Baza wiedzy  Systemy zarządzania  Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001? Co to jest audyt systemu ISO? Metodyka / elementy audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny krok po kroku

Audyt wewnętrzny ISO

Jednym z wymagań norm z serii ISO, odnoszących się do systemów zarządzania, takich, jak np. System Zarządzania Jakością (ISO 9001), System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001), czy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001), jest konieczność przeprowadzania w organizacji regularnych audytów wewnętrznych. Audyt wewnętrzny, audyt systemu ISO jest przeprowadzony przez organizację w celu dokonania samooceny swojego systemu zarządzania / procesu / obszaru.

Zgodnie z definicją wskazaną w normach ISO 9000 audyt wewnętrzny to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu.

Na czym polega audyt wewnętrzny ISO? Co to jest audyt ISO?

Rozkładając przedstawioną definicję audytu wewnętrznego na czynniki pierwsze, możemy dokładnie opisać i zrozumieć, na czym polega audyt wewnętrzny systemu ISO:

Systematyczny – słowo to oznacza, że audyty wewnętrzne powinny być przeprowadzone regularnie w ustalonych odstępach czasowych. W tym celu opracowujemy np. roczny harmonogram audytów wewnętrznych, wg którego realizowane są poszczególne audyty wewnętrzne w naszej firmie.

Niezależny – audyt wewnętrzny powinien być przeprowadzany przez niezależnych audytorów, którzy nie są związani z obszarami audytowanymi (audytor nie może audytować swojej pracy, czyli obszaru, za który sam odpowiada na co dzień, np. Kierownik Produkcji posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego nie może audytować działu produkcji).

Udokumentowany – proces przeprowadzenia audytu wewnętrznego powinien zostać udokumentowany, czyli powinny powstać tzw. udokumentowane informacje z audytu, takie jak: raport z audytu (obowiązkowo).

Proces – przeprowadzenie audytu wewnętrznego rozpatrywane jest w ujęciu procesowym, czyli możemy wyróżnić poszczególne etapy procesu takie, jak: planowanie audytów wewnętrznych ISO, przygotowanie do audytu wewnętrznego, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, realizacja działań poaudytowych. Do każdego etapu procesu audytowania możemy określić dane wejściowe i wyjściowe, niezbędne zasoby (np. w postaci audytorów wewnętrznych) oraz sposób postępowania.

Uzyskiwanie dowodu z audytu – podczas audytu wewnętrznego poszukujemy dowodów zgodności z kryteriami audytu (kryteriami audytu mogą być wymagania normatywne, np. wymagania normy ISO 9001 oraz stosowane procedury), podczas audytu wewnętrznego sprawdzamy, czy pracownicy stosują do obowiązujących zasad postępowania opisanych w procedurach (czy pracujemy zgodnie z naszą dokumentacją systemową?), czy same procedury są zgodne z wymaganiami normatywnymi, np. normy ISO 9001 oraz czy występują problemy / zakłócenia w procesach, czyli tzw. niezgodności?

Stopień spełnienia kryteriów audytu – w wyniku przeprowadzonego audytu wewnętrznego powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu spełniamy wymagania, np. normy ISO 9001 oraz w jakim stopniu, działamy zgodnie z przyjętą dokumentacją ISO? W przypadku, gdy w niektórych obszarach występuje brak zgodności mamy do czynienia z niezgodnościami, w odniesieniu do których powinniśmy określić odpowiednie działania korygujące.

Audyt wewnętrzny systemu ISO to bardzo dobre narzędzie do systematycznego sprawdzania, jak funkcjonuje nasz system zarządzania, jego poprawy i doskonalenia. Należy mieć na uwadze, że audyt wewnętrzny nie powinien mieć charakteru kontroli. Jest to narzędzie do monitorowania i doskonalenia systemów zarządzania z serii ISO. Audyt wewnętrzny nastawiony jest na szukanie zgodności z kryteriami audytu, podczas gdy kontrola ukierunkowana jest zazwyczaj na szukanie niezgodności, braków, luk w systemie oraz znalezienie i ukaranie winnych. Celem audytu wewnętrznego jest natomiast ocena funkcjonowania procesu / systemu, a nie ocena pracy poszczególnych pracowników. Podczas audytu wewnętrznego sprawdzamy prawidłowość funkcjonowania procesu / systemu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości identyfikujemy przyczyny niezgodności i elementy, które należy poprawić w procesie / systemie, aby wyeliminować powstawanie niezgodności w przyszłości.

Kiedy przeprowadza się audyt wewnętrzny ISO?

Audyty wewnętrzne powinny być przeprowadzane regularnie zgodnie z opracowanym rocznym harmonogramem audytów wewnętrznych. W harmonogramie audytów wewnętrznych powinny być wyszczególnione m.in.: obszary, które będą poddane audytowi, planowany czas wykonania (można wskazać poszczególne miesiące) oraz osoby przeprowadzające audyty (czyli tzw. zespół audytorów wewnętrznych). W trakcie roku może wystąpić konieczność przeprowadzenia dodatkowych audytów wewnętrznych, tzw. audytów pozaplanowych. Audyty wewnętrzne pozaplanowe wykonywane są np. wówczas, kiedy zostaje wdrożony nowy produkt / proces lub dokonane zostały modyfikacje w już istniejących procesach. Audyt pozaplanowy może być przeprowadzony również w przypadku, kiedy wystąpiły poważne zakłócenia związane z jakością i/lub bezpieczeństwem produktu, brakiem spełnienia wymagań prawnych (np. w zakresie BHP czy ochrony środowiska). Dodatkowe audyty wewnętrzne mogą być realizowane także, jeśli audyty wewnętrzne przeprowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem audytów wewnętrznych zakończyły się wynikiem negatywnym z zaleceniem przeprowadzenia ponownego audytu wewnętrznego po wprowadzeniu właściwych działań korygujących.

Jak powinien przebiegać audyt systemu ISO?

W ramach procesu audytowania możemy wyróżnić następujące etapy przeprowadzania audytu wewnętrznego: planowanie audytów wewnętrznych (opracowanie harmonogramu audytów wewnętrznych), przygotowanie do audytu wewnętrznego (ustalenie daty i przebiegu pojedynczego audytu wewnętrznego, audytowane obszary/produkty/procesy wraz z osobami zainteresowanymi, zapoznanie się z dokumentacją systemową obszaru audytowanego), przeprowadzenie audytu wewnętrznego wraz ze sporządzeniem dokumentacji z audytu (przeprowadzamy audyt dokumentacji, czyli oceniamy zgodność dokumentacji ISO z wymaganiami normy, przeprowadzamy audyt na miejscu, czyli sprawdzamy, jak wybrany obszar jest realizowany w odniesieniu do zgodności z przyjętą dokumentacją systemową, prowadzimy wywiady z pracownikami, opracowujemy raport z audytu), realizacja działań poaudytowych (podejmujemy odpowiednie działania korygujące w odniesieniu do stwierdzonych podczas audytu wewnętrznego wszelkich niezgodności).

Audytowanie to proces złożony. Skuteczność przeprowadzenia audytu wewnętrznego w dużej mierze zależy od kompetencji audytorów wewnętrznych. Szczególnie istotne są wiedza i doświadczenie audytora wewnętrznego zarówno w zakresie metod audytowania i sposobie realizacji audytów wewnętrznych (zgodnie z wytycznymi normy ISO 19011), jak również w zakresie audytowanej branży (np. znajomość przepisów prawnych, dobrych praktyk obowiązujących w danej branży).

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie realizacji audytów wewnętrznych w Twojej firmie. Nasi audytorzy to doświadczeni praktycy, którzy od lat przeprowadzają audyty wewnętrzne w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Posiadamy również doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących, co pozwala nam spojrzeć na organizacje naszych Klientów z punktu widzenia jednostki certyfikującej i skutecznie przygotować Twoją organizację do audytu zewnętrznego.

 
Dowiedz się więcej o naszych usługach z zakresu nadzoru stałego systemu ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 i in.

 
 

ZAPYTAJ O OFERTĘ NA AUDYT WEWNĘTRZNY W TWOJEJ FIRMIE

Formularz ofertowy

 
 


 
W zakresie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oferujemy następujące usługi:

Wdrożenie ISO 9001

Zobacz więcej

Nasza oferta wdrożeniowa obejmuje pełny zakres działań w ramach wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 (w tym szkolenie na audytora wewnętrznego ISO 9001:2015 dla wybranych pracowników - GRATIS)

Szkolenia ISO 9001

Zobacz więcej

Nasze szkolenia z zakresu ISO 9001:2015 pozwalają na zdobycie wiedzy oraz niezbędnych umiejętności w zakresie interpretowania i wdrażania wymagań normy ISO 9001:2015

Nadzór stały ISO / Przejęcie funkcji Pełnomocnika ds. ISO 9001

Zobacz więcej

Oferta obejmuje nadzorowanie SZJ w Twojej Organizacji z możliwością przejęcia pełnego zakresu odpowiedzialności Pełnomocnika ds. SZJ. W ramach nadzorowania optymalizujemy Twój system zarządzania jakością pod względem stosowanej dokumentacji i poziomu zaangażowania pracowników Twojej Firmy

 
CZYTAJ WIĘCEJ - ARTYKUŁY POKREWNE:
 

Audyt systemu ISO. Co to jest audyt ISO? Rodzaje audytów ISO

Jak wdrożyć ISO 9001? Na czym polega wdrożenie ISO 9001? Wdrożenie ISO 9001 – krok po kroku

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001? Poznaj etapy certyfikacji ISO 9001

 

 

 

 

 

Kontakt:
  tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 
NASZE USŁUGI W ZAKRESIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA:

Wdrażanie systemów zarządzania / Wdrożenia ISO

Zobacz szczegóły

kompleksowe wdrażanie oraz doradztwo w zakresie systemu zarządzania jakością ISO 9001, bezpieczeństwem żywności (ISO 22000, IFS, BRC, UTZ, RSPO), środowiskowego ISO 14001, bhp ISO 45001 i innych, system zarządzania dostosowany indywidualnie do każdej firmy

Nadzorowanie ISO/ outsourcing zadań Pełnomocnika ds. ISO / audyty wewnętrzne

Zobacz szczegóły

nadzorowanie systemów zarządzania, nadzór systemu ISO, outsourcing roli i odpowiedzialności pełnomocnika ds. ISO oraz audytora wewnętrznego ISO, realizacja audytów wewnętrznych, audytów doskonalących, audytów przygotowujących do certyfikacji

Szkolenia ISO stacjonarne oraz online

Zobacz szczegóły

skuteczne szkolenia otwarte i zamknięte w formie warsztatów praktycznych, szkolenia wprowadzające z zakresu wymagań norm / standardów, szkolenia audytorów wewnętrznych, pełnomocników, warsztaty doskonalące, szkolenia na wyjazdach integracyjnych

Dostosowanie systemu zarządzania do wymagań Klienta (sieci handlowych)

Zobacz szczegóły

przygotowanie do audytu sieci handlowych (ISO 22000, BRC oraz IFS, standardy własne sieci handlowych), szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania wymaganych przez sieci handlowe

Audyty dostawców

Zobacz szczegóły

audyty całościowe, audyty cząstkowe, audyty prewencyjne, zatwierdzenie dostawcy, kwalifikacja dostawców, okresowa ocena dostawców, audyty realizowane w reakcji na dany problem 

Doskonalenie / optymalizacja procesów / standaryzacja pracy

Zobacz szczegóły

doskonalenie systemów zarządzania, analiza procesów w zakresie działań nieekonomicznych, nieprzynoszących wartości dodanej, optymalizacja procesów, standaryzacja pracy, stabilizacja procesów wytwórczych, zapewnienie powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie

Produkty z serii ISO.ONLINE

 

Produkty z serii ISO.ONLINE to skuteczne i funkcjonalne narzędzia wspomagające pracę w systemach zarządzania zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z tematyką ISO, jak również dla doświadczonych pełnomocników, specjalistów i wszystkich zaangażowanych w tworzenie i doskonalenie systemów zarządzania w swoich organizacjach!

Audyt wewnętrzny ISO 9001 procedura wzór

Dokumentacja ISO 9001

Czytaj więcej

Procedura Audyt wewnętrzny - gotowy dokument w wersji edytowalnej możliwy do zastosowania w Twojej firmie,

wzory formularzy (raport z audytu wewnętrznego, harmonogram audytów wewnętrznych)

PAKIET STARTOWY

Dokumentacja ISO 9001:2015 - wzory procedur ISO

MODUŁ PODSTAWOWY

Czytaj więcej

Wzory dokumentów do samodzielnego wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy
ISO 9001:2015

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem