W ramach systemów zarządzania świadczymy usługi w poniższych obszarach:

Wdrażanie systemów zarządzania / Wdrożenia ISO

 kompleksowe wdrażanie oraz doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności, środowiskowego, bhp i innych, system zarządzania dostosowany indywidualnie do każdej firmy, doradzamy, jak wdrożyć system ISO w firmie, przeprowadzamy firmy naszych Klientów przez cały proces uzyskania certyfikatu ISO, BRC, IFS, RSPO, UTZ i in

Nadzorowanie / audyty wewnętrzne

Nadzorowanie / outsourcing zadań Pełnomocnika ds. ISO / audyty wewnętrzne
nadzorowanie systemów zarządzania, outsourcing roli
i odpowiedzialności pełnomocnika oraz audytora wewnętrznego, realizacja audytów wewnętrznych, audytów doskonalących, audytów przygotowujących do certyfikacji

Audyty dostawców o

audyty całościowe, audyty cząstkowe, audyty prewencyjne, zatwierdzenie dostawcy, kwalifikacja dostawców, okresowa ocena dostawców, audyty realizowane w reakcji na dany problem 

Doskonalenie / optymalizacja procesów / standaryzacja pracy

 doskonalenie systemów zarządzania, analiza procesów w zakresie działań nieekonomicznych, nieprzynoszących wartości dodanej, optymalizacja procesów, standaryzacja pracy, stabilizacja procesów wytwórczych, zapewnienie powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie

Dostosowanie systemów do wymagań Klienta

 przygotowanie do audytu sieci handlowych (ISO 22000, BRC oraz IFS, standardy własne sieci handlowych), szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania wymaganych przez sieci handlowe

  Więcej Informacji

Szkolenia ISO stacjonarne i online o

skuteczne szkolenia otwarte i zamknięte w formie warsztatów praktycznych, szkolenia wprowadzające z zakresu wymagań norm / standardów, szkolenia audytorów wewnętrznych, pełnomocników, warsztaty doskonalące, szkolenia na wyjazdach integracyjnych

Nasza oferta obejmuje następujące normy / standardy / systemy zarządzania:

ISO 9001
System zarządzania jakością

 

System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 wymaga określenia metod nadzoru nad działaniami i procesami wytwarzania produktów i/lub świadczenia usług w celu wykazania, że wymagania klienta oraz inne wymagania, w tym obowiązujące przepisy prawne zostały spełnione przez Organizację. Korzyścią z wdrożenia tego systemu jest poprawa jakości wytwarzanych produktów i/lub świadczonych usług, jak również ciągłe doskonalenie procesów zachodzących w Organizacji. System zarządzania jakością ISO 9001 stanowi w praktyce podstawę dla niemal wszystkich pozostałych systemów.

... czytaj więcej


System HACCP
(zgodny z wymaganiami prawnymi)


System HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne) jest podstawowym narzędziem służącym do nadzorowania bezpieczeństwa żywności na każdym etapie jej przetwarzania i obrotu. Wszystkie firmy działające w branży spożywczej zobligowane są przepisami prawnymi [Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, Rozporządzenie nr 853/2004, Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 ze zm.] do wdrożenia i utrzymywania systemu HACCP. Nadzór nad funkcjonującym w firmie systemem HACCP oraz związanymi z nim praktykami GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) oraz GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) sprawuje Inspekcja Sanitarna (Sanepid).

... czytaj więcej


ISO 22000
System zarządzania bezpieczeństwem żywności

 

Międzynarodowa norma ISO 22000 zawiera wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla każdej firmy w całym łańcuchu produkcji żywności, w tym również dla producentów opakowań, sprzętu czy środków czyszczących. System zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami normy ISO 22000 łączy elementy systemu zarządzania jakością (opartego na normie ISO 9001) z wymaganiami dotyczącymi systemu HACCP, obligatoryjnego przepisami prawnymi.

 

...czytaj więcej


ISO 14001

System zarządzania środowiskowego

 

Celem systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 jest zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska przez organizację w sposób zgodny z jej potrzebami. Norma ta wspomaga zarządzanie procesami ukierunkowanymi na ochronę środowiska, pozwala zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz poprawić bilans ekologiczny firmy. Norma ISO 14001 uznawana jest na całym świecie, a jej wdrożenie świadczy o odpowiedzialnym biznesie. 

... czytaj więcej


ISO 45001

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy


Celem normy ISO 45001 jest zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji poprzez identyfikację zagrożeń, ich ocenę oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na redukowanie zagrożeń. Uzyskanie obiektywnego dowodu na zgodność z mającymi zastosowanie w danej organizacji zasadami oraz wymaganiami prawnymi w zakresie BHP, jakim jest certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań normy ISO 45001, pozwala na poprawę wizerunku firmy, zwiększenie zaufania Klientów / Kontrahentów, pracowników oraz społeczności lokalnej.
  

ISO/IEC 27001

System zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)

 

ISO/IEC 27001 to międzynarodowa norma, określająca wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Norma może być wdrażana przez wszystkie organizacje, niezależnie od branży, wielkości czy specyfiki działania, np. przedsiębiorstwa produkcyjne, instytucje finansowe typu banki, organizacje działające w sektorze publicznym. Podstawowym celem normy jest zapewnienie odpowiedniej ochrony posiadanych i przetwarzanych przez organizację informacji takich, jak np. dane finansowe, czy informacje poufne oraz minimalizowanie zagrożenia uzyskania dostępu do informacji przez osoby nieupoważnione w sposób nielegalny lub bez zezwolenia.

... czytaj więcej


FSSC 22000
Certyfikacja systemu bezpieczeństwa żywności

 

FSSC 22000 to niezależny system certyfikacji bezpieczeństwa żywności oparty na normie ISO 22000, opracowany przez Fundację Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności oraz Konfederację Przemysłu Żywności i Napojów (CIAA). Standard FSSC 22000 łączy wymagania normy ISO 22000, wymagania specyfikacji ISO/TS 22002-1:2009 oraz wytyczne FSSC. Przeznaczony jest dla producentów żywności pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, produktów trwałych, opakowań do żywności, jak również składników funkcjonalnych do żywności. System FSSC 22000 uznawany jest przez GFSI (Global Food Safety Initative). Oznacza to, że certyfikacja FSSC 22000 uznawana jest na równi |z takimi standardami, jak BRC czy IFS.

... czytaj więcej


IFS Food
Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności

 

Celem standardu IFS Food jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz przejrzystości działań firm w całym łańcuchu żywnościowym. System ten zawiera wymagania dla producentów żywności, w szczególności dla dostawców produktów żywnościowych do sieci handlowych w marce własnej. Standard IFS jest rozpoznawalny i uznawany na całym świecie.


... czytaj więcej


IFS Logistics
Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności
w zakresie działalności logistycznej

 

Standard IFS Logistics ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów oraz przejrzystości działań przez firmy dystrybucyjne w całym łańcuchu dostaw. Standard IFS Logistics dotyczy wszystkich procesów logistycznych takich, jak: magazynowanie, transport, załadunek, rozładunek. Obejmuje zarówno produkty żywnościowe (wymagające kontroli temperatury lub niewymagające chłodzenia), jak również produkty nieżywnościowe. Ponadto standard IFS Logistics przyczynia się do obniżenia kosztów oraz oszczędności czasu dla dostawców oraz odbiorców.

... czytaj więcejIFS HPC

Międzynarodowy standard bezpieczeństwa produktów gospodarstwa domowego i produktów do higieny osobistej

Standard IFS HPC został opracowany w celu audytowania dostawców produktów gospodarstwa domowego i produktów do higieny osobistej. Standard ten pozwala na zastosowanie jednolitego systemu oceny produktów i procesów, uzyskanie porównywalności i przejrzystości działania w całym łańcuchu dostaw.

... czytaj więcejIFS PACsecure

Międzynarodowy standard bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych

 

Standard IFS PACsecure to standard do audytowania dostawców materiałów opakowaniowych. Podstawowym celem tego standardu jest zapewnienie jednolitego systemu oceny producentów materiałów opakowaniowych, zapewnienie porównywalności oraz przejrzystości działania w całym łańcuchu dostaw, spełnienie wymagań GFSI.

... czytaj więcejBRC CP

Międzynarodowy standard BRC dla produktów nieżywnościowych

 

Standard BRC Consumer Products dotyczy certyfikacji produktów nieżywnościowych, określa wymagania dla produkcji i dostarczania produktów w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa, legalności oraz powtarzalnej jakości. Standard zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów nieżywnościowych.

... czytaj więcej


BRC FOOD
Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności
 

Standard BRC Food określa wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, łącząc elementy systemu zarządzania jakością z wymaganiami systemu HACCP oraz zasad GMP / GHP. Przeznaczony jest dla producentów żywności, w szczególności dostarczających swoje produkty do sieci handlowych (przede wszystkim brytyjskich) pod marką własną. Standard ten zapewnia jednolity sposób oceny firm produkujących żywność. Jest rozpoznawalny oraz uznawany przez organizacje działające na arenie międzynarodowej.

... czytaj więcej


BRC Packaging
Międzynarodowy standard dla producentów materiałów opakowaniowych

Standard BRC Packaging określa szczegółowe wymagania w zakresie produkcji materiałów i opakowań do kontaktu z żywności, przy szczególnym uwzględnieniu wymogów dotyczących higieny zakładu i produkcji oraz systemu zarządzania jakością. Celem tego standardu jest zapewnienie bezpieczeństwa produktu oraz jego zgodności z wymaganiami. Przeznaczony jest dla producentów opakowań lub materiałów opakowaniowych, będących dostawcami dla klientów z branży spożywczej.

... czytaj więcej


BRC S&D
Międzynarodowy standard magazynowania i dystrybucji
 

Standard BRC S&D opracowany został w celu umożliwienia certyfikacji firm, działających w branży logistycznej, stanowiących element pośredni pomiędzy certyfikowanymi producentami produktów żywnościowych i nieżywnościowych (standardy BRC dla producentów: BRC FOOD, BRC CP), a detalistami i firmami świadczącymi usługi cateringowe. Podstawowym celem standardu BRC S&D jest zapewnienie, że integralność oraz bezpieczeństwo produktu na etapie przechowywania oraz dystrybucji są utrzymywane oraz potwierdzone audytem zewnętrznym oraz certyfikacją przez niezależną trzecią stronę.

... czytaj więcej


UTZ / Rainforest Alliance
Standard zrównoważonej produkcji oraz pozyskiwania kakao, kawy i herbaty

 

Standard UTZ pozwala na wyróżnienie produktów (kakao, kawa i herbata), które wyprodukowane zostały w sposób zrównoważony, bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz wyzysku ludzi zatrudnionych przy ich produkcji. Standard ten określa wymagania dla całego łańcucha dostaw przy produkcji i zaopatrzeniu kawy, herbaty i kakao. Certyfikacja UTZ świadczy o zaangażowaniu w odpowiedzialność społeczną oraz o stosowaniu najlepszych praktyk w biznesie.

 

... czytaj więcej


BIO/EKO/ORGANIC
Certyfikacja produktów ekologicznych, organicznych

 

Certyfikacja żywności ekologicznej pozwala na wyróżnienie żywności, która wyprodukowana jest według ściśle określonych zasad, a cały proces jej powstawania jest kontrolowany. Za jakość żywności ekologicznej odpowiedzialny jest jej producent oraz jednostka kontrolująca proces produkcji. Wdrożenie odpowiednich zasad zgodnych z wymaganiami prawnymi w zakresie produkcji żywności ekologicznej umożliwia uzyskanie certyfikatu produktów ekologicznych.

 

... czytaj więcej


RSPO
Standard zrównoważonej produkcji oleju palmowego

 

Standard RSPO umożliwia wyróżnienie produktów, do produkcji których wykorzystany został olej palmowy wyprodukowany w sposób zrównoważony. W ramach standardu RSPO certyfikacji podlegają organizacje działające na poszczególnych etapach łańcucha dostaw oleju palmowego. W związku z tym standard RSPO może obejmować producentów oleju palmowego, producentów wyrobów zawierających olej palmowy, firmy transportowe, jak również organizacje zajmujące się sprzedażą tych produktów.

... czytaj więcej


FSC
System certyfikacji kontroli pochodzenia produktu (gospodarka drzewna)

 

Standard FSC przeznaczony jest dla zarządców obszarów leśnych oraz firm, działających w branży drzewnej, meblarskiej i papierniczej, które mają do czynienia z produktami, surowcami pochodzącymi z drewna (takimi, jak np.: papier, drewno budowlane, konstrukcyjne, meble i in.). Wśród firm, które posiadają certyfikat łańcucha dostaw FSC CoC można wymienić: tartaki, przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem drewna, handlem drewna, firmy z branży papierniczej, drukarnie, czy wydawnictwa.

... czytaj więcej


ISO 22716
Kosmetyki. Dobre Praktyki Produkcji (GMP)

 

Norma ISO 22716 zawiera wymagania w zakresie dobrych praktyk produkcyjnych dla branży kosmetycznej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009). Celem normy ISO 22716 jest zapewnienie, że wytworzony produkt kosmetyczny wprowadzany na rynek jest bezpieczny poprzez utrzymywanie odpowiednich warunków w trakcie jego produkcji, magazynowania oraz transportu.

 

... czytaj więcej


GMP +
Dobre Praktyki Produkcyjne dla przemysłu paszowego

 

Standard opracowany został dla producentów pasz i ich składników przeznaczonych dla zwierząt oraz Firm  transportowych działających w tej branży.

 


DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z SYNERGIAgroup?

doświadczenie i wysokie kompetencjeposiadamy wieloletnie doświadczenie praktyczne w zarządzaniu jakością oraz szeroko rozumianym zarządzaniu biznesowym, zarówno z perspektywy doradców / konsultantów zewnętrznych, jak również z perspektywy wewnętrznej organizacji, w szczególności pracy na stanowiskach kierowniczych. Nasz zespół tworzą osoby o wysokich kompetencjach, na które składają się obszerna wiedza z dziedziny zarządzania, zachowania i postawa ukierunkowane na spełnienie potrzeb Klienta, wysoka motywacja do pracy, umiejętności zorientowane na osiąganie założonych celów oraz wieloletnie doświadczenie.  Wszyscy nasi doradcy posiadają wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania. Współpracujemy również ze środowiskiem akademickim, dzięki czemu stale podnosimy nasze kompetencje

podejście kompleksowe do realizowanych projektów, tworzące wartość dodaną dla Twojej Firmyobok usług wdrażania i nadzorowania systemów zarządzania oferujemy również doradztwo w zakresie optymalizacji i doskonalenia procesów, swoje działania opieramy na koncepcji Lean Manufacturing, Kaizen, 5S, zarządzaniu przez cele, podejściu procesowym

indywidualne podejście do każdego Klienta przy tworzeniu systemudopasowujemy tworzony system do specyfiki Organizacji, nie działamy schematycznie

gwarancja pozytywnej certyfikacjiposiadane doświadczenie we wdrażaniu systemów oraz stosowana metodyka realizowanych projektów pozwala na zagwarantowanie Twojej Firmie uzyskania pozytywnego wyniku certyfikacji

kompleksowość ofertyw ramach oferty przedstawiamy szczegółowy zakres prac wraz z założonymi celami do osiągnięcia, harmonogram działań w ujęciu czasowym oraz finansowym, gwarancję pozytywnej certyfikacji oraz poziom zaangażowania dwóch stron

zaangażowanie w realizowane projekty - każdy projekt to nowe wyzwanie dla naszego zespołu, do którego podchodzimy z pasją 

wsparcie w poszukiwaniu źródeł finansowania projektów oraz tworzeniu niezbędnej dokumentacji w tym zakresie
JAK DZIAŁAMY:   

realizujemy efektywne i praktyczne szkolenia
z zakresu systemów zarządzania, których tematykę dopasowujemy do potrzeb uczestników, dzięki czemu nasze szkolenia poruszają zagadnienia pojawiające się na co dzień w praktyce biznesowej naszych Klientów


proponujemy optymalne i praktyczne rozwiązania w zakresie zarządzania, które pomagają w funkcjonowaniu Twojej Firmy

do dokumentowania działań stosujemy proste rozwiązania, które z jednej strony zapewniają spełnienie wymagań poszczególnych norm / standardów, z drugiej natomiast umożliwiają stały dostęp do aktualnej dokumentacji systemowej w wersji elektronicznej.

 

„twarde” zasady systemów zarządzania integrujemy z „miękkimi” obszarami z zakresu psychologii, dzięki czemu w odpowiedni sposób zarządzamy zmianą, wiedzą oraz komunikacją w ramach wykonywanych projektów

systemy zarządzania wdrażane przez nasz zespół funkcjonują na co dzień w praktyce naszych Klientów, a nie tylko „ na papierze”

realizowane przez nas projekty uwzględniają potrzeby Twojej Organizacji, tworzymy i nadzorujemy systemy wspólnie z pracownikami Klienta, angażując wszystkich do wspólnego działania

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem