Wdrożenie standardu RSPO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wybierz sposób na RSPO w Twojej Firmie

Wdrożenie kompleksowe

Czytaj więcej

Szkolenie dedykowane, konsultacje

Czytaj więcej

Szkolenie online, konsultacje, audyt rewizyjny

Czytaj więcej

 
DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM?

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na systemy zarządzania od strony zarządzania produkcją, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrażania systemu wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych
w branży spożywczej oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia,
co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZ w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż
3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firm

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

 

 

 

WDROŻENIE RSPO, CZYLI JAK W 7 KROKACH UZYSKAĆ CERTYFIKAT RSPO?

1: WYBÓR ODPOWIEDNIEGO DLA TWOJEJ FIRMY MODELU ŁAŃCUCHA DOSTAW

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat RSPO, musi przyjąć odpowiedni model łańcucha dostaw (IP, SG, MB lub ich kombinację) oraz dostosować swoje procesy do wymagań określonych przez poszczególny model. Należy mieć na uwadze, że możliwe jest wybranie tylko takiego modelu, jaki stosuje dostawca lub model mniej wymagający.

Zachowanie tożsamości (Identity Preserved – IP)
identyfikowalność produktów certyfikowanych możliwa do poszczególnych surowców i dostawców
produkty certyfikowane są izolowane od wszystkich pozostałych produktów / surowców
wymagana pełna separacja i identyfikowalność produktów RSPO i ich pochodnych w produkcie gotowym
należy zapewnić, że certyfikowany olej palmowy pochodzi od jednego dostawcy z jednego identyfikowalnego surowca

Segregacja (Segregation – SG)
przejrzyste procedury i utrzymywane zapisy w celu przedstawienia dowodu, że produkty certyfikowane są traktowane oddzielnie od niecertyfikowanych włączając magazynowanie i transport
model ten ma zapewnić, że produkty certyfikowane pochodzą tylko z certyfikowanych surowców, dozwolone jest jednak mieszanie oleju palmowego i jego pochodnych z różnych źródeł
w tym modelu olej palmowy nie jest jednoznacznie identyfikowalny do jednego dostawcy (plantacji)

Bilans masy (Mass Balance – MB)
zgodność pod względem ilościowym produktów certyfikowanych na wejściu do zakładu i na wyjściu
kontrola kupionego oraz sprzedanego certyfikowanego oleju palmowego i jego pochodnych
możliwe mieszanie produktów certyfikowanych z niecertyfikowanymi
brak konieczności osobnego przechowywania produktów RSPO
wykazanie, że ilości na wyjściu nie przekraczają ilości na wejściu


2: OKREŚLENIE I WDROŻENIE WŁAŚCIWYCH PROCEDUR DZIAŁANIA

opracowanie i wdrożenie do stosowania niezbędnych procedur i/lub instrukcji pracy
procedury będą w pewnym stopniu różne w zależności od przyjętego modelu łańcucha dostaw
dla wszystkich modeli istnieją wspólne elementy takie, jak nadzorowanie dostawców produktów RSPO, utrzymywanie zapisów, szkolenia czy przegląd zarządzania


3: SZKOLENIE Z ZAKRESU RSPO

wszystkie osoby, których działania mogą mieć wpływ na skuteczność wdrażanego systemu RSPO powinny być przeszkolone
szkolenia powinny być planowane oraz dokumentowane

4: AUDYT WEWNĘTRZNY I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA

weryfikacja informacji, wpływających na system RSPO w celu określenia działań związanych z doskonaleniem efektywności systemu zarządzania i jego procesów oraz zapewnieniem niezbędnych zasobów
 

5: UZYSKANIE CZŁONKOSTWA RSPO

Uzyskanie członkostwa w organizacji RSPO jest obowiązkowe dla wszystkich organizacji, działających w ramach certyfikowanego łańcucha dostaw RSPO. Członkostwo można uzyskać poprzez rejestrację na stronie internetowej RSPO (wypełnienie formularza aplikacyjnego oraz uiszczenie opłaty rocznej). Rodzaj członkostwa oraz prawa i koszty z tym związane uzależnione są od ilości przetwarzanego oleju palmowego:

ORDINARY MEMEBERSHIP - jeśli organizacja sprzedaje, kupuje lub przetwarza rocznie ponad 500 ton oleju palmowego i wyrobów z oleju palmowego, posiada prawo do czynnego udziału w działalności RSPO

SUPPLY CHAIN MEMBERSHIP- jeśli organizacja  obraca niewielkimi ilościami oleju palmowego, brak prawa do uczestnictwa w głosowaniach RSPO oraz udziału w spotkaniach Zgromadzenia Ogólnego RSPO

AFFLIATE MEMBERSHIP – przeznaczony dla organizacji, które chcą zademonstrować swoje wsparcie w działalność RSPO


6: REJESTRACJA NA PLATFORMIE PalmTRACE

rejestracja organizacji jest niezbędna przed przystąpieniem do certyfikacji
platforma PalmTrace pozwala na efektywne śledzenie certyfikowanego oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw


7: KONTRAKT Z JEDNOSTKĄ CERTYFIKUJĄCĄ ORAZ AUDYT CERTYFIKUJĄCY

podpisanie umowy z jednostką certyfikującą oraz przeprowadzenie audytu certyfikującego

 

Szczegółowe wymagania podstawowych standardów RSPO:


Podstawowe standardy RSPO:

Certyfikacja Łańcucha Dostaw RSPO (m. in. dla organizacji zajmujących się produkcją i przetwarzaniem oleju palmowego oraz wyrobów zawierających olej palmowy)

Certyfikacja systemów RSPO (wytyczne dotyczące procesu certyfikacji, przebiegu audytu certyfikującego)

Zasady stosowania logo RSPO oraz komunikacji z klientami

Certyfikacja Łańcucha Dostaw RSPO – RSPO SUPPLY CHAIN CERTIFICATION STANDARD – podstawowe wymagania:

 

 

 1. znakowanie produktów RSPO zgodnie z najniższym modelem w hierarchii zastosowanym dla produktów wejściowych
 2. kompletne i aktualne udokumentowane procedury potwierdzające wdrożenie wszystkich wymaganych elementów standardu, wybranego modelu łańcucha dostaw
 3. określenie roli i funkcji osoby ponoszącej pełną odpowiedzialność za wdrożenie wymagań i ich zgodność ze standardem
 4. weryfikacja materiałów na wejściu w zakresie certyfikacji RSPO
 5. kontrola ważności certyfikatu dostawcy
 6. działania outsourcingowe - podwykonawcy (np. magazynowanie, transport) muszą spełniać wymagania standardu RSPO SCCS
 7. odpowiednie informacje dot. RSPO na dokumentach sprzedażowych
 8. szkolenia właściwe i istotne do realizowanych działań, zapewnione dla personelu odpowiedzialnego za system RSPO
 9. zapisy przechowywane przez okres min. 2 lat
 10. udokumentowana procedura dotycząca zbierania i rozpatrywania reklamacji od stron zainteresowanych oraz postępowania z niezgodnościami
 11. przegląd zarządzania oraz audyt wewnętrzny przeprowadzany raz w roku adekwatnie do realizowanych działań

audyty certyfikujące / nadzoru realizowane są zgodnie z wytycznymi ISO 19011

istnieje możliwość łączenia audytów RSPO z audytami innych systemów zarządzania

certyfikat RSPO ważny przez okres 5 lat, co roku audyt nadzoru, po upływie ważności certyfikatu możliwy audyt re-certyfikujący, pozwalający przedłużyć ważność certyfikatu o następne 5 lat. Audyt re-certyfikujący jest bardziej opłacalny pod względem kosztowym w porównaniu do audytu certyfikującego, a jego przebieg bardziej przypomina audyt nadzoru

 

audyty w organizacjach wielooddziałowych uwzględniają zawsze centralę / siedzibę firmy oraz określoną część oddziałów
 
 

po przeprowadzonym audycie organizacja otrzymuje raport, w którym wskazane są informacje o ewentualnych niezgodnościach oraz ogólne wnioski dotyczące systemu RSPO funkcjonującego w organizacji

postępowanie z niezgodnościami: audyt certyfikujący: ustalone i zamknięte z jednostką certyfikującą przed wydaniem certyfikatu, termin ich realizacji – 3 miesiące; audyt nadzoru:  termin usunięcia niezgodności  - 1 miesiąc, przekroczenie czasu w obu przypadkach: brak certyfikatu, jego zawieszenie lub odwołanie, niezbędny re-audyt, w przypadku zawieszenia / odwołania certyfikacji: organizacja zobowiązana jest poinformować o tym fakcie klientów w ciągu 3 dni roboczych

w przypadku kiedy organizacja zleca na zewnątrz realizację części działań dotyczących przetwarzania wyrobów zawierających certyfikowany olej palmowy, audyt może być również przeprowadzony u podwykonawcy

w ramach audytu dokonywany jest przegląd: dokumentacji systemowej, systemu zarządzania (organizacyjnego i operacyjnego), sposobu zarządzania podwykonawcami, zapisów, jak również zasad stosowania logo i komunikacji
 
Szczegółowe wymagania w zakresie stosowania logo RSPO zostały zawarte w „RSPO Rules on Market Communications & Claims”. Prawidłowość przestrzegania tych zasad przez organizacje certyfikowane RSPO stanowi punkt corocznych audytów.
Logo RSPO (symbol palmy) może być stosowane na produktach zawierających certyfikowany olej palmowy oraz na materiałach promocyjnych firmy tylko wówczas, kiedy:
 
posiada członkostwo RSPO
 
posiada licencję na stosowanie logo RSPO
 
posiada certyfikat RSPO
 
produkt zawiera co najmniej 95% certyfikowanych składników RSPO (kombinacje IP, SG, MB).
 

znak słowny: „Certified” oraz „contains certified palm oil” (zawiera certyfikowany olej palmowy) – mogą stosować wyłącznie organizacje, które przyjęły model łańcucha dostaw IP (Zachowanie tożsamości) lub SG (Segregacja)

znak słowny: „Mixed” oraz „Contributes to the production of certified sustainable palm oil” (wspiera produkcję certyfikowanego zrównoważonego oleju palmowego) - mogą stosować organizacje, które przyjęły model łańcucha dostaw MB (Bilans Masy)

SYNERGIAgroup to:

gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 
Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie standardu RSPO w Twojej Firmie
 
 
 
 
Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu
Zapoznaj się również z naszymi produktami online z serii ISO.ONLINE:
 
 
 
Konsultacje online na żywo z trenerem z zakresu standardu RSPO

 
 
Szkolenie online w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem - wymagania standardu RSPO

 
Szkolenie online indywidualne z wymagań standardu RSPO realizowane samodzielnie w dowolnym czasie i miejscu 

Szkolenie online (webinarium otwarte) z zakresu RSPO - praktyczne omówienie wymagań standardu, liczne przykłady praktyczne

 Zobacz szczegóły szkolenia

Sprawdź najbliższy termin!

DODATKOWE USŁUGI:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RSPO

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania na firmę zewnętrzną

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW
 

projekty realizowane przez praktyków
posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia
Zapoznaj się również z naszą ofertą szkoleniową w zakresie standardu RSPO:
 
Certyfikat RSPO dla Twoich produktów. Pokaż zaangażowanie Twojej Firmy w zrównoważony rozwój łańcucha dostaw oleju palmowego - wymagania systemu, zasady certyfikacji

Tworzymy SMART SYSTEM! 

Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.

SMART SYSTEM to:

S – solidne fundamenty pod budowę systemu – poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentyczny – system funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowy – system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działania – oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem