Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001 / Pełnomocnik ds. ZSZ ISO 9001 oraz ISO 14001 - szkolenie online / kurs e-learning / webinarium

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZKOLENIE ONLINE Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001 / Pełnomocnik ds. ZSZ ISO 9001 oraz ISO 14001:

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001 oraz ISO 14001 - integracja ma wiele korzyści

 
Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu efektywnego wdrażania systemu zarządzania jakością oraz środowiskowego zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Po zakończonym szkoleniu osoby będą potrafiły przekładać wymagania w/w norm na praktyczne rozwiązania w swoich Organizacjach. Będą również znały strukturę dokumentacji systemowej, która jest niezbędna do wdrożenia normy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Będą posiadały odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz środowiskowego zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

Szkolenie kierowane jest do osób, chcących pełnić funkcję Pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz środowiskowego, osób odpowiedzialnych za wdrożenie, utrzymywanie oraz doskonalenie systemu zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego w Organizacji.

Szkolenie kończy się oceną wiedzy oraz umiejętności osób szkolonych, na podstawie której możliwe jest wystawienie certyfikatu Pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz środowiskowego zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.
 

 
To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego.

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

 

To szkolenie możesz również zrealizować w formie indywidualnego szkolenia online:

I wariant szkolenia online: samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi czytaj więcej

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001 / Pełnomocnik ds. ZSZ ISO 9001 oraz ISO 14001?

będziesz posiadał odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz systemu środowiskowego w swojej Organizacji

poznasz podstawowe założenia i cele wdrażania normy ISO 9001:2015 oraz normy ISO 14001:2015

dowiesz się, co to jest system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i jakie są jego zasady

zdobędziesz informacje, jak interpretować wymagania normy ISO 9001:2015 oraz normy ISO 14001:2015 w odniesieniu do swojej Organizacji
 

będziesz potrafił przekładać wymagania norm na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji


dowiesz się, jaka jest rola Pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz systemu środowiskowego w Organizacji, jakie ma zadania i odpowiedzialności

dowiesz się, dlaczego warto integrować systemy zarządzania i jak się to przekłada na wyniki Twojej Firmy

dowiesz się, co to jest system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2015 i jakie są jego zasady

zdobędziesz wiedzę, jak efektywnie wdrażać wymagania systemu zarządzania jakością oraz systemu środowiskowego w praktyce
 

będziesz posiadał wiedzę w zakresie interpretacji wymagań normy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 oraz kluczowych zasad zintegrowanego systemu zarządzania jakością i systemu środowiskowego
Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Rola i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania

3. Podstawowe pojęcia dotyczące systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015 oraz systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015

4. Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska obowiązujące w Polsce i UE

5. Kluczowe wymagania norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 – elementy wspólne

6. Korzyści z integracji systemów ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 dla w Twojej Organizacji

7. Warsztaty praktyczne. Budowa zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz środowiskowego

Ćwiczenie 1: Rola Kierownictwa w procesie budowania, utrzymywania oraz ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania (metody motywacji pracowników, praca zespołowa)
Ćwiczenie 2: Kontekst organizacji. Praktyczne metody analizy otoczenia. Określanie właściwych kanałów informacyjnych w kontekście zarządzania relacjami ze stronami zainteresowanymi
Ćwiczenie 3: Przywództwo. Podejście procesowe do zarządzania
Ćwiczenie 4: Planowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Tworzenie polityki oraz celów jakościowych i środowiskowych
Ćwiczenie 5: Identyfikacja aspektów środowiskowych, aspektów prawnych i innych
Ćwiczenie 6: Identyfikacja ryzyk i szans. Zarządzanie ryzykiem w procesach. Zastosowanie najlepszych praktyk
Ćwiczenie 7: Tworzenie dokumentacji systemowej. Struktura dokumentacji, Udokumentowane informacje. Kolejność działań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania
Ćwiczenie 8: Wsparcie. Zarządzanie zasobami. Zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników. Świadomość i komunikacja
Ćwiczenie 9: Realizacja. Działania operacyjne. Zarządzanie dostawcami. Opracowywanie programów zarządzania środowiskowego
Ćwiczenie 10: Ocena działań. Praktyczne metody stosowane do monitorowania, pomiarów, analizy i oceny kluczowych działań oraz procesów
Ćwiczenie 11: Doskonalenie. Przegląd zarządzania. Audyty wewnętrzne

8. Proces certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO

9. Sprawdzian kompetencji uczestników szkolenia

10. Podsumowanie, omówienie wyników, wnioski
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe

zaświadczenie ze szkolenia / certyfikat Audytora wewnętrznego /  Pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001 oraz ISO 14001

poczęstunek i lunch (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM OTWARTE:
 
Czas trwania szkolenia: 3 dni
 
Koszt szkolenia: 2040 zł netto (+23% VAT = 2509,20 zł brutto) / osoba / osoba
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń / webinariów otwartych.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych


ZAPYTAJ O REALIZACJĘ TEGO SZKOLENIA W FORMIE DEDYKOWANEJ DLA TWOJEJ FIRMY

Formularz ofertowy

ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM WSZYSTKICH SZKOLEŃ OTWARTYCH / WEBINARIÓW OTWARTYCH

Harmonogram szkoleń

MOCNE STRONY SZKOLENIA ONLINE Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001 / Pełnomocnik ds. ZSZ ISO 9001 oraz ISO 14001

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

 

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001 / Pełnomocnik ds. ZSZ ISO 9001 oraz ISO 14001?

 

wymagania normy ISO 9001 oraz ISO 14001 przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy / standardu oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.


Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Pozostałe nasze szkolenia ISO 14001:2015

Szkolenie online ISO 14001 Podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 14001 w firmie?: System zarządzania środowiskowego w Twojej Firmie według normy ISO 14001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu Zobacz szczegóły szkolenia

Szkolenie online ISO 14001 Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik ds. ISO 14001: Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną Zobacz szczegóły szkolenia

 

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte Harmonogram szkoleń otwartych

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem