Audytor wewnętrzny BRC Food / Pełnomocnik ds. BRC Food - szkolenie online / kurs e-learning / webinarium

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURS E-LEARNING / SZKOLENIE ONLINE BRC Food - Audytor wewnętrzny BRC Food / Pełnomocnik ds. BRC Food:

Audytor wewnętrzny BRC Food / Pełnomocnik ds. BRC Food - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

 

Cel szkolenia BRC Food:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego BRC Food / pełnomocnika ds. BRC Food w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania systemem zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności zgodnie z wymaganiami standardu BRC Food. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania BRC Food w kontekście swojej Organizacji oraz przeprowadzać audyty wewnętrzne zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat audytora wewnętrznego BRC Food / pełnomocnika ds. BRC Food.

Program szkolenia obejmuje 2 moduły. Pierwszy moduł to omówienie poszczególnych wymagań standardu BRC Food wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: opracowanie polityki bezpieczeństwa żywności i celów dotyczących bezpieczeństwa żywności, przeprowadzenie analizy zagrożeń i opracowanie planu HACCP, omówienie wymaganych zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji (wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontrolnych, ustalenie limitów i tolerancji, określenie sposobu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i podejmowania właściwych działań korekcyjnych i korygujących), opracowanie procedur z zakresu Food Fraud i Food Defense, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Drugi moduł to omówienie kompetencji i umiejętności audytora wewnętrznego BRC Food / pełnomocnika ds. BRC Food. Przedstawienie wymagań dla audytorów i pełnomocników. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z metodyki audytowania zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.

 

To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego.

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

 

 

To szkolenie możesz również zrealizować w formie indywidualnego szkolenia online:

samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi czytaj więcej

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online BRC Food - Audytor wewnętrzny BRC Food / Pełnomocnik ds. BRC Food?

uzyskasz niezbędne kompetencje do wdrożenia i nadzorowania systemu BRC Food oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych w Twojej Organizacji w zakresie standardu BRC Food

zdobędziesz informacje, jak interpretować, wdrożyć i oceniać wymagania standardu BRC Food w odniesieniu do swojej Organizacji

dowiesz się, jak efektywnie przeprowadzać audyty wewnętrzne w Twojej Firmie w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z wymaganiami standardu BRC Food

poznasz wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o standard BRC Food; poznasz strukturę dokumentacji, która jest niezbędna do wdrożenia standardu BRC Food; będziesz potrafił samodzielnie opracować najważniejsze dokumenty wymagane przez standard BRC Food i wdrożyć je do stosowania
 

 
będziesz potrafił określać cele audytów wewnętrznych oraz wskazywać sposoby ich osiągania, będziesz umiał zastosować właściwe techniki i narzędzia audytowania odpowiednio do specyfiki audytowanego procesu, obszaru, produktu
 

w trakcie szkolenia będziesz mógł praktycznie przećwiczyć wszystkie etapy audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności
 


zdobędziesz wiedzę, w jaki sposób system BRC Food może stanowić narzędzie doskonalenia Twojej Organizacji w praktyce

zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. BRC Food / Audytora wewnętrznego BRC Food wraz
z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji


zdobędziesz umiejętności w zakresie kompleksowego wdrożenia i nadzorowania systemu BRC Food oraz zarządzania audytami wewnętrznymi w Twojej Organizacji w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, w szczególności umiejętności związane
z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występującego w procesie ryzyka i zagrożeń, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności


będziesz potrafił określić rolę i zakres odpowiedzialności Pełnomocnika ds. BRC Food / Audytora wewnętrznego BRC Food w Twojej Organizacji
 

będziesz potrafił przekładać wymagania standardu BRC Food na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji przy wykorzystaniu najlepszych narzędzi i praktyk oraz optymalnym reagowaniu na bezpieczeństwo produktów żywnościowych

Program szkolenia online BRC Food - Audytor wewnętrzny BRC Food / Pełnomocnik ds. BRC Food:

1. Wprowadzenie

2. Kluczowe wymagania standardu BRC Food – ich wpływ na system zarządzania bezpieczeństwem żywności w Twojej Organizacji

3. Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności

4. Warsztaty praktyczne - wdrożenie BRC Food w Twojej Organizacji

 
Ćwiczenie 1: Interpretacja wymagań standardu BRC Food z perspektywy Pełnomocnika / Audytora wewnętrznego
Ćwiczenie 2: Wymagania systemu HACCP oraz Programy Wstępne (zasady GMP / GHP, analiza zagrożeń, monitorowanie CCP)
Ćwiczenie 3: Wymagania fundamentalne standardu BRC Food (standardy zakładu, utrzymanie higieny, zarządzanie alergenami, zarządzanie dostawcami, orientacja na klienta, komunikacja, kontrola opakowania, personel)
Ćwiczenie 4: Identyfikowalność i wycofanie produktu, obrona żywności
Ćwiczenie 5: Zarządzanie ryzykiem w standardzie BRC Food (strefy ryzyka)
Ćwiczenie 6: Wymagania wynikające z systemu zarządzania jakością ISO 9001  (odpowiedzialność kierownictwa, przegląd zarządzania, audyty wewnętrzne)
Ćwiczenie 7: Tworzenie dokumentacji systemowej
Ćwiczenie 8: Audytowanie wymagań standardu BRC Food. Zastosowanie najlepszych praktyk w oparciu o normę ISO 19011. Właściwa komunikacja oraz umiejętność zadawania pytań. Techniki zdobywania informacji                            
Ćwiczenie 9: Metodyka audytów wewnętrznych. Cele i rodzaje audytów. Etapy audytu wewnętrznego. Harmonogram audytów
Ćwiczenie 10: Metodyka audytów wewnętrznych. Tworzenie dokumentacji audytowej. Tworzenie listy pytań kontrolnych do audytu na podstawie wymagań standardu BRC FOOD 
Ćwiczenie 11: Metodyka audytów wewnętrznych. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego
Ćwiczenie 12: Metodyka audytów wewnętrznych. Kwalifikacja niezgodności i możliwości doskonalenia
Ćwiczenie 13: Metodyka audytów wewnętrznych. Działania korekcyjne i korygujące. Efektywne raportowanie wyników audytu
Ćwiczenie 14: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Gra symulacyjna
Ćwiczenie 15: Audyty wewnętrzne jako narzędzie doskonalenia Twojej Organizacji

5. Najczęściej spotykane niezgodności w trakcie audytu standardu BRC Food

6. Proces certyfikacji. Przygotowanie Twojej Organizacji do audytu certyfikacyjnego

7. Sprawdzian kompetencji uczestników szkolenia

8. Podsumowanie, omówienie wyników, wnioski
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami

zaświadczenie ze szkolenia / certyfikat potwierdzający kwalifikacje audytora wewnętrznego BRC Food / pełnomocnika ds. BRC Food

poczęstunek i lunch (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM OTWARTE:
 
Czas trwania szkolenia: 2 dni
 
 
Koszt szkolenia: 1360 zł netto (+23% VAT = 1672,80 zł brutto) / osoba
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów

ZAPYTAJ O TO SZKOLENIE W FORMIE DEDYKOWANEJ (stacjonarnie lub online)

Zapytaj o szkolenie

ZAPISZ SIĘ NA TO SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Zapisz się na szkolenie

ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM WSZYSTKICH SZKOLEŃ OTWARTYCH / WEBINARIÓW OTWARTYCH

Harmonogram szkoleń

MOCNE STRONY SZKOLENIA ONLINE BRC Food - Audytor wewnętrzny BRC Food / Pełnomocnik ds. BRC Food:

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

 

 

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

 

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE BRC Food - Audytor wewnętrzny BRC Food / Pełnomocnik ds. BRC Food?

 

wymagania standardu BRC Food przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania standardu BRC Food oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Pozostałe nasze szkolenia BRC FOOD

Szkolenie online BRC Food - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć BRC Food w firmie?: Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności BRC w Twojej Firmie - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu Zobacz szczegóły szkolenia

Szkolenie online BRC Food - doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności: Standard BRC Food. Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych / pełnomocników BRC Food - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń Zobacz szczegóły szkolenia

 

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte Harmonogram szkoleń otwartych

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem