich działań korygujących i doskonalących.

3. Jaki jest koszt wdrożenia ISO 45001?

Koszt wdrożenia ISO 45001 w firmie uzależniony jest od wielu czynników, wśród których można wymienić m. in. wielkość organizacji, liczbę lokalizacji, objętych systemem ISO 45001, specyfikę oraz złożoność procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, wiedzę i kompetencje pracowników w zakresie systemów zarządzania. Na koszt wdrożenia systemu zarządzania BHP wpływa również fakt, czy wdrożenie ISO 45001 będziemy realizować samodzielnie, wykorzystując dostępność i wiedzę osób zatrudnionych w organizacji, czy też będziemy posiłkować się profesjonalną pomocą z zewnątrz, zlecając wdrożenie ISO 45001 zewnętrznej firmie doradczej. Każdy projekt wdrożenia ISO 45001 powinien być indywidualnie wyceniony, biorąc pod uwagę powyższe czynniki.

4. Ile trwa wdrożenie ISO 45001?

Czas wdrożenia ISO 45001 w firmie zależy również od wielu czynników. Wdrożenie ISO 45001 może trwać od kilku tygodniu do kilku miesięcy. Im większa organizacja, większa liczba lokalizacji, w których wdrożony zostaje system ISO 45001 oraz bardziej złożone procesy, tym czas wdrożenia ISO 45001 powinien być dłuższy. Istotnym elementem wpływającym na czas wdrożenia systemu ISO 45001 jest także świadomość pracowników w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania oraz wprowadzania zmian w organizacji, jak również kompetencje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu ISO 45001 w przedsiębiorstwie.

5. Czy zlecić wdrożenie ISO 45001 firmie konsultingowej? Czy wdrożyć ISO 45001 samodzielnie?

Decyzja o tym, czy zlecić wdrożenie ISO 45001 firmie konsultingowej, czy może wdrażać system ISO 45001 samodzielnie powinna być przemyślana i powinna zostać podjęta na podstawie przeprowadzonej analizy dostępności własnych zasobów posiadanych przez organizację w zakresie kompetencji osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu ISO 45001 w firmie. Osoba odpowiedzialna za wdrożenie ISO 45001 powinna odznaczać się bardzo dobrą znajomością wymagań normy ISO 45001 od praktycznej strony ich zastosowania w organizacji, jak również wiedzą w zakresie obowiązujących wymagań prawnych w obszarze BHP. Jest to istotny czynnik, który decyduje w dużej mierze o skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania BHP w przyszłości. Dzięki umiejętnemu przełożeniu wymagań normy ISO 45001 na praktyczne rozwiązania w przedsiębiorstwie, możemy uzyskać system ISO 45001 dopasowany do realiów funkcjonowania naszej organizacji. Z kolei współpraca z firmą konsultingową w zakresie wdrożenia ISO 45001 może przynieść wiele korzyści, ale jest to z całą pewnością uzależnione do profesjonalizmu, podejścia do projektu i doświadczenia firmy konsultingowej. Do korzyści związanych ze zleceniem wdrożenia ISO 45001 firmie konsultingowej możemy zaliczyć oszczędność czasu pracowników organizacji, gdyż większość prac związanych z wdrożeniem systemu ISO 45001 powinna przejąć firma konsultingowa. Firma konsultingowa dysponuje zazwyczaj również zespołem konsultantów z większym doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów ISO, niż pracownicy organizacji, co przekłada się na bardziej efektywne wdrożenie ISO 45001 w organizacji oraz pozytywne przejście audytu certyfikującego.

6. Co to jest certyfikat ISO 45001?

Certyfikat ISO 45001 to uznawany praktycznie na całym świecie dokument potwierdzający, że firma wdrożyła wymagania normy ISO 45001 i stosuje się w swoich działaniach do zasad systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Certyfikat ISO 45001 to również zewnętrzne potwierdzenie dla klientów, pracowników, podwykonawców i innych stron zainteresowanych, np. społeczności lokalnej, że firma ukierunkowana jest na spełnienie wymagań w zakresie BHP oraz, że firma stosuje się do przyjętych podstawowych zasad zarządzania BHP, ukierunkowanych na spełnienie potrzeb i oczekiwań pracowników oraz minimalizację ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy.

Certyfikat ISO 45001 przyznawany jest przez niezależne jednostki certyfikujące, posiadające odpowiednią akredytację (upoważnienie) do wystawiania takich certyfikatów. Firma może otrzymać certyfikat ISO 45001 na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą, podczas którego wykonywana jest ocena zgodności wdrożonego systemu ISO 45001 z wymaganiami normy ISO 45001.

7. Kto wydaje certyfikat ISO 45001?

Certyfikat ISO 45001 wydawany może być jedynie przez upoważnione niezależne jednostki certyfikujące. Jednostki certyfikujące posiadają odpowiednią akredytację – uprawnienie do wystawiania certyfikatów ISO 45001. W Polce takie uprawnienia nadawane są przez Polskie Centrum Akredytacji - PCA. Jednakże wiele jednostek certyfikujących działających na terenie Polski posiada również akredytacje nadane przez zagraniczne organizacje, np. przez Brytyjskie Centrum Akredytacji – UKAS, czy niemiecki odpowiednik - Dakks (Die Deutche Akkreditierungsstelle).

Należy również zwrócić uwagę na różnice między certyfikacją a akredytacją. Certyfikacja oznacza potwierdzenie przez stronę trzecią (jednostkę certyfikującą ) zgodności produktu / usługi lub procesu z określonymi wymaganiami. Z kolei akredytacja to formalne uznanie kompetencji jednostek certyfikujących do wykonywania działań zgodnie z odpowiednimi normami.

8. Jak można uzyskać certyfikat ISO 45001? Na czym polega certyfikacja ISO 45001?

Certyfikat ISO 45001 przyznawany jest na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego przeprowadzanego przez uprawnioną jednostkę certyfikującą. Podczas audytu certyfikującego wyznaczony audytor dokonuje oceny zgodności działań organizacji, która stara się o certyfikat ISO 45001, z wymaganiami normy ISO 45001. Aby pozytywnie przejść audyt certyfikujący niezbędne jest wcześniejsze podjęcie szeregu działań związanych z wdrożeniem systemu ISO 45001 w organizacji. Proces uzyskania certyfikatu ISO 45001 składa się z dwóch etapów: pierwszy etap to wdrożenie systemu ISO 45001 w firmie, drugi etap to certyfikacja ISO 45001. Wdrożenie ISO 45001 obejmuje przełożenie wymagań normy ISO 45001 na praktyczne działania w organizacji, wdrożenie do stosowania zasad systemu zarządzania BHP oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji systemu ISO 45001. Certyfikacja systemu ISO 45001 obejmuje z kolei przeprowadzenie audytu certyfikującego oraz wydanie certyfikatu ISO 45001. Certyfikacja systemu ISO 45001 przeprowadzana jest w cyklu 3 -letnim. Oznacza to, że certyfikat ISO 45001 wydawany jest na okres 3 lat, przy czym w pierwszym roku przeprowadzany jest audyt certyfikujący, a w dwóch kolejnych latach tzw. I audyt nadzoru i II audyt nadzoru.

9. Ile kosztuje certyfikat ISO 45001?

Koszt uzyskania certyfikatu ISO 45001 uzależniony jest od wielu czynników. Do najistotniejszych czynników wpływających na koszt certyfikacji ISO 45001 możemy zaliczyć wielkość organizacji (wyrażoną liczbą zatrudnionych pracowników), liczbę lokalizacji objętych certyfikacją, czy zakres certyfikacji. Przy analizie kosztów uzyskania certyfikatu ISO 45001 należy również wziąć pod uwagę koszty związane z przygotowaniem organizacji do certyfikacji, czyli koszty wdrożenia systemu ISO 45001. Uwzględniając koszty wdrożenia ISO 45001 w firmie oraz koszty certyfikacji otrzymuje pełny koszt uzyskania certyfikatu ISO 45001.

10. Ile trwa uzyskanie certyfikatu ISO 45001?

Odpowiadając na pytanie, ile trwa uzyskanie certyfikatu ISO 45001, należy wziąć pod uwagę dwa obszary działań. Po pierwsze należy uwzględnić czas potrzebny na wdrożenie systemu ISO 45001 w organizacji, a następnie czas związany z certyfikacją ISO 45001. Czas wdrożenia systemu ISO 45001 w przedsiębiorstwie zależy od wielu czynników, w szczególności od specyfiki samej organizacji, jej struktury, złożoności, realizowanych procesów, oraz od kompetencji osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu ISO 45001. Czas przeprowadzenia certyfikacji również uzależniony jest od organizacji. Zazwyczaj całkowity czas potrzebny na uzyskanie certyfikatu ISO 45001, obejmujący wdrożenie systemu ISO 45001 oraz proces certyfikacji, waha się od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Wdrożenie ISO 45001 z SYNERGIAgroup to:

gwarancja uzyskania certyfikatu ISO 45001

niskie koszty wdrożenia ISO 45001

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas wdrożenia ISO 45001 dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  ISO 45001:2018 w Twojej Firmie 

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 

DODATKOWA USŁUGA:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP ISO 45001

Przejęcie przez zewnętrzną firmę konsultingową funkcji, zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. SZBHP ISO 45001

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej ISO 45001

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania BHP ISO 45001 na firmę zewnętrzną - firmę konsultingową

Usługa nadzoru nad systemem ISO 45001 jako proces zewnętrzny

Zapoznaj się również z naszymi produktami online / szkoleniami online z serii ISO.ONLINE:
 

Szkolenie online ISO 45001 aktualizacja - wymagania, jak przejść z OHSAS 18001 na ISO 45001? Jak dostosować SZBHP do normy ISO 45001?

Szkolenie ISO 45001 online indywidualne - film video z lektorem 

Korzyści ze szkolenia online ISO 45001 aktualizacja:

poznasz podstawowe założenia i wymagania normy ISO 45001:2018

zdobędziesz umiejętności w zakresie interpretacji wymagań normy ISO 45001:2018 oraz ich praktycznego zastosowania w swojej organizacji

zdobędziesz umiejętności projektowania dokumentacji systemowej opartej tylko na niezbędnych udokumentowanych informacjach

poznasz strukturę dokumentacji systemowej, która jest niezbędna do spełnienia wymagań normy ISO 45001:2018

Czytaj więcej

Szkolenie online ISO 45001 aktualizacja - wymagania, jak przejść z OHSAS 18001 na ISO 45001? Jak dostosować SZBHP do normy ISO 45001? 

Szkolenie ISO 45001 online w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem 

Korzyści ze szkolenia online ISO 45001 aktualizacja- webinarium indywidualne:

szkolenie zdalne w formie indywidualnego webinarium (konsultacji)
na żywo z trenerem

materiały szkoleniowe w formie nagrania video z lektorem z bezterminowym dostępem

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

omawiane zagdnienia dostosowane do Twoich potrzeb

Czytaj więcej

Szkolenie online ISO 45001 podstawy i wymagania, - jak wdrożyć ISO 45001? Jak uzyskać certyfikat ISO 45001? 

Szkolenie ISO 45001 online: film video z lektorem + darmowe konsultacje online

Szkolenie online ISO 45001 podstawy i wymagania obejmuje:

materiały szkoleniowe w formie filmu (nagranie video) wraz z obszernym komentarzem lektora oraz zestaw przydatnych formularzy, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

dodatkowo darmowe konsultacje online z trenerem, podczas których rozwiejesz wszelkie wątpliwości, pojawiające się podczas samodzielnego zapoznania się z wymaganiami normy ISO 45001:2018

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

Czytaj więcej

Konsultacje online ISO 45001 

Konsultacje ISO 45001 online na żywo z trenerem z wymagań normy ISO 45001

Korzyści z udziału w konsultajach online ISO 45001:

dowiesz się, jak przełożyć wymagania normy ISO 45001 na określone procedury, działania w Twojej Firmie

zdobędziesz wiedzę, jak wdrożyć procedury ISO 45001 do praktyki tak, aby pracownicy nie bali się zmian oraz jak stosować formularze tak, aby nie utrudniać sobie pracy

dowiesz się, w jaki sposób skutecznie wdrożyć działania korekcyjne i korygujące po zidentyfikowaniu niezgodności (np. w wyniku audytu certyfikującego ISO 45001)

zdobędziesz wiedzę, jak zbudować system ISO 45001 w organizacji tak, aby pozytywnie przejść proces certyfikacji

Czytaj więcej

Szkolenie online (webinarium otwarte) z zakresu ISO 45001:2018 - praktyczne omówienie wymagań normy ISO 45001, przejście z OHSAS 18001 / PN-N 18001 na ISO 45001, liczne przykłady praktyczne

  Zobacz szczegóły szkolenia


Sprawdź najbliższy termin!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCHprojekty realizowane przez praktyków
SYNERGIAgroup to firma wdrażająca systemy zarządzania, którą tworzy zespół doświadczonych konsultantów, posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wdrażając systemy zarządzania, wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia

SZKOLENIA ISO 45001

Zapoznaj się również z naszą ofertą szkoleniową w zakresie normy ISO 45001:

Szkolenie online ISO 45001
Wymagania normy ISO 45001 / Jak wdrożyć ISO 45001?

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej firmie według normy ISO 45001 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Program szkolenia obejmuje omówienie zasad systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w praktyce biznesowej, czyli integracji wymagań prawnych w zakresie bhp z wymaganiami systemu zarządzania jakością (przywództwo, zarządzanie ryzykiem) oraz przedstawienie wymagań prawnych z zakresu bhp obowiązujących w Polsce i UE. W ramach szkolenia wykonane zostaną warsztaty praktyczne, których celem jest przedstawienie praktycznego przełożenia wymagań normy ISO 45001 na rozwiązania możliwe do zastosowania w firmie uczestnika szkolenia. Ćwiczenia praktyczne obejmują takie zagadnienia, jak przywództwo i planowanie, czyli analizę procesów biznesowych w obszarze bhp, określenie kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, zadań i odpowiedzialności kierownictwa, opracowanie polityki bhp, celów i programów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W trakcie szkolenia przedstawimy narzędzia i techniki wspomagające utrzymywanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, właściwej komunikacji, świadomości i kompetencji personelu, omówimy obszar związany z zarządzaniem ryzykiem w obszarze bhp, monitorowaniem i oceną wyników. Zwrócimy również uwagę na doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz pokażemy wzory dokumentów ISO 45001 (wymagane procedury, instrukcje, zapisy).

Zobacz szczegółowy opis szkolenia

Szkolenie online ISO 45001

Audytor wewnętrzny ISO 45001 / Pełnomocnik ds ISO 45001

Audytor wewnętrzny ISO 45001 / Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Program szkolenia obejmuje 2 moduły. Pierwszy moduł to omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 45001 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki BHP i celów BHP, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach SZBHP, zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia i świadomość, współudział i konsultacje), reagowanie na sytuacje potencjalnie wypadkowe, incydenty, monitorowanie, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu ISO 45001. Drugi moduł to omówienie kompetencji i umiejętności audytora wewnętrznego ISO 45001 / pełnomocnika w zakresie systemu zarządzania BHP. Przedstawienie wymagań dla audytorów i pełnomocników ISO 45001. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z metodyki audytowania.

Zobacz szczegółowy opis szkolenia

Szkolenie online ISO 45001

Przejście na normę ISO 45001 / Aktualizacja SZBHP

ISO 45001:2018 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Twojej organizacji w świetle wymagań nowej normy. Warsztaty praktyczne 

Podczas szkolenia omówione zostaną wymagania normy ISO 45001 ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe wymagania nieuwzględnione w normie PN-N-18001 i OHSAS 18001. Przedstawiona zostanie również struktura dokumentacji systemowej, która jest niezbędna do spełnienia wymagań normy ISO 45001:2018.

Zobacz szczegółowy opis szkolenia

System ISO 45001 i inne systemy zarządzania
Dowiedz się więcej, korzystając z naszej bazy wiedzy:

Audyt systemu ISO. Co to jest audyt ISO? Rodzaje audytów ISO 

Zgodnie z definicją wskazaną w normach ISO 9000 audyt to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. Zgodnie z tą definicją audyt powinien być przeprowadzany cyklicznie z ustaloną częstotliwością, przez niezależnych audytorów, którzy nie są w żaden sposób powiązani z obszarem audytowanym.

Czytaj więcej

Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001? Co to jest audyt systemu ISO? Metodyka / elementy audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny krok po kroku 

Jednym z wymagań norm z serii ISO, odnoszących się do systemów zarządzania, takich, jak np. System Zarządzania Jakością (ISO 9001), System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001), czy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001), jest konieczność przeprowadzania w organizacji regularnych audytów wewnętrznych. Audyt wewnętrzny jest przeprowadzony przez organizację w celu dokonania samooceny swojego systemu zarządzania / procesu / obszaru.

Czytaj więcej

 

Zapraszamy do współpracy

Kontakt
tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Nasze usługi w zakresie systemów zarządzania:

Wdrażanie systemów zarządzania / Wdrożenia ISO

kompleksowe wdrażanie oraz doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności, środowiskowego, bhp i innych Czytaj więcej

Nadzorowanie / outsourcing zadań Pełnomocnika ds. SZ / audyty wewnętrzne 

nadzorowanie systemów zarządzania, outsourcing roli i odpowiedzialności pełnomocnika oraz audytora wewnętrznego, realizacja audytów wewnętrznych, audytów doskonalących, audytów przygotowujących do certyfikacji

Szkolenia stacjonarne i online 

skuteczne szkolenia otwarte i zamknięte w formie warsztatów praktycznych, szkolenia wprowadzające z zakresu wymagań norm / standardów, szkolenia audytorów wewnętrznych, pełnomocników, warsztaty doskonalące, szkolenia na wyjazdach integracyjnych

Audyty dostawców 

audyty całościowe, audyty cząstkowe, audyty prewencyjne, zatwierdzenie dostawcy, kwalifikacja dostawców, okresowa ocena dostawców, audyty realizowane w reakcji na dany problem

Dostosowanie systemów do wymagań Klienta (sieci handlowych) 

przygotowanie do audytu sieci handlowych (ISO 22000, BRC oraz IFS, standardy własne sieci handlowych), szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania wymaganych przez sieci handlowe

Doskonalenie / optymalizacja procesów / standaryzacja pracy 

doskonalenie systemów zarządzania, analiza procesów w zakresie działań nieekonomicznych, nieprzynoszących wartości dodanej, optymalizacja procesów, standaryzacja pracy, stabilizacja procesów wytwórczych, zapewnienie powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie

Tworzymy SMART SYSTEM! 
 
Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.
 
SMART SYSTEM to:
 
S – solidne fundamenty pod budowę systemu – poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentyczny – system funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowy – system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działania – oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem