Jak uzyskać certyfikat IFS Food? / Wdrożenie IFS Food / Nadzór / Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności IFS Food

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOWA WERSJA 8 IFS FOOD

Jakie najważniejsze zmiany wprowadza IFS Food v.8?

IFS Food to uznawany praktycznie na całym świecie standard do oceny producentów żywności, który kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo i jakość żywności oraz realizowanych procesów przy wytwarzaniu produktów żywnościowych. Na początek roku 2023 planowana jest publikacja nowej wersji 8 standardu IFS Food. Najważniejsze zmiany w nowej wersji 8 standardu IFS Food to zmiany w protokole, liście kontrolnej i innych częściach, które maja na celu uproszczenie pracy ze standardem. Między innymi zmieniona zostanie struktura protokołu w bardziej przyjazny dla użytkownika sposób, poprawiona zostanie również spójność sformułowań w wymaganiach listy kontrolnej standardu IFS Food.

Do kiedy trzeba przejść na nową wersję 8 standardu IFS Food?

W chwili obecnej trwają prace nad aktualizacją standardu IFS Food. Publikacja wersji 8 standardu IFS Food zaplanowana jest na początek roku 2023. Wówczas znany będzie również termin okresu dostosowawczego do nowych wymagań.

Jak przejść na standard IFS Food v.8?

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ NA AKTUALIZACJĘ IFS FOOD W SWOJEJ FIRMIE!

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT IFS FOOD?

CZYLI WDROŻENIE STANDARDU IFS FOOD REALIZOWANE PRZEZ NASZ ZESPÓŁ
 
Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie standardu IFS Food zapewniamy:

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego IFS Food

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe), pomoc oraz wsparcie merytoryczne w zakresie wdrożonego systemu zarządzania w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożenia IFS Food w Twojej firmie

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację IFS Food, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

Jak wdrożyć IFS Food w firmie? Jak uzyskać certyfikat IFS Food?

W ramach wdrożenia standardu IFS Food niezbędne jest określenie zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, a następnie  opracowanie odpowiedniej dokumentacji systemu IFS Food, czyli niezbędnych procedur systemowych i procesowych, instrukcji operacyjnych, formularzy. Dokumentacja systemu IFS Food opisuje zasady postępowania w poszczególnych obszarach działania w firmie tak, aby postępowanie to było zgodne z wymaganiami standardu IFS Food. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia standardu IFS Food poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację systemu IFS Food, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami standardu IFS Food. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności z wymaganiami standardu IFS Food. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danym obszarze mamy czas na wprowadzenie odpowiednich korekcji do procesów i działań przed audytem certyfikującym. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego organizacja otrzymuje certyfikat IFS Food.

ETAPY I DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA STANDARDU IFS FOOD:

1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu IFS Food

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające poprawy, np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, dokumentacji, sposobów nadzoru

doradzamy, jaki powinien być układ pomieszczeń, sposób ustawienia linii produkcyjnej, przepływ produktów w celu zapobiegania krzyżowania się dróg surowców, opakowań, produktów, odpadów oraz jakie warunki higieniczne należy zastosować, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i spełnić wymagania standardu IFS Food

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ IFS Food
 
opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard IFS Food

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI IFS Food
/ SZKOLENIE IFS Food
 
omówienie dokumentacji IFS Food wspólnie z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację IFS Food wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności wg IFS Food

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

4. SZKOLENIE
DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IFS Food
 
szkolenie na Audytora wewnętrznego IFS Food dla wyznaczonych pracowników wraz z potwierdzeniem kwalifikacji

uczestnicy szkolenia:

zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu wg wymagań standardu IFS Food wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji (wystawienie certyfikatu Audytora wewnętrznego)

zdobędą umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występujących w procesach ryzyk i szans, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności

w trakcie szkolenia uzyskają możliwość praktycznego przećwiczenia wszystkich etapów audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

5. AUDYT WEWNĘTRZNY
I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA
 
sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu IFS Food oraz czy
jest gotowy do certyfikacji

podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego systemu, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy dokumentację z audytu (raport z audytu wewnętrznego)

6. AUDYT CERTYFIKUJĄCY
 
uzyskanie akredytowanego certyfikatu IFS Food dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu IFS Food

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z certyfikacją IFS Food)

7. DORADZTWO
PO CERTYFIKACJI
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych
po zakończonym projekcie wdrożenia IFS Food w Twojej firmie

doradztwo po uzyskaniu certyfikatu IFS Food to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego IFS Food

Ile trwa wdrożenie IFS Food? Ile kosztuje wdrożenie systemu IFS Food?

Czas wdrożenia IFS Food zależy od wielu czynników, przede wszystkim uwarunkowany jest wielkością organizacji, specyfiką jej działalności, stanem technicznym posiadanej infrastruktury oraz złożonością procesów, które w niej zachodzą. Wdrożenie IFS Food i uzyskanie certyfikatu IFS Food trwa zazwyczaj kilka miesięcy.

Na koszty wdrożenia systemu IFS Food wpływ ma również szereg czynników, wśród których możemy wymienić np. wielkość organizacji czy liczbę lokalizacji, w których realizowany jest projekt. Każdy projekt wdrożenia IFS Food wyceniany jest indywidualnie. Jeśli chcesz otrzymać indywidualną wycenę projektu wdrożenia IFS Food w Twojej firmie wraz z czasowym harmonogramem działań zapraszamy do kontaktu.

 

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM PRZY UZYSKANIU CERTYFIKATU IFS FOOD?

Jesteśmy firmą konsultingową, którą tworzy zespół doświadczonych audytorów i trenerów z zakresu systemów zarządzania. Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie takich systemów zarządzania takich, ISO, BRC, IFS, HACCP, UTZ, RSPO i BIO. Specjalizujemy się w zakresie usług obejmujących całościową realizację projektów wdrożeniowych łącznie ze wsparciem merytorycznym podczas audytu certyfikującego oraz bezpłatnymi konsultacjami po certyfikacji. Zapewniamy bieżące doradztwo, pomoc, wsparcie merytoryczne oraz szkolenia tematyczne z zakresu systemów zarządzania.

Zespół SYNERGIAgroup - dowiedz się więcej, co nas wyróżnia na tle innych firm wdrażających systemy zarządzania

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na system zarządzania IFS Food od strony zarządzania produkcją, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrożenia systemu IFS Food wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych
w branży spożywczej oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia,
co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie IFS Food w Twojej Firmie

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie IFS Food w Twojej Firmie

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

CO TO JEST STANDARD IFS FOOD?

CERTYFIKAT IFS FOOD – Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności


Celem standardu IFS Food jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz przejrzystości działań firm w całym łańcuchu żywnościowym. System ten zawiera wymagania dla producentów żywności, w szczególności dla dostawców produktów żywnościowych do sieci handlowych w marce własnej. Standard IFS jest rozpoznawalny i uznawany na całym świecie.

Co to jest standard IFS Food?

Pierwsza wersja standardu IFS Food została opracowana w roku 2003 przez niemiecką i francuską federację handlu detalicznego. Celem opracowania standardu było utworzenie wspólnej normy bezpieczeństwa i jakości żywności, zapewniającej jednolite podejście do oceny dostawców produktów żywnościowych, dostarczających do sieci handlowych produkty pod marką własną. Standard IFS Food jest dzisiaj uznawany na arenie międzynarodowej i stanowi obok standardu BRC Food podstawowe kryterium oceny jakości i bezpieczeństwa produktu w branży spożywczej, zapewniając przejrzystość i porównywalność w całym łańcuchu dostaw po zakończeniu działalności rolniczej. Standard IFS food obejmuje z jednej strony obszary związane z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności oraz bezpiecznych pod względem higienicznym warunków produkcji i przetwarzania żywności, z drugiej strony odnosi się również do aspektów systemu zarządzania jakością (np. nadzorowanie dokumentacji, realizacja działań korygujących, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania i in.). Kluczowym elementem standardu IFS Food jest zapewnienie bezpieczeństwa, jakości i legalności wytwarzanego produktu spożywczego oraz jego zgodności z wymaganiami klienta, co osiąga się poprzez przeprowadzanie systematycznej oceny na miejscu w zakładzie oraz przegląd i weryfikację dokumentacji.

W październiku 2020r. opublikowana została 7 wersja standardu IFS Food. Od 01 marca 2021 r. będzie można przeprowadzać audyty certyfikujące na zgodność z wymaganiami standardu IFS Food v.7. Z kolei od dnia 01 lipca 2021 r. standard IFS Food v.7 będzie już obowiązkowy dla wszystkich organizacji.

Jakie są korzyści z uzyskania certyfikatu IFS Food?

Uzyskanie certyfikatu IFS Food to potwierdzenie, że wytwarzane produkty są bezpieczne, legalne i zgodne z wymaganiami klienta (np. specyfikacją klienta). Standard IFS Food ukierunkowany jest na produkt i proces. Bezpieczne produkty możemy uzyskać poprzez prawidłowo funkcjonujące procesy.

Certyfikat IFS Food pozwala zredukować koszty audytów przeprowadzanych przez klientów, zminimalizować ryzyko sprzedaży produktu niebezpiecznego. Przyczynia się do zmniejszenia liczby zwrotów i reklamacji wadliwych produktów. Certyfikat IFS Food wspiera również zarządzanie firmą poprzez jednolite raporty z audytów wraz z identyfikacją obszarów do poprawy i doskonalenia.

Certyfikat IFS Food wskazuje, że dostarczane produkty są bezpieczne i spełniają oczekiwania firmy kupującej. Certyfikat IFS Food świadczy również o tym, że firma wdrożyła funkcjonalny system zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, gwarantujący bezpieczeństwo, jakość i legalność wytwarzanych produktów.

Standard IFS Food – dla kogo?

Standard IFS Food ma zastosowanie dla producentów produktów spożywczych i może być stosowany tylko w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego i/lub firmach pakujących produkty żywnościowe luzem.

Jak wygląda audyt certyfikujący IFS Food?

W ramach audytu certyfikującego przeprowadzana jest ocena na zgodność z wszystkimi wymaganiami standardu IFS Food. Celem oceny jest sprawdzenie, czy produkty i procesy produkcyjne są zgodne z wymaganiami IFS Food. Z uwagi na to, że certyfikacja IFS Food obejmuje zarówno certyfikację produktu, jak również certyfikację procesu, ocena IFS skupia się na następujących podstawowych punktach:

w zakres przeprowadzanej oceny IFS włączone są wszystkie produkty i procesy realizowane w danym miejscu produkcji. Audytor zbiera obiektywne dowody w celu oceny zgodności produktów i procesów operacyjnych z wymaganiami standardu IFS Food. Podczas oceny zawsze przeprowadzana jest ocena zgodności ze specyfikacją klienta i wymaganiami prawnymi w odniesieniu do produktów, w zależności od kraju produkcji i kraju przeznaczenia.

ogólna ocena na miejscu: co najmniej 50 % całkowitego czasu trwania audytu certyfikującego obejmuje ocena na miejscu (w obszarach produkcyjnych w zakładzie) w celu zapewnienia audytorowi wystarczającej ilości czasu na wszechstronny audyt i kontrolę produktów i procesów. W ramach oceny na miejscu sprawdzane są m.in. następujące obszary: procesy produkcyjne, obszary magazynowe (przyjęcie dostaw, składowanie, wysyłka), dobre praktyki wytwarzania (GMP i GHP), w tym konserwacja, higiena, zwalczanie szkodników oraz czyszczenie i dezynfekcja, rozwój produktu, kontrola produktu i badania (laboratorium), personel i urządzenia sanitarne, obszary zewnętrzne.

ocena procesu operacyjnego: obserwacja przez audytora linii produkcyjnych i ocena kluczowych parametrów procesu, takich jak krytyczne punkty kontroli (CCP) i środki kontroli, a także ich monitorowanie w celu porównania ich z informacjami zawartymi w planie HACCP. Audytor przeprowadza również rozmowy z pracownikami.

przegląd dokumentacji i zapisów: po ocenie na miejscu przeprowadzana jest kompleksowa ocena dokumentacji i prowadzonych zapisów w celu weryfikacji informacji zebranych w wyniku oceny na miejscu z informacjami przedstawionymi w dokumentacji systemowej i jej zgodności z wymaganiami standardu IFS Food.

Audyt zapowiedziany i audyt niezapowiedziany IFS Food

W ramach certyfikacji IFS Food przewidziane są audyty zapowiedziane i audyty niezapowiedziane. Audyt niezapowiedziany powinien być przeprowadzony co najmniej raz w ciągu 3 lat.

Audyt zapowiedziany IFS Food

Audyt zapowiedziany przeprowadzany jest w czasie i terminie uzgodnionym pomiędzy organizacją a jednostką certyfikującą. Audyt recertyfikujący należy zaplanować najwcześniej osiem tygodni przed terminem oceny i najpóźniej dwa tygodnie po terminie oceny (data pierwszego audytu).

Audyt niezapowiedziany IFS Food

Opcja audytów niezapowiedzianych ukierunkowana jest przede wszystkim na ponowną certyfikację, ale może mieć również zastosowanie do audytów certyfikujących, jeśli organizacja preferuje rozpoczęcie procesu certyfikacji IFS Food bezpośrednio od audytu niezapowiedzianego. Opcja audytu niezapowiedzianego może być stosowana jedynie do oceny początkowej i ponownej certyfikacji, nie może być natomiast wykorzystywana w ramach audytu, którego celem jest rozszerzenie zakresu certyfikacji lub uzupełnienie. Opcja audytu niezapowiedzianego jest obowiązkowa co najmniej raz na 3 lata procesu certyfikacyjnego IFS Food. Zgodnie z tą zasadą, w przypadku przerwania cyklu certyfikacji w przypadku audytu niezapowiedzianego, następny audyt certyfikacyjny musi być przeprowadzony w formie niezapowiedzianej. Jednostka certyfikująca ustala z organizacją możliwości przeprowadzenia audytu niezapowiedzianego oraz wskazuje, w którym roku odbędzie się niezapowiedziany audyt. Niezapowiedziany audyt przeprowadzany jest w przedziale czasowym od 16 tygodni przed terminem audytu do dwóch tygodni po terminie audytu i odbywa się bez uprzedniego powiadomienia organizacji o terminie tak, aby zapewnić niezapowiedziany charakter audytu.

JAKIE SĄ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I WYMAGANIA STANDARDU IFS FOOD?

standard IFS Food zawiera zestaw wymagań dla wszystkich producentów żywności (z wyjątkiem produkcji pierwotnej), w szczególności kierowany do przedsiębiorstw, dostarczających swoje produkty żywnościowe do sieci handlowych (w szczególności sieci handlowych z Niemiec i Francji, np. Lidl, Real, Auchan, Carrefour)

uniwersalne zastosowanie standardu IFS Food pozwala na jego wdrożenie na wszystkich etapach produkcji żywności, od producentów, poprzez przetwarzanie i pakowanie produktów żywnościowych 

celem standardu IFS Food jest zagwarantowanie wysokiego bezpieczeństwa żywności, zapewnienie przejrzystości działania w łańcuchu dostaw oraz możliwości obiektywnej oceny dostawców

wdrożenie IFS Food pozwala na uzyskanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie przetwarzania żywności, obowiązującymi w Polsce i UE

standard IFS Food uznawany jest przez GFSI (Global Food Safety Initiative), przez co jest uznawany i rozpoznawalny na arenie międzynarodowej

standard IFS Food oparty jest na strukturze audytowej listy kontrolnej, a wymagania ukierunkowane są na skuteczność działań, w mniejszym stopniu na dokumentację

czas trwania audytu certyfikującego IFS Food uzależniony jest przede wszystkim od procesów technologicznych stosowanych w produkcji, wielkości i rodzaju zakładu produkcyjnego oraz liczby zatrudnionych. Określając zakres certyfikatu IFS Food konieczne jest ustalenie realizowanych procesów technologicznych. Po przeprowadzonym audycie certyfikującym sporządzany jest raport, w którym wskazywane są również niezgodności, jeśli takowe zaistniały w trakcie realizacji audytu. Firma zobowiązana jest do przedstawienia planu naprawczego. Raport, wykaz niezgodności oraz plan naprawczy weryfikowane są przez jednostkę certyfikującą, która decyduje o pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji. Certyfikat IFS Food przyznawany jest na okres 1 roku

w przypadku pojawienia się takich zdarzeń, jak np.: wycofanie produktu z rynku, postępowanie prawne w zakresie bezpieczeństwa lub legalności produktu, znaczące uszkodzenie zakładu (np. pożar, powódź), czy zmiana własności firmy, które to zdarzenia mogą mieć wpływ na ciągłość certyfikacji, firma zobowiązana jest w ciągu 3 dni do poinformowania jednostki certyfikującej o zaistniałych okolicznościach

Obszary działania przedsiębiorstwa, które obejmuje standard IFS Food:

 

KLUCZOWE ELEMENTY STANDARDU IFS FOOD:


Zarządzanie i przywództwo (polityka organizacji, koncentracja na kliencie, przegląd zarządzania)

System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności (zarządzanie jakością, nadzorowanie dokumentacji i zapisów, zarządzanie bezpieczeństwem żywności, system HACCP, zespół HACCP, analiza HACCP)

Zarządzanie zasobami (zasoby ludzkie, higiena personelu, odzież ochronna, procedury dotyczące chorób zakaźnych, szkolenia i instrukcje, zaplecze socjalne)

Procesy operacyjne (umowa kontraktowa, specyfikacje i skład/receptury, rozwój produktu, zakupy, handel, opakowanie produktu, lokalizacja i otoczenie zakładu produkcyjnego, rozplanowanie procesów produkcyjnych, wymagania konstrukcyjne, oświetlenie, klimatyzacja/Wentylacja, zaopatrzenie w wodę, czyszczenie i dezynfekcja, usuwanie odpadów, ryzyko występowania ciał obcych, metalu, tłuczonego szkła i drewna, ochrona przed szkodnikami, przyjęcie towaru i przechowywanie, transport, konserwacja i naprawy, wyposażenie, identyfikowalność, GMO, alergeny, oszustwa)

Pomiary, Analizy, Doskonalenie (audyty wewnętrzne, inspekcje, walidacja i kontrola procesów produkcji, kalibracja, regulacja, kontrola urządzeń pomiarowych i monitorujących, kontrola ilości/napełniania, analiza produktu, zwolnienie produktu, postępowanie z reklamacjami, w razie wypadków, zwrotu produktu, wycofywania produktu, zarządzanie niezgodnościami, działania korygujące)

Obrona żywności (ocena obrony, plan obrony żywności)

wdrożenie IFS Food w organizacji oraz potwierdzenie działania systemu akredytowanym certyfikatem IFS Food pozwala spełnić wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu oraz wymagania prawne odnoszące się do bezpieczeństwa żywności obowiązujących w Polsce oraz UE

w wyniku wdrożenia IFS Food możemy uzyskać wymierne korzyści finansowe poprzez połączenie w jednym systemie zarządzania wymagań z zakresu bezpieczeństwa żywności  oraz wymagań z obszaru systemu zarządzania jakością

certyfikat IFS Food to również poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie stałej powtarzalnej jakości dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania

poprzez uzyskanie certyfikatu IFS Food można zmniejszyć ryzyko w zakresie odpowiedzialności prawnej za produkt oraz skutecznie zapobiegać wprowadzeniu na rynek produktu niebezpiecznego

wdrożenie IFS Food w firmie przyczynia się do uporządkowania działań, uzyskania większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie produkcji, dostarczania bezpiecznych produktów
 

certyfikat IFS Food to niejednokrotnie karta przetargowa i możliwość współpracy z sieciami handlowymi
 

certyfikat IFS Food to także dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

minimalizacja ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących to kolejna korzyść z uzyskania certyfikatu IFS Food

poprzez uzyskanie certyfikatu IFS możemy ograniczyć liczbę audytów Klientów (ze strony sieci handlowych i innych odbiorców) oraz zwiększyć wiarygodność Firmy u swoich Klientów

certyfikat IFS Food to poprawa wizerunku Firmy na rynku, możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów, jak również jednostek urzędowej kontroli żywności i innych organów nadzoru

certyfikat IFS Food to wzrost wartości rynkowej Twojej Firmy na arenie międzynarodowej

certyfikat IFS Food to również poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcucha żywnościowego, współpracy z Kontrahentami

Wdrożenie IFS Food z SYNERGIAgroup to:

gwarancja uzyskania certyfikatu IFS Food

niskie koszty wdrożenia standardu IFS Food

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas wdrożenia dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Audyty dostawców, audyty drugiej strony

Przeprowadzamy audyty dostawców, audyty drugiej strony, weryfikujemy możliwości dostarczania przez dostawców bezpiecznych produktów o ustalonym poziomie jakości.  Realizujemy audyty drugiej strony w oparciu o takie normy, jak m.in.: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Systemy Zintegrowane, IFS Food, IFS Logsitics, IFS HPC, BRC Food, BRC Packaging Materials, jak również w odniesieniu do standardów opracowanych przez Klientów, np. sieci handlowe.

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie standardu IFS Food w Twojej Firmie

 

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

DODATKOWA USŁUGA:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IFS Food

Przejęcie przez zewnętrzną firmę konsultingową funkcji, zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. IFS Food

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej IFS Food

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania IFS Food na firmę zewnętrzną - firmę konsultingową

Usługa nadzoru nad systemem IFS Food jako proces zewnętrzny

Czytaj więcej o usługach nadzoru

Zapoznaj się również z naszymi produktami online / szkoleniami online z serii ISO.ONLINE:

 

Szkolenie online Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik ds. IFS Food webinarium

Szkolenie w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem - Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik ds IFS Food

W ramach szkolenia otrzymujesz:

szkolenie w formie indywidualnego webinarium (konsultacji) na żywo z trenerem (czas trwania: 12h - 2 dni po 6h)

materiały szkoleniowe z bezterminowym dostępem tak, abyś zawsze mógł wrócić do niezbędnych informacji o wymaganiach standardu IFS Food

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

Szkolenie online Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik ds. IFS Food

Szkolenie online indywidualne w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi - realizowane samodzielnie w dowolnym miejscu i czasie

W ramach szkolenia otrzymujesz:

materiały szkoleniowe z bezterminowym dostępem tak, abyś zawsze mógł wrócić do niezbędnych informacji o wymaganiach standardu IFS Food

dodatkowo darmowe konsultacje online z trenerem, podczas których rozwiejesz wszelkie wątpliwości, pojawiające się podczas samodzielnego zapoznania się z wymaganiami standardu IFS Food oraz zasadami audytowania

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

certyfikat Audytora wewnętrznego i Pełnomocnika ds. IFS Food po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu sprawdzającego

Dokumentacja IFS Food - wzory dokumentów Food Defense i Food Fraud

Chcesz sam opracować Plan Obrony Żywności i Plan Łagodzenia Nadużyć Żywnościowych (z obszaru Food Defense i Food Fraud) w swojej firmie, ale nie wiesz jak i od czego zacząć?

Skorzystaj z naszego rozwiązania!

Oferujemy wzory dokumentów z obszaru Food Defense i Food Fraud w wersji edytowalnej, które pomogą Tobie spełnić wymagania standardów jakościowych i wymagania klientów

Szkolenie online (webinarium otwarte):

Audytor wewnętrzny IFS Food - praktyczne omówienie wymagań standardu, liczne przykłady praktyczne

Zobacz szczegóły szkolenia


Sprawdź najbliższy termin!

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCHprojekty realizowane przez praktyków
SYNERGIAgroup to firma wdrażająca systemy zarządzania, którą tworzy zespół doświadczonych konsultantów, posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży spożwyczej na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wdrażając systemy zarządzania, wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia

Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.


SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)

Szkolenie IFS Food

Zapoznaj się również z naszą ofertą szkoleniową w zakresie standardu IFS Food:

Szkolenie online IFS Food - wymagania / Jak wdrożyć IFS Food? Międzynarodowy Standard Żywności IFS Food w Twojej Firmie - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia standardu  Zobacz szczegóły szkolenia

Szkolenie online IFS Food - Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik ds. IFS Food - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną  Zobacz szczegóły szkolenia

 
 

Zapytaj o ofertę stałego nadzoru IFS Food w Twojej Firmie

 

WDROŻENIA ISO / NADZORY ISO:

ISO 9001 ISO 22000 ISO 22716 / GMP Kosmetyczne ISO 14001System HACCP FSSC 22000 BRC Food BRC Packaging BRC CP IFS Logistics IFS HPC IFS PACsecure BIO/EKO/ORGANIC UTZ, Rainforest Alliance RSPO ISO 45001 GMP, Systemy zintegrowane

Zapraszamy do współpracy

tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem