Szkolenie ISO 45001 online / Kurs e-learning / webinarium / wymagania / Audytor wewnętrzny ISO 45001 / BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy (ISO 45001:2018)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZKOLENIE ISO 45001 ONLINE

Z zakresu normy ISO 45001 realizujemy następujące szkolenia:

Szkolenie online ISO 45001

Wymagania normy ISO 45001 / Jak wdrożyć ISO 45001?

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej firmie według normy ISO 45001 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Więcej informacji

Szkolenie online ISO 45001

Audytor wewnętrzny ISO 45001 / Pełnomocnik ds. ISO 45001

Audytor wewnętrzny ISO 45001 / Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Więcej informacji

Szkolenie online ISO 45001

Przejście na normę ISO 45001 / Aktualizacja SZBHP

ISO 45001:2018 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Twojej organizacji w świetle wymagań nowej normy. Warsztaty praktyczne

Więcej Informacji

Zapraszamy na szkolenie ISO 45001 online:

Szkolenie ISO 45001 online - podstawy i wymagania ISO 45001 / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 45001 w firmie?:

 

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej firmie według normy ISO 45001 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 45001:2018 oraz kluczowymi zasadami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w swojej Organizacji. Dowiedzą się również, jak wdrożyć system ISO 45001 w firmie, aby  z jednej strony był on zgodny z wymaganiami normy ISO 45001, z drugiej zaś nie generował zbędnych dokumentów i stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją w obszarze BHP.

Program szkolenia obejmuje omówienie zasad systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w praktyce biznesowej, czyli integracji wymagań prawnych w zakresie bhp z wymaganiami systemu zarządzania jakością (przywództwo, zarządzanie ryzykiem) oraz przedstawienie wymagań prawnych z zakresu bhp obowiązujących w Polsce i UE. W ramach szkolenia wykonane zostaną warsztaty praktyczne, których celem jest przedstawienie praktycznego przełożenia wymagań normy ISO 45001 na rozwiązania możliwe do zastosowania w firmie uczestnika szkolenia. Ćwiczenia praktyczne obejmują takie zagadnienia, jak przywództwo i planowanie, czyli analizę procesów biznesowych w obszarze bhp, określenie kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, zadań i odpowiedzialności kierownictwa, opracowanie polityki bhp, celów i programów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W trakcie szkolenia przedstawimy narzędzia i techniki wspomagające utrzymywanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, właściwej komunikacji, świadomości i kompetencji personelu, omówimy obszar związany z zarządzaniem ryzykiem w obszarze bhp, monitorowaniem i oceną wyników. Zwrócimy również uwagę na doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz pokażemy wzory dokumentów ISO 45001 (wymagane procedury, instrukcje, zapisy).

Zobacz szczegółowy opis szkolenia

 

Szkolenie online ISO 45001 - Audytor wewnętrzny ISO 45001 / Pełnomocnik ds. ISO 45001 :

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego ISO 45001 / Pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi systemu ISO 45001. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście swojej Organizacji.

Szkolenie kończy się oceną wiedzy oraz umiejętności osób szkolonych, na podstawie której wystawiany jest certyfikat audytora wewnętrznego ISO 45001 / Pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną Pracy ISO 45001:2018.

Program szkolenia obejmuje 2 moduły. Pierwszy moduł to omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 45001 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki BHP i celów BHP, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach SZBHP, zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia i świadomość, współudział i konsultacje), reagowanie na sytuacje potencjalnie wypadkowe, incydenty, monitorowanie, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu ISO 45001. Drugi moduł to omówienie kompetencji i umiejętności audytora wewnętrznego ISO 45001 / pełnomocnika w zakresie systemu zarządzania BHP. Przedstawienie wymagań dla audytorów i pełnomocników ISO 45001. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z metodyki audytowania.

 

Szkolenie online ISO 45001 - Dostosowanie / aktualizacja SZBHP do wymagań ISO 45001. Przejście z OHSAS 18001 na normę ISO 45001:

ISO 45001:2018 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Twojej organizacji w świetle wymagań nowej normy. Warsztaty praktyczne

Celem szkolenia jest omówienie wymagań normy ISO 45001:2018 oraz przedstawienie praktycznych sposobów ich spełnienia tak, aby funkcjonujący w organizacji System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy dostosowany był w jak największym stopniu do realiów funkcjonowania przedsiębiorstwa, a jego elementy mogły być przydatne w codziennej działalności poszczególnych obszarów organizacji. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą wiedzę oraz umiejętności w zakresie praktycznego interpretowania i dostosowania wymagań normy ISO 45001:2018 w odniesieniu do swojej organizacji. Podczas szkolenia wskażemy, jak sprawić, aby System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy działał na co dzień, a nie tylko istniał "na papierze" oraz jak wyeliminować zbędne nieczytelne dokumenty i ograniczyć ilość dokumentacji systemowej do minimum.

Podczas szkolenia omówione zostaną wymagania normy ISO 45001 ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe wymagania nieuwzględnione w normie PN-N-18001 i OHSAS 18001. Przedstawiona zostanie również struktura dokumentacji systemowej, która jest niezbędna do spełnienia wymagań normy ISO 45001:2018

Zobacz szczegółowy opis szkolenia

Zapoznaj się również z naszymi szkoleniami online z serii ISO.ONLINE:

 
 

Szkolenie online Dostosowanie do ISO 45001, przejście na normę ISO 45001

Szkolenie online Wymagania normy ISO 45001, podstawy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Konsultacje online ISO 45001 - konsultacje na żywo z trenerem z zakresu normy ISO 45001

Wdrożenie ISO 45001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001:2018)

Poprzez zastosowanie w Organizacji uznawanych zasad BHP, Twoja Firma z jednej strony zapobiega wypadkom w trakcie pracy, z drugiej natomiast przeciwdziała stratom finansowym oraz poprawia swój wizerunek w kontaktach z partnerami biznesowymi. Zyskuje również zaufanie pracowników i społeczności lokalnej. Celem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opartego o wymagania normy ISO 45001 jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem operacyjnym w celu jego prawidłowego rozpoznania, zredukowania oraz nadzorowania. Standard ISO 45001 jest w pełni kompatybilny z międzynarodowymi systemami opartymi na normach ISO (ISO 9001, ISO 14001), co pozwala na łatwą i szybką integrację oraz wspólne wdrażanie, nadzorowanie i zarządzanie tymi systemami.

Jak wdrożyć ISO 45001 w firmie?

W ramach wdrożenia systemu ISO 45001 niezbędne jest określenie otoczenia, w którym organizacja funkcjonuje, m. in. określenie kontekstu organizacji oraz istotnych stron zainteresowanych i ich wymagań. W następnej kolejności określamy procesy w organizacji w obszarze BHP wraz z identyfikacją ryzyk i szans, które mogą pojawiać się w tych procesach, opracowujemy odpowiednią dokumentacją systemu ISO 45001, czyli niezbędne procedury systemowe i procesowe, instrukcje operacyjne, formularze. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia normy ISO 45001 poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację systemu ISO 45001, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami normy ISO 45001. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego systemu zarządzania BHP z wymaganiami normy ISO 45001. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danym obszarze mamy czas na wprowadzenie odpowiednich korekcji do procesów i działań przed audytem certyfikującym. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego organizacja otrzymuje certyfikat ISO 45001.

Dowiedz się więcej, co Twoja Firma może zyskać poprzez wdrożenie normy ISO 45001 oraz jak wygląda proces wdrożenia systemu ISO 45001 i uzyskania certyfikatu ISO 45001 w firmie. Czytaj więcej

WDROŻENIE ISO 45001

Zapytaj o ofertę

WDROŻENIE ISO 45001

Zobacz, jak działamy

System zarządzania BHP ISO 45001

Dowiedz się więcej, korzystając z naszej bazy wiedzy:

Audyt systemu ISO. Co to jest audyt ISO? Rodzaje audytów ISO

Zgodnie z definicją wskazaną w normach ISO 9000 audyt to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. Zgodnie z tą definicją audyt powinien być przeprowadzany cyklicznie z ustaloną częstotliwością, przez niezależnych audytorów, którzy nie są w żaden sposób powiązani z obszarem audytowanym.

Czytaj więcej

Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001? Co to jest audyt systemu ISO? Metodyka / elementy audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny krok po kroku

Jednym z wymagań norm z serii ISO, odnoszących się do systemów zarządzania, takich, jak np. System Zarządzania Jakością (ISO 9001), System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001), czy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001), jest konieczność przeprowadzania w organizacji regularnych audytów wewnętrznych. Audyt wewnętrzny jest przeprowadzony przez organizację w celu dokonania samooceny swojego systemu zarządzania / procesu / obszaru.

Czytaj więcej

Zapoznaj się również z naszymi produktami online / szkoleniami online z serii ISO.ONLINE z zakresu przejści na normę ISO 45001:2018:

Szkolenie online indywidualne ISO 45001:2018 Przejście na ISO 45001. Nowe wymagania

Szkolenie online w formie indywidualnego zapoznania się z  materiałami szkoleniowymi - aktualizacja do ISO 45001, przejście na normę ISO 45001:2018, nowe wymagania, zmiany w systemie BHP

W ramach szkolenia otrzymujesz:

materiały szkoleniowe z bezterminowym dostępem tak, abyś zawsze mógł wrócić do niezbędnych informacji o wymaganiach normy ISO 45001:2018

dodatkowo darmowe konsultacje online z trenerem, podczas których rozwiejesz wszelkie wątpliwości, pojawiające się podczas samodzielnego przejścia na normę ISO 45001:2018

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

Szkolenie ISO 45001:2018 online webinarium. Przejście na ISO 45001. Nowe wymagania

Szkolenie w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem - aktualizacja do ISO 45001, przejście na normę ISO 450012018, nowe wymagania, zmiany

Szkolenie obejmuje:

szkolenie w formie indywidualnego webinarium (konsultacji) na żywo z trenerem

materiały szkoleniowe w formie nagrania video z lektorem oraz zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

Pozostałe szkolenia
 

Szkolenie ISO 9001
Szkolenie System HACCP
Szkolenie ISO 22000
Szkolenie FSSC 22000
Szkolenie IFS FOOD
Szkolenie IFS Logistics
Szkolenie BRC FOOD
Szkolenie BRC Packaging
Szkolenie RSPO
Szkolenie UTZ / Rainforest Alliance
Szkolenie ISO 14001
Szkolenie BIO
Szkolenie Systemy Zintegrowane

 

Zapoznaj się z harmonogramem wszystkich szkoleń otwartychDowiedz się więcej o szkoleniach dedykowanych realizowanych przez SYNERGIAgroup Czytaj więcej


Zapytaj o realizację szkoleń w formie dedykowanej dla Twojej Firmy

 
 


 
Dowiedz się więcej o mocnych stronach szkoleń organizowanych przez SYNERGIAgroup Czytaj więcej
 

Szkolenie online ISO 45001 w formie webinarium otwartego

praktyczne omówienie wymagań normy ISO 45001, liczne przykłady praktyczne

 

Sprawdź najbliższe terminy!

Mocne strony naszych kursów online ISO 45001

 

uczestnicy szkoleń otrzymują rzeczywiste materiały szkoleniowe, a nie tylko dostęp czasowy do materiałów szkoleniowych tak, aby mogły być one pomocne w późniejszej pracy uczestników naszych szkoleń

materiały szkoleniowe opracowane przez trenerów – praktyków, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem oraz audytowaniem systemu ISO 45001

możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem poprzez komunikator internetowy stwarza okazję do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości

w ocenie skuteczności naszych szkoleń nie ograniczamy się jedynie do oceny "krótko po", stosujemy praktyczną i obiektywną ocenę naszej pracy w ujęciu długofalowym, opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka. Ocena efektywności szkoleń stanowi nieodzowny element naszego procesu szkoleniowego, za pomocą którego weryfikujemy realizację celów szkoleniowych oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych, wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń ISO 45001 oraz przeprowadzonych audytów, liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków w formie zadań do rozwiązania

nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty praktyczne, pozwalające przyswoić w przystępny sposób wymagania normy ISO 45001 oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

wymagania normy ISO 45001 przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

mamy świadomość, że dla naszych Klientów szkolenia to inwestycja w rozwój pracowników, w ramach oceny efektów szkoleń sprawdzamy, jakie były cele Klienta związane ze szkoleniem oraz czy te cele zostały osiągnięte

DODATKOWA USŁUGA:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP ISO 45001

Przejęcie przez zewnętrzną firmę konsultingową funkcji, zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. SZBHP ISO 45001

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej ISO 45001

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania BHP ISO 45001 na firmę zewnętrzną - firmę konsultingową

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem