Wdrożenie / Dokumentacja systemu HACCP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA SYSTEMU HACCP
(uwzględniającego 7 zasad i 12 etapów zawartych w Codex Alimentarius / Kodeksie Żywnościowym):
1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań systemu HACCP

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające nadzoru, np. w zakresie procesu produkcji, dokumentacji

przeprowadzamy ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi (Kodeks Żywnościowy, Prawo Żywnościowe: Rozporządzenie (WE) nr 852/2004, 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i inne), sporządzamy raport wraz z zaleceniami

doradzamy, jaki powinien być układ pomieszczeń, sposób ustawienia linii produkcyjnej, przepływ produktów w celu zapobiegania krzyżowania się dróg surowców, opakowań, produktów, odpadów, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo produktu i spełnić wymagania systemu HACCP

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ
 
opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez system HACCP

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

 

opracowanie dokumentacji systemu HACCP obejmuje m. in.:

powołanie Zespołu ds. HACCP, zdefiniowanie zakresów odpowiedzialności i uprawnień członków Zespołu ds. HACCP, ich udokumentowanie oraz zakomunikowanie w Organizacji

opis produktów, przy uwzględnieniu ich zamierzonego użycia przez konsumenta (specyfikacje surowców / produktów / wyrobów gotowych)

opracowanie i weryfikacja schematów technologicznych / diagramów przepływu produktów

identyfikacja zagrożeń

przeprowadzenie i udokumentowanie analizy zagrożeń wraz z oceną ryzyka

ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP – Critical Control Point)

określenie limitów krytycznych oraz zakresów tolerancji dla każdego Krytycznego Punktu Kontrolnego

opracowanie procedur monitorowania CCP

określenie działań korygujących dla każdego CCP

opracowanie procedury dotyczącej weryfikacji systemu HACCP

opracowanie dokumentacji w zakresie nadzoru nad dokumentacją i zapisami  systemowymi

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI
/ SZKOLENIE
 
omówienie dokumentacji wspólnie
z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację wspólnie z pracownikami Twojej firmy, m.in. omawiamy zasady GHP, GMP, HACCP, wymagania prawa żywnościowego, jak również zagrożenia, które mogą się pojawiać  w związku z nieprzestrzeganiem zasad higienicznych

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania systemu zarządzania

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych

uczestnicy szkolenia otrzymuje zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu HACCP

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

4. AUDYT WEWNĘTRZNY
 
sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania systemu HACCP

podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego systemu, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja

sporządzamy dokumentację z audytu (raport z audytu wewnętrznego)

na pdstawie pozytywnego wyniku audytu wystawiamy certyfikat potwierdzający funkcjonowanie systemu HACCP w Twojej firmie

 
DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM?

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na systemy zarządzania od strony zarządzania produkcją, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrażania systemu wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych
w branży spożywczej oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia,
co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZ w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż
3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

PODSTAWOWE ZASADY SYSTEMU HACCP:

System HACCP - wdrożenie w firmie

 

7 ZASAD SYSTEMU HACCP (zgodnie z Codex Alimentarius / Kodeksem Żywnościowym)


  1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń (identyfikacja oraz analiza zagrożeń wraz z oceną ryzyka ich wystąpienia na poszczególnych etapach produkcji żywności, określenie środków kontroli / nadzoru oraz działań, mających na celu przeciwdziałanie pojawieniu się tych zagrożeń
  2. Ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli (tzw. CCP, czyli miejsc / etapów w procesie, w których powstające własności i/lub właściwości produktu wymagają monitorowania w celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania zagrożeń; w przypadku możliwości przekroczenia granic bezpieczeństwa żywności punkty CCP mają zapewnić, że produkt będzie naprawiony lub wycofany z obrotu towarowego
  3. Ustalenie dla każdego CCP (krytycznego punktu kontroli) wartości krytycznych, czyli wymagań, jakim powinien odpowiadać oraz określenie granic tolerancji (możliwe odchylenia od ustalonych parametrów)
  4. Określenie oraz wdrożenie do stosowania metod monitorowania krytycznych punktów kontroli w celu zapewnienia, że ustalone CCP spełniają wymagania
  5. Ustalenie działań korygujących, podejmowanych w przypadku kiedy krytyczny punkt kontroli nie spełnia ustalonych wymagań
  6. Określenie odpowiednich procedur weryfikacji w celu uzyskania potwierdzenia, że wdrożony system HACCP jest skuteczny i zgodny z założonym planem
  7. Dokumentacja systemu HACCP - opracowanie i utrzymywanie dokumentacji systemu HACCP, obejmującej w szczególności opis etapów jego wdrażania, określenia sposobu rejestrowania, przechowywania oraz archiwizacji danych w zakresie systemu HACCP
 

WDRAŻANIE SYSTEMU HACCP - 12 ETAPÓW DZIAŁAŃ (według zaleceń Kodeksu Żywnościowego)


Etap I. Określenie zakresu systemu HACCP w przedsiębiorstwie

określenie przez Kierownictwo firmy udokumentowanej (na piśmie) polityki bezpieczeństwa zdrowotnego swoich produktów

ustalenie zakresu stosowania systemu HACCP (cały zakład czy wybrane linie produkcyjne)

ustalenie etapów procesu produkcyjnego, wchodzących w zakres systemu HACCP, uwzględnienie ich w planie HACCP

określenie, jakie rodzaje zagrożeń będą analizowane w ramach systemu HACCP

Etap II. Powołanie zespołu HACCP

system HACCP powinien wdrażać multidyscyplinarny zespół, składający się z wykwalifikowanych specjalistów (np. z dziedziny technologii, higieny produkcji, mikrobiologii, zasad systemu HACCP, specyfiki działalności firmy)

pracami zespołu HACCP koordynuje przewodniczący zespołu, który również nadzoruje wykonanie poszczególnych etapów wdrażania systemu HACCP w organizacji

Etap III. Opisanie produktu oraz określenie zamierzonego użycia produktu przez konsumenta

opracowanie szczegółowego opisu wytwarzanych produktów (należy wziąć pod uwagę takie parametry, jak m.in.: skład surowcowy, stosowaną technologię, sposób pakowania, znakowania, warunki magazynowania, w niektórych przypadkach możliwe jest grupowanie produktów o podobnych cechach

określenie sposobu wykorzystania produktu przez konsumenta oraz grupy docelowej konsumentów, do których produkt będzie przeznaczony

Etap IV. Opracowanie diagramu przepływu produktu

opracowanie schematu procesu technologicznego w formie diagramu, zawierającego wszystkie etapy produkcji od przyjęcia surowców / materiałów, poprzez działania produkcyjne i magazynowanie, aż do dystrybucji i sprzedaży

ustalenie podstawowych parametrów (np. temperatura obróbki termicznej, warunki magazynowania, sposoby monitorowania) na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego

Etap V. Weryfikacja diagramu przepływu produktu

sprawdzenie, czy informacje zawarte w diagramie przepływu produktu odzwierciedlają rzeczywisty przebieg procesu produkcyjnego

Etap VI. Identyfikacja zagrożeń, mogących się pojawić na każdym etapie produkcji wraz z określeniem możliwych środków prewencyjnych do nadzorowania zagrożeń (Zasada 1)

identyfikacja zagrożeń biologicznych, chemicznych, fizycznych i alergenów

w analizie zagrożeń brana jest pod uwagę istotność oraz wpływ zagrożeń na zdrowie konsumentów (szkodliwość na zdrowie), prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń oraz ich wykrywalność na poszczególnych etapach produkcji

Etap VII. Ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli - CCP (Zasada 2)

identyfikacja w procesie produkcyjnym punktów krytycznych (CCP), mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa produktów żywnościowych oraz sposobu ich kontroli

przy ustalaniu CCP wykorzystuje się tzw. drzewko decyzyjne, czyli zestaw pytań i odpowiedzi stosowany w odniesieniu do każdego zidentyfikowanego zagrożenia, ułatwiający podjęcie decyzji dot. CCP

Etap VIII. Określenie limitów krytycznych oraz zakresów tolerancji dla każdego punktu krytycznego (Zasada 3)

określenie dla każdego CCP wartości mierzalnych parametrów gwarantujących skuteczną eliminację danego zagrożenia lub ograniczenie go do akceptowanego poziomu oraz ustalenie tzw. limitów krytycznych i zakresów tolerancji

Etap IX. Określenie procedur monitorowania dla każdego punktu krytycznego (Zasada 4)

monitorowanie określonych parametrów oraz granic krytycznych dla dokonywanych pomiarów

w przypadku przekroczenia wartości krytycznych podejmuje się odpowiednie działania korygujące

Etap X. Określenie działań korygujących (Zasada 5)

określenie działań korygujących dla każdego krytycznego punktu kontrolnego, które pozwalają na niezwłoczne usunięcie odchyleń od ustalonych wartości parametrów oraz zapewnienie, że krytyczny punkt kontroli jest ponownie pod kontrolą

ustalone działania korygujące powinny być łatwe do przeprowadzenia, a pracownicy wyznaczeni do ich przeprowadzenia odpowiednio przeszkoleni (zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń w tym zakresie)

realizacja działań korygujących powinna być dokumentowana

Etap XI. Ustalenie procedury weryfikacji systemu HACCP (Zasada 6)

weryfikacja systemu HACCP może obejmować: badanie produktu gotowego, analizę wyników, przeglądy rejestrów, itp.

działania weryfikacyjne należy przeprowadzać systematycznie w ustalonych odstępach czasowych

Etap XII. Prowadzenie dokumentacji i zapisów systemu HACCP (Zasada 7)

dokumentacja systemu HACCP powinna obejmować m. in.: plan HACCP, diagram przepływu produktów, analizę zagrożeń, procedury, instrukcje w zakresie GMP / GHP, zapisy

SYNERGIAgroup to:

gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie systemu HACCP w Twojej Firmie

Kontakt

tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu
 

Zapoznaj się również z naszymi produktami online
z serii ISO.ONLINE:
 
Wzory procedur i formularzy do samodzielnego wdrożenia systemu HACCP w Twojej Firmie

Szkolenie indywidualne - realizowane samodzielnie w dowolnym czasie i miejscu 
Szkolenie online w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem - wymagania i zasady wdrażania systemu HACCP 

Konsultacje online na żywo z trenerem z zakresu systemu HACCP

DODATKOWE USŁUGI:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU HACCP

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania na firmę zewnętrzną

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW
 

projekty realizowane przez praktyków
posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia

Sprawdź nasze szkolenia realizowane w formie otwartych webinariów

Zobacz najbliższe terminy szkoleń!

Tworzymy SMART SYSTEM!

Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.

Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.

Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.

Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.

 
SMART SYSTEM to:
 
S – solidne fundamenty pod budowę systemu – poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja

M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania

A – autentyczny – system funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze

R – rozwojowy – system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy

T – techniki działania – oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem