Wdrożenie ISO 14001 - Certyfikat ISO 14001, jak uzyskać? / Wdrożenie / nadzór / dokumentacja ISO 14001- System zarządzania środowiskowego

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT ISO 14001:2015?

 

czyli wdrożenie ISO 14001 w Twojej firmie – System zarządzania środowiskowego

 
Celem systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 jest zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska przez organizację w sposób zgodny z jej potrzebami. Podstawowym celem systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 jest podejmowanie przez Organizację działań, ukierunkowanych na wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom. Poprzez wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 możliwe jest spełnienie obowiązujących wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska, jak również zwiększenie zysków dzięki bardziej efektywnemu zarządzaniu mediami (oszczędności zużycia wody, energii i surowców). Norma ta wspomaga zarządzanie procesami ukierunkowanymi na ochronę środowiska, pozwala zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz poprawić bilans ekologiczny firmy. Norma ISO 14001 uznawana jest na całym świecie, a jej wdrożenie świadczy o odpowiedzialnym biznesie.

Wdrożenie ISO 14001

Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie normy ISO 14001:2015 zapewniamy:

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego ISO 14001

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe), pomoc oraz wsparcie merytoryczne w zakresie wdrożonego systemu zarządzania w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożenia ISO 14001 w Twojej firmie

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację ISO 14001, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

Wdrożenie ISO 14001 - jak uzyskać certyfikat ISO 14001?

 

W ramach wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego niezbędne jest określenie otoczenia, w którym organizacja funkcjonuje, m. in. określenie kontekstu organizacji oraz istotnych stron zainteresowanych i ich wymagań. W następnej kolejności określamy procesy w organizacji w obszarze zarządzania środowiskowego wraz z identyfikacją ryzyk i szans, które mogą pojawiać się w tych procesach, opracowujemy odpowiednią dokumentacją systemu zarządzania środowiskowego, czyli niezbędne procedury systemowe i procesowe, instrukcje operacyjne, formularze. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia normy ISO 14001 poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację systemu zarządzania środowiskowego, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami normy ISO 14001. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 z wymaganiami normy ISO 14001. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danym obszarze mamy czas na wprowadzenie odpowiednich korekcji do procesów i działań przed audytem certyfikującym. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego organizacja otrzymuje certyfikat ISO 14001.

DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG NORMY ISO 14001:2015:

1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań normy ISO 14001

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające poprawy, np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, dokumentacji, sposobów nadzoru

na podstawie wcześniej przekazanych przez Organizację informacji dotyczących rodzaju prowadzonej działalności oraz ewentualnych zezwoleń i decyzji środowiskowych identyfikujemy wymagania prawne, które mają zastosowanie w przedsiębiorstwie, podczas audytu następuje weryfikacja tych wymagań, weryfikujemy obszary związane ze spełnieniem wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska (ocena zgodności z wymaganiami prawnymi)

określamy działania, które należy przeprowadzić celem uzyskania zgodności z wymaganiami normy ISO 14001 oraz wymaganiami prawnymi

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ ISO 14001
 
opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę ISO 14001

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

opracowujemy dokumentację związaną m. in. z: określeniem kontekstu Organizacji oraz analizą potrzeb stron zainteresowanych, przeprowadzeniem analizy ryzyka w procesach Systemu Zarządzania Środowiskowego, planowaniem zmian, określeniem sposobów działania w poszczególnych procesach, oceną skuteczności tych działań, przydzielaniem zasobów, zapewnieniem wymaganych kompetencji, komunikacją, nadzorowaniem udokumentowanych informacji, planowaniem i nadzorem nad działaniami operacyjnymi

dokonujemy identyfikacji tzw. aspektów środowiskowych, czyli tych wszystkich elementów działalności firmy, które oddziałują na środowisko: opracowanie wykazu występujących w firmie aspektów środowiskowych, ustalenie odpowiedzialności i uprawnień w zakresie systemu zarządzania środowiskowego, określenie potrzeb w zakresie niezbędnej dokumentacji, zapewniającej właściwe funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskowego, określenie założeń do Polityki Środowiskowej, celów, zadań oraz programów środowiskowych, identyfikacja rozwiązań optymalizacyjnych działania systemowe

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI ISO 14001
/ SZKOLENIE ISO 14001
 
omówienie dokumentacji ISO 14001 wspólnie z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie ogólne dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych

zwiększamy świadomość pracowników w zakresie postępowania na wypadek wystąpienia awarii i sytuacji kryzysowych oraz sposobów przeciwdziałania awariom


szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

4. SZKOLENIE
DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH ISO 14001
 
szkolenie na Audytora wewnętrznego SZŚ ISO 14001 dla wyznaczonych pracowników wraz z potwierdzeniem kwalifikacji

uczestnicy szkolenia:

zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg wymagań normy ISO 14001 wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji (wystawienie certyfikatu Audytora wewnętrznego)

zdobędą umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występujących w procesach ryzyk i szans, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności

w trakcie szkolenia uzyskają możliwość praktycznego przećwiczenia wszystkich etapów audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

5. AUDYT WEWNĘTRZNY
I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA
 
sprawdzenie, czy wdrożony System Zarządzania Środowiskowego spełnia wymagania normy ISO 14001 oraz czy jest gotowy do certyfikacji

podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy dokumentację z audytu (raport z audytu wewnętrznego)

6. AUDYT CERTYFIKUJĄCY
 
uzyskanie akredytowanego certyfikatu ISO 14001 dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu ISO 14001

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z certyfikacją ISO 14001)

7. DORADZTWO
PO CERTYFIKACJI
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych
po zakończonym projekcie wdrożenia ISO 14001 w Twojej firmie

doradztwo po certyfikacji to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

Ile trwa wdrożenie ISO 14001? Ile kosztuje wdrożenie systemu ISO 14001?

Czas wdrożenia ISO 14001 zależy od wielu czynników, przede wszystkim uwarunkowany jest wielkością organizacji, specyfiką jej działalności oraz złożonością procesów, które w niej zachodzą. Wdrożenie ISO 14001 trwa zazwyczaj od kilku tygodniu do kilku miesięcy.

Na koszty wdrożenia systemu ISO 14001 wpływ ma również szereg czynników, wśród których możemy wymienić np. wielkość organizacji czy liczbę lokalizacji, w których realizowany jest projekt. Każdy projekt wdrożenia ISO 14001 wyceniany jest indywidualnie. Jeśli chcesz otrzymać indywidualną wycenę projektu wdrożenia ISO 14001 w Twojej firmie wraz z czasowym harmonogramem działań zapraszamy do kontaktu.

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM PRZY UZYSKANIU CERTYFIKATU ISO 14001?

Jesteśmy firmą konsultingową, którą tworzy zespół doświadczonych audytorów i trenerów z zakresu systemów zarządzania. Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie takich systemów zarządzania takich, ISO, BRC, IFS, HACCP, UTZ, RSPO i BIO. Specjalizujemy się w zakresie usług obejmujących całościową realizację projektów wdrożeniowych łącznie ze wsparciem merytorycznym podczas audytu certyfikującego oraz bezpłatnymi konsultacjami po certyfikacji. Zapewniamy bieżące doradztwo, pomoc, wsparcie merytoryczne oraz szkolenia tematyczne z zakresu systemów zarządzania.

Zespół SYNERGIAgroup - dowiedz się więcej, co nas wyróżnia na tle innych firm wdrażających systemy zarządzania

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na systemy zarządzania od strony zarządzania produkcją, nadzorowania infrastruktury, aspektów BHP i ochrony środowiska, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrażania systemu wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań normy dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia, jak również uprawnienia w zakresie służby BHP i P.POŻ, co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZŚ wg ISO 14001 w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia ISO 14001 możemy skrócić do mniej niż 3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

INNE NASZE USŁUGI W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ISO 14001:

Szkolenia online, dokumentacja ISO 14001:2015 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami online z zakresu normy ISO 14001. Produkty z serii ISO.ONLINE to konsultacje online na żywo z trenerem, webinaria indywidualne, szkolenia online, dokumentacja ISO 14001 - wzory gotowych procedur, formularzy

  Czytaj więcej

Nadzorowanie ISO 14001/ przejęcie funkcji Pełnomocnika ds. ISO 14001:2015 

Oferta obejmuje nadzorowanie SZŚ w Twojej Organizacji z możliwością przejęcia pełnego zakresu odpowiedzialności Pełnomocnika ds. SZŚ

 Czytaj więcej

Szkolenia ISO 14001:2015 

Nasze szkolenia z zakresu ISO 14001:2015 pozwalają na zdobycie wiedzy oraz niezbędnych umiejętności w zakresie interpretowania i wdrażania wymagań normy ISO 14001:2015

  Czytaj więcej

CO TO JEST NORMA ISO 14001:2015?

Przywództwo

najwyższe kierownictwo odpowiedzialne za promowanie zarządzania środowiskowego w organizacji, wspieranie działań ukierunkowanych na poprawę skuteczności systemu zarządzania środowiskowego

Ochrona środowiska

aktywna realizacja działań doskonalących w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zobowiązanie do proaktywnych działań, mających na celu ochronę środowiska przed skażeniami i degradacją, działania związane z ochroną środowiska w procesach zakupów oraz nadzorowania procesów zlecanych na zewnątrz

Komunikacja

komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, określone metody komunikacji, strategia komunikacji, elastyczność w zakresie tworzenia procedur, zapewniających skuteczną kontrolę nad realizacją procesów

 

Zarządzanie strategiczne, ustalanie celów

określenie kontekstu organizacyjnego, identyfikacja potrzeb oraz oczekiwań zainteresowanych stron oraz możliwych (lokalnych, regionalnych lub globalnych) warunków środowiskowych, oddziałujących na organizację, określenie metod analizy i oceny funkcjonowania oraz wpływu na środowisko

 

 

Podejście procesowe

zgodnie z cyklem PDCA, zarządzanie aspektami środowiskowymi związanymi z wytwarzaniem produktów / realizacją usług, zarządzanie aspektami związanymi z używaniem oraz zakończeniem używania produktu mających wpływ na środowisko

 

Wpływ na środowisko i zarządzanie ryzykiem

ciągła identyfikacja oraz monitorowanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, mogących wpłynąć na system zarządzania oraz środowisko naturalne, zmniejszanie / redukcja negatywnego oddziaływania na środowisko

Zdobądź certyfikat ISO 14001

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NORMY ISO 14001


poprzez wdrożenie normy ISO 14001 Organizacja może zaprezentować swoje zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz ukazać, że prowadzi swoje działania biznesowe w sposób odpowiedzialny społecznie. Społeczna odpowiedzialność biznesu coraz częściej jest jednym z elementów, dzięki którym możliwe jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku

system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001 jest obecnie jednym z najpopularniejszych systemów zarządzania stosowanym na całym świecie (norma ISO 14001 opublikowana w ok. 160 krajach)

ze względu na swoją uniwersalność norma ta może być wdrażana w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności, w różnych branżach, istotne jest przyjęcie odpowiednich indywidualnych rozwiązań w zakresie wymagań normy ISO 14001 dostosowanych do specyfiki danej Organizacji, co powoduje personalizację systemu zarządzania środowiskowego. Wpływ mają również przepisy prawne i inne, do spełnienia których Organizacja jest zobowiązana

kluczowym założeniem normy ISO 14001 jest uzyskanie przez Organizację poprawy efektów działalności środowiskowej poprzez spełnienie wymagań prawnych, minimalizację zanieczyszczeń oraz nieustanne doskonalenie systemu ISO 14001

wdrożenie ISO 14001 wiąże się z koniecznością zidentyfikowania przepisów prawnych odnoszących się do działalności Organizacji i wytwarzanych produktów oraz podejmowania działań, mających na celu realizację wymagań wynikających z tych przepisów

w przypadku kiedy organizacja nie spełnia obowiązujących wymagań prawnych, certyfikat nie może zostać przyznany, w przypadku stwierdzenia mniejszych niezgodności certyfikat może być przyznany pod warunkiem, że organizacja podejmie odpowiednie działania naprawcze i korygujące

certyfikat ISO 14001 to niezależny dowód spełnienia wymagań w zakresie systemu zarządzania środowiskowego, to pokazanie Klientom, Kontrahentom i innymi stronom zainteresowanym, że wdrożony i funkcjonujący w Organizacji system zarządzania środowiskowego ISO 14001 jest zgodny z wymaganiami normy uznawanej na arenie międzynarodowej, to również jeden z elementów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

cytując organizację ISO: „normy międzynarodowe dotyczące zarządzania środowiskowego mają na celu dostarczenie organizacjom elementów skutecznego systemu zarządzania środowiskowego (EMS), który może być zintegrowany z innymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania, i może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych”

wdrożenie wymagań normy ISO 14001sprzyja wprowadzaniu przez firmy najlepszych praktyk w zakresie działalności środowiskowej w celu osiągnięcia założonych celów środowiskowych oraz mając na uwadze efektywność ekonomiczną wynikającą z zastosowania takich technik

  norma ISO 14001 zakłada, że organizacja powinna systematycznie dokonywać przeglądu oraz oceny wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego w celu identyfikacji potencjału do doskonalenia, co następnie pozwoli na dalszą poprawę efektów jej działalności środowiskowej
 

 

ogólne wymagania odnośnie systemu środowiskowego (określenie i udokumentowanie zakresu systemu)

 

wymagania odnośnie Polityki środowiskowej (zastosowanie, komunikacja wewnętrzna oraz zewnętrzna)

wymagania odnośnie planowania systemu zarządzania środowiskowego (identyfikacja tzw. aspektów środowiskowych, czyli tych elementów działalności organizacji, poprzez które oddziałuje ona na środowisko naturalne, określenie metody oceny oraz ocena aspektów w celu ustalenia, które aspekty mają charakter znaczący, określenie przepisów prawa środowiskowego i innych, do których spełnienia organizacja jest zobowiązana przy uwzględnieniu zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, skuteczny system nadzorowania zmian przepisów prawnych oraz związanej z tym aktualizacji zapisów, wymagania odnośnie celów zadań i programów środowiskowych)

wymagania odnośnie gotowości i reagowania na awarie środowiskowe w celu zmniejszania ich skutków (okresowe testowanie procedur)

 wymagania związane z regularnym monitorowaniem i wykonywaniem pomiarów (okresowa ocena zgodności z wymaganiami przepisów prawnych i innych)

wymagania dotyczące postępowania z zapisami środowiskowymi

regulacje odnośnie przeglądu systemu zarządzania środowiskowego przez kierownictwo

wymagania dotyczące zasobów (infrastruktury, zasobów ludzkich, w tym wymagania dotyczące odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych pracowników w ramach systemu zarządzania środowiskowego, kompetencje, szkolenia i świadomość pracowników firmy oraz jej podwykonawców)

 wymagania dotyczące komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej

wymagania odnośnie dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego (analogiczne do wymagań systemu zarządzania jakością ISO 9001)

wymagania dotyczące sterowania operacyjnego (zapewnienie ustalonych warunków do prowadzenia operacji związanych ze znaczącymi aspektami środowiskowymi, polityką środowiskową, celami, zadaniami i programami środowiskowymi)

wymagania dotyczące postępowania z niezgodnościami i potencjalnymi niezgodnościami środowiskowymi oraz podejmowania odpowiednich działań korygujących

 regulacje dotyczące wewnętrznych audytów środowiskowych
 

 

CERTYFIKAT ISO 14001, CZYLI KORZYŚCI Z WDROŻENIA NORMY ISO 14001 DLA TWOJEJ FIRMY

 

wymierne korzyści finansowe związane z poprawą wizerunku Twojej Firmy na rynku, wzmacnianie reputacji marki i redukowanie barier handlowych poprzez podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz prowadzenie swoich działań przy uwzględnieniu wpływu na środowisko

spełnienie wymagań prawnych w zakresie oddziaływania Organizacji na środowisko, redukcja ryzyka związanego z koniecznością płacenia kar środowiskowych za brak obligatoryjnych prawem ochrony środowiska opłat

skuteczna komunikacja wewnętrzna, dokładne przydzielenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności wszystkim pracownikom, poprawa obiegu informacji w Organizacji

skuteczna komunikacja zewnętrzna z otoczeniem Organizacji, pozwalająca na zbieranie oraz analizę danych w odniesieniu do jej wpływu na środowisko

możliwość zbierania i analizy danych, na podstawie których podejmowane są decyzje strategiczne Firmy

eliminacja skutków zanieczyszczeń środowiskowych poprzez podejmowanie działań zapobiegawczych nieprawidłowościom środowiskowym

certyfikat ISO 14001 to obiektywny dowód, że system zarządzania środowiskowego funkcjonujący w Twojej Organizacji spełnia wymagania międzynarodowej normy oraz podlega ciągłemu doskonaleniu poprzez realizację działań prewencyjnych, korygujących oraz doskonalących

TOP 10 – czyli 10 najważniejszych pytań, jak wdrożyć system ISO 14001 w firmie oraz jak uzyskać certyfikat ISO 14001?

1. Co to jest ISO 14001?

ISO 14001 to międzynarodowa norma, zawierająca wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego, która może być stosowana przez każdą organizację, niezależnie od jej wielkości, miejsca prowadzenia działalności, charakteru realizowanych działań czy branży. Norma ISO 14001 stosowana jest przez przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy usługowe, czy też organizacje administracji publicznej, np. urzędy gminy, jak równie szpitale i inne podmioty. Podstawowym celem systemu ISO 14001 jest podejmowanie szeregu działań mających na celu ograniczanie negatywnego wpływu organizacji na środowisko naturalne. System ISO 14001 obejmuje różne obszary działania organizacji takie, jak nadzorowanie procesów zachodzących w organizacji (np. zakupów, produkcji / realizacji usługi), zarządzanie kompetencjami personelu (określanie i przydzielanie odpowiedzialności i uprawnień, przeprowadzanie szkoleń dla pracowników oraz zwiększanie świadomości pracowników w zakresie oddziaływania na środowisko), wyznaczanie aspektów środowiskowych oraz określanie programów środowiskowych, których celem powinna być minimalizacja zanieczyszczeń, ograniczanie emisji do środowiska. System ISO 14001 wymaga również określenia polityki środowiskowej przedsiębiorstwa oraz ustalenia konkretnych, mierzalnych i określonych w czasie celów środowiskowych dla wszystkich poziomów organizacji, jak również ciągłego doskonalenia systemu ISO 14001 funkcjonującego w przedsiębiorstwie.

2. Jak wygląda wdrożenie ISO 14001 w firmie?

Wdrożenie ISO 14001 w firmie polega na przełożeniu wymagań normy ISO 14001 na konkretne sposoby działania w organizacji. Wykonywanie działań w ustalony sposób pozwala z jednej strony spełnić wymagania systemu ISO 14001 i uzyskać certyfikat ISO 14001, z drugiej zaś umożliwia uporządkowanie zadań realizowanych w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji. Ponadto wdrożenie ISO 14001 pozwala na spełnienie oraz stałe nadzorowanie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz uzyskanie wizerunku organizacji odpowiedzialnej środowiskowo. Proces wdrożenia ISO 14001 w przedsiębiorstwie można podzielić na kilka etapów. W pierwszej kolejności istotne jest przeprowadzenie weryfikacji zgodności obecnych działań firmy z wymaganiami normy ISO 14001 i określenie tzw. luk systemowych, czyli obszarów, w których występują odchylenia / niezgodności od wymagań normatywnych i prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich działań naprawczych. Na etapie wstępnym identyfikujemy również wszystkie procesy systemu ISO 14001, jakie mają miejsce w organizacji, opisujemy je, określamy niezbędne zasoby, wskazujemy sposób ich monitorowania i nadzorowania. Kolejnym krokiem w ramach wdrożenia systemu ISO 14001 jest opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej do zidentyfikowanych procesów, czyli procedur, instrukcji, kart zapisów (formularzy), które będą nam wskazały określony sposób postępowania w ramach wdrożonego systemu ISO 14001 oraz dokumentowały działania i potwierdzały zgodność postępowania z wymaganiami normy ISO 14001. Po opracowaniu dokumentacji ISO 14001 niezbędne jest jej wdrożenie do stosowania. Na tym etapie najczęściej realizowane są szkolenia dla pracowników z opracowanych procedur, instrukcji oraz nowych zasad postępowania. Niezbędnym elementem skutecznie funkcjonującego systemu ISO 14001 jest ponadto realizacja systematycznych audytów wewnętrznych, których celem jest doskonalenie systemu ISO 14001 poprzez cykliczną weryfikację systemu zarządzania środowiskowego, ocenę zgodności stosowanych w firmie rozwiązań z wymaganiami systemu ISO 14001 oraz innymi wymaganiami, do których spełnienia organizacja jest zobowiązana, np. wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska oraz wprowadzanie odpowiednich działań korygujących i doskonalących.

3. Jaki jest koszt wdrożenia ISO 14001?

Koszt wdrożenia ISO 14001 w firmie uzależniony jest od wielu czynników, wśród których można wymienić m. in. wielkość organizacji, liczbę lokalizacji, objętych systemem ISO 14001, specyfikę oraz złożoność procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, wiedzę i kompetencje pracowników w zakresie systemów zarządzania. Na koszt wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego wpływa również fakt, czy wdrożenie ISO 14001 będziemy realizować samodzielnie, wykorzystując dostępność i wiedzę osób zatrudnionych w organizacji, czy też będziemy posiłkować się profesjonalną pomocą z zewnątrz, zlecając wdrożenie ISO 14001 zewnętrznej firmie doradczej. Każdy projekt wdrożenia ISO 14001 powinien być indywidualnie wyceniony, biorąc pod uwagę powyższe czynniki.

4. Ile trwa wdrożenie ISO 14001?

Czas wdrożenia ISO 14001 w firmie zależy również od wielu czynników. Wdrożenie ISO 14001 może trwać od kilku tygodniu do kilku miesięcy. Im większa organizacja, większa liczba lokalizacji, w których wdrożony zostaje system ISO 14001 oraz bardziej złożone procesy, tym czas wdrożenia ISO 14001 powinien być dłuższy. Istotnym elementem wpływającym na czas wdrożenia systemu ISO 14001 jest także świadomość pracowników w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania oraz wprowadzania zmian w organizacji, jak również kompetencje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu ISO 14001 w przedsiębiorstwie.

5. Czy zlecić wdrożenie ISO 14001 firmie konsultingowej? Czy wdrożyć ISO 14001 samodzielnie?

Decyzja o tym, czy zlecić wdrożenie ISO 14001 firmie konsultingowej, czy może wdrażać system ISO 14001 samodzielnie powinna być przemyślana i powinna zostać podjęta na podstawie przeprowadzonej analizy dostępności własnych zasobów posiadanych przez organizację w zakresie kompetencji osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu ISO 14001 w firmie. Osoba odpowiedzialna za wdrożenie ISO 14001 powinna odznaczać się bardzo dobrą znajomością wymagań normy ISO 14001 od praktycznej strony ich zastosowania w organizacji oraz wiedzą w obszarze wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego, do spełnienia których organizacja jest zobowiązana. Jest to istotny czynnik, który decyduje w dużej mierze o skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego w przyszłości. Dzięki umiejętnemu przełożeniu wymagań normy ISO 14001 na praktyczne rozwiązania w przedsiębiorstwie, możemy uzyskać system ISO 14001 dopasowany do realiów funkcjonowania naszej organizacji. Z kolei współpraca z firmą konsultingową w zakresie wdrożenia ISO 14001 może przynieść wiele korzyści, ale jest to z całą pewnością uzależnione do profesjonalizmu, podejścia do projektu i doświadczenia firmy konsultingowej. Do korzyści związanych ze zleceniem wdrożenia ISO 14001 firmie konsultingowej możemy zaliczyć oszczędność czasu pracowników organizacji, gdyż większość prac związanych z wdrożeniem systemu ISO 14001 powinna przejąć firma konsultingowa. Firma konsultingowa dysponuje zazwyczaj również zespołem konsultantów z większym doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów ISO, niż pracownicy organizacji, co przekłada się na bardziej efektywne wdrożenie ISO 14001 w organizacji oraz pozytywne przejście audytu certyfikującego.

6. Co to jest certyfikat ISO 14001?

Certyfikat ISO 14001 to uznawany praktycznie na całym świecie dokument potwierdzający, że firma wdrożyła wymagania normy ISO 14001, stosuje się w swoich działaniach do zasad systemu zarządzania środowiskowego przez co wskazuje, że działa odpowiedzialnie pod względem ochrony środowiska. Certyfikat ISO 14001 to również zewnętrzne potwierdzenie dla klientów i innych stron zainteresowanych (np. otoczenia, społeczności lokalnej), że firma ukierunkowana jest na spełnienie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz na podejmowanie działań mających na celu minimalizowanie negatywnego wpływu jej działalności na środowisko.

Certyfikat ISO 14001 przyznawany jest przez niezależne jednostki certyfikujące, posiadające odpowiednią akredytację (upoważnienie) do wystawiania takich certyfikatów. Firma może otrzymać certyfikat ISO 14001 na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą, podczas którego wykonywana jest ocena zgodności wdrożonego systemu ISO 14001 z wymaganiami normy ISO 14001.

7. Kto wydaje certyfikat ISO 14001?

Certyfikat ISO 14001 wydawany może być jedynie przez upoważnione niezależne jednostki certyfikujące. Jednostki certyfikujące posiadają odpowiednią akredytację – uprawnienie do wystawiania certyfikatów ISO 14001. W Polce takie uprawnienia nadawane są przez Polskie Centrum Akredytacji - PCA. Jednakże wiele jednostek certyfikujących działających na terenie Polski posiada również akredytacje nadane przez zagraniczne organizacje, np. przez Brytyjskie Centrum Akredytacji – UKAS, czy niemiecki odpowiednik - Dakks (Die Deutche Akkreditierungsstelle).

Należy również zwrócić uwagę na różnice między certyfikacją a akredytacją. Certyfikacja oznacza potwierdzenie przez stronę trzecią (jednostkę certyfikującą ) zgodności produktu / usługi lub procesu z określonymi wymaganiami. Z kolei akredytacja to formalne uznanie kompetencji jednostek certyfikujących do wykonywania działań zgodnie z odpowiednimi normami.

8. Jak można uzyskać certyfikat ISO 14001? Na czym polega certyfikacja ISO 14001?

Certyfikat ISO 14001 przyznawany jest na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego przeprowadzanego przez uprawnioną jednostkę certyfikującą. Podczas audytu certyfikującego wyznaczony audytor dokonuje oceny zgodności działań organizacji, która stara się o certyfikat ISO 14001, z wymaganiami normy ISO 14001. Aby pozytywnie przejść audyt certyfikujący niezbędne jest wcześniejsze podjęcie szeregu działań związanych z wdrożeniem systemu ISO 14001 w organizacji. Proces uzyskania certyfikatu ISO 14001 składa się z dwóch etapów: pierwszy etap to wdrożenie systemu ISO 14001 w firmie, drugi etap to certyfikacja ISO 14001. Wdrożenie ISO 14001 obejmuje przełożenie wymagań normy ISO 14001 na praktyczne działania w organizacji, wdrożenie do stosowania zasad systemu zarządzania środowiskowego oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji systemu ISO 14001. Certyfikacja systemu ISO 14001 obejmuje z kolei przeprowadzenie audytu certyfikującego oraz wydanie certyfikatu ISO 14001. Certyfikacja systemu ISO 14001 przeprowadzana jest w cyklu 3 -letnim. Oznacza to, że certyfikat ISO 14001 wydawany jest na okres 3 lat, przy czym w pierwszym roku przeprowadzany jest audyt certyfikujący, a w dwóch kolejnych latach tzw. I audyt nadzoru i II audyt nadzoru.

9. Ile kosztuje certyfikat ISO 14001?

Koszt uzyskania certyfikatu ISO 14001 uzależniony jest od wielu czynników. Do najistotniejszych czynników wpływających na koszt certyfikacji ISO 14001 możemy zaliczyć wielkość organizacji (wyrażoną liczbą zatrudnionych pracowników), liczbę lokalizacji objętych certyfikacją, czy zakres certyfikacji. Przy analizie kosztów uzyskania certyfikatu ISO 14001 należy również wziąć pod uwagę koszty związane z przygotowaniem organizacji do certyfikacji, czyli koszty wdrożenia systemu ISO 14001. Uwzględniając koszty wdrożenia ISO 14001 w firmie oraz koszty certyfikacji otrzymujemy pełny koszt uzyskania certyfikatu ISO 14001.

10. Ile trwa uzyskanie certyfikatu ISO 14001?

Odpowiadając na pytanie, ile trwa uzyskanie certyfikatu ISO 14001, należy wziąć pod uwagę dwa obszary działań. Po pierwsze należy uwzględnić czas potrzebny na wdrożenie systemu ISO 14001 w organizacji, a następnie czas związany z certyfikacją ISO 14001. Czas wdrożenia systemu ISO 14001 w przedsiębiorstwie zależy od wielu czynników, w szczególności od specyfiki samej organizacji, jej struktury, złożoności, realizowanych procesów, oraz od kompetencji osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu ISO 14001. Czas przeprowadzenia certyfikacji również uzależniony jest od organizacji. Zazwyczaj całkowity czas potrzebny na uzyskanie certyfikatu ISO 14001, obejmujący wdrożenie systemu ISO 14001 oraz proces certyfikacji, waha się od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Wdrożenie ISO 14001 z SYNERGIAgroup to:

gwarancja uzyskania certyfikatu ISO 14001

niskie koszty wdrożenia

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas wdrożenia dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 w Twojej Firmie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

tel.: 601 837 351

e-mail: biuro@synergiagroup.eu 

Zapoznaj się również z naszymi produktami online / szkoleniami online z serii ISO.ONLINE:
 

System ISO 14001 - jak samodzielnie wdrożyć ISO 14001 w firmie? 

Dokumentacja ISO 14001 - gotowe wzory procedur i formularzy 

Wzory procedur i formularzy do samodzielnego wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 

Dokumentacja ISO 14001:2015

to startowy pakiet do samodzielnego wdrożenia ISO 14001:2015, który zawiera:

wzory procedur / instrukcji i formularzy w wersji edytowalnej do samodzielnego wdrożenia ISO 14001:2015 w Twojej Firmie, zestaw zawiera m. in. procedury i formularze do przeprowadzenia analizy kontekstu organizacji, identyfikacji wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyka i szans, identyfikacji aspektów środowiskowych, wyznaczania celów i programów środowiskowych, przeprowadzania oceny zgodności, nadzorowania niezgodności i incydentów

zestaw dokumentów, które pozwolą Tobie w łatwy i szybki sposób efektywnie wdrożyć i nadzorować system ISO 14001 w organizacji

Czytaj więcej

SZKOLENIE ONLINE Audytor wewnętrzny ISO 14001 / Pełnomocnik ds. ISO 14001 - film video z lektorem 

Szkolenie online indywidualne w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

W ramach szkolenia otrzymujesz:

materiały szkoleniowe w formie nagrania video z lektorem z bezterminowym dostępem tak, abyś zawsze mógł wrócić do niezbędnych informacji o wymaganiach normy ISO 14001:2015

dodatkowo darmowe konsultacje online z trenerem, podczas których rozwiejesz wszelkie wątpliwości, pojawiające się podczas samodzielnego zapoznania się z zasadami audytowania i wymaganiami normy ISO 14001:2015

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans, identyfikacji aspektów środowiskowych), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

Czytaj więcej

Szkolenie online ISO 14001 - Audytor wewnętrzny ISO 14001 

Inywidualne webinarium
 
Szkolenie w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem
- Audytor wewnętrzny ISO 14001:2015

W ramach szkolenia otrzymujesz:

szkolenie w formie indywidualnego webinarium (konsultacji) na żywo z trenerem

materiały szkoleniowe w formie nagrania video z lektorem z bezterminowym dostępem tak, abyś zawsze mógł wrócić do niezbędnych informacji o wymaganiach normy ISO 14001:2015

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans, harmonogramu audytów wewnętrznych, raportu z audytu wewnętrznego), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy.

Czytaj więcej

Konsultacje online ISO 14001 

Konsultacje online na żywo z trenerem z zakresu wymagań normy ISO 14001 

Korzyści z udziału w konsultajach online ISO 14001:

dowiesz się, jak przełożyć wymagania normy ISO 14001 na określone procedury, działania w Twojej Firmie

zdobędziesz wiedzę, jak wdrożyć procedury ISO 14001 do praktyki tak, aby pracownicy nie bali się zmian oraz jak stosować formularze tak, aby nie utrudniać sobie pracy

dowiesz się, w jaki sposób skutecznie wdrożyć działania korekcyjne i korygujące po zidentyfikowaniu niezgodności (np. w wyniku audytu certyfikującego ISO 14001)

zdobędziesz wiedzę, jak zbudować system ISO 14001 w organizacji tak, aby pozytywnie przejść proces certyfikacji

Czytaj więcej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODATKOWA USŁUGA:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ISO 14001

Przejęcie przez zewnętrzną firmę konsultingową funkcji, zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. SZŚ ISO 14001

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej ISO 14001

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 na firmę zewnętrzną - firmę konsultingową

Zapytaj o ofertę stałego nadzoru ISO 14001 w Twojej Firmie

 

Usługa nadzoru nad systemem ISO 14001 jako proces zewnętrzny

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkolenia online (webinaria otwarte) z zakresu normy ISO 14001:2015 - praktyczne omówienie wymagań normy, liczne przykłady praktyczne
 
System Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu  Dowiedz się więcej o szkoleniu
 
Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

Dowiedz się więcej o szkoleniu 
 
Sprawdź najbliższe terminy!

Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.


SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemu – poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentyczny – system funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowy – system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działania – oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCH


projekty realizowane przez konsultantów - praktyków
SYNERGIAgroup to firma wdrażająca systemy zarządzania, którą tworzy zespół doświadczonych konsultantów, posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych / usługowych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja możliwych działań usprawniających procesy
wdrażając systemy zarządzania w organizacji, szukamy optymalnych rozwiązań, eliminujących zbędne czynności

 

niskie koszty realizacji
co przekłada się na atrakcyjność oferty cenowej dla Twojej Firmy przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

krótki czas realizacji projektu
(dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni)
 

minimalny nakład pracy
pracowników Twojej Firmy
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych oraz innych,
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
- działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu wdrożeniowego
(wraz z certyfikacją) przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanych projektów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZKOLENIA ISO 14001:2015

Nasza oferta szkoleniowa w zakresie normy ISO 14001:

 

Wprowadzenie

System zarządzania środowiskowego w Twojej Firmie według normy ISO 14001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

  Czytaj więcej

 

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik ISO 14001

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

 Czytaj więcej

 

Pełnomocnik ISO 9001 oraz ISO 14001
Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001 oraz ISO 14001 - integracja ma wiele korzyści

 Czytaj więcej

 

System ISO 14001 i inne systemy zarządzania
Dowiedz się więcej, korzystając z naszej bazy wiedzy

Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001? Co to jest audyt systemu ISO? Metodyka / elementy audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny krok po kroku 

Jednym z wymagań norm z serii ISO, odnoszących się do systemów zarządzania, takich, jak np. System Zarządzania Jakością (ISO 9001), System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001), czy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001), jest konieczność przeprowadzania w organizacji regularnych audytów wewnętrznych. Audyt wewnętrzny jest przeprowadzony przez organizację w celu dokonania samooceny swojego systemu zarządzania / procesu / obszaru.

Czytaj więcej

Audyt systemu ISO. Co to jest audyt ISO? Rodzaje audytów ISO 

Zgodnie z definicją wskazaną w normach ISO 9000 audyt to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. Zgodnie z tą definicją audyt powinien być przeprowadzany cyklicznie z ustaloną częstotliwością, przez niezależnych audytorów, którzy nie są w żaden sposób powiązani z obszarem audytowanym.

Czytaj więcej

Jak wdrożyć ISO 9001? Na czym polega wdrożenie ISO 9001? Wdrożenie ISO 9001 – krok po kroku 

ISO 9001 to międzynarodowa norma postępowania odnosząca się do zarządzania organizacją bez względu na jej wielkość, zakres i miejsce prowadzenia działalności, złożoność funkcjonujących procesów. Poniżej przedstawiamy kolejne kroki skutecznego wdrożenia ISO 9001

Czytaj więcej

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem