Jak uzyskać certyfikat RSPO? / Jak wdrożyć RSPO? / Wdrożenie RSPO / Dokumentacja RSPO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT RSPO?

Wybierz sposób na RSPO w Twojej Firmie

Wdrożenie kompleksowe

Czytaj więcej

Szkolenie dedykowane, konsultacje

Czytaj więcej

Szkolenie online, konsultacje, audyt rewizyjny

 Czytaj więcej

Wdrożenie RSPO - Standard zrównoważonej produkcji oleju palmowego

Standard RSPO określa wymagania dla zrównoważonego łańcucha dostaw produktów zawierających olej palmowy. Podstawowym celem standardu RSPO jest promowanie zastosowania oleju palmowego, pochodzącego z upraw, które nie powodują zubożenia wartości przyrodniczych oraz zapewniają odpowiednie warunki pracy i środowiska życia pracowników. Certyfikat RSPO to dowód Organizacji na zrozumienie i akceptację wymagań określonych przez standard RSPO, jak również promocja wykorzystywania oleju palmowego pochodzącego ze zrównoważonej produkcji, mając na uwadze dobro ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego.

Jak wdrożyć RSPO w firmie? Jak uzyskać certyfikat RSPO?

W ramach wdrożenia standardu RSPO niezbędne jest określenie zakresu systemu RSPO wraz z określeniem modelu łańcucha dostaw (IP, SG, MB), a następnie opracowanie odpowiedniej dokumentacji systemu RSPO, czyli niezbędnych procedur systemowych i procesowych, instrukcji operacyjnych, formularzy. Dokumentacja systemu RSPO opisuje zasady postępowania w poszczególnych obszarach działania w firmie (m.in. w obszarze zakupów, przyjęcia dostaw, magazynowania, produkcji, sprzedaży) tak, aby postępowanie to było zgodne z wymaganiami standardu RSPO. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia RSPO w firmie poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację systemu RSPO, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami standardu RSPO. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego systemu z wymaganiami standardu RSPO. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danym obszarze mamy czas na wprowadzenie odpowiednich korekcji do procesów i działań przed audytem certyfikującym. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego organizacja otrzymuje certyfikat RSPO.

Ile trwa wdrożenie RSPO? Ile kosztuje wdrożenie standardu RSPO dla oleju palmowego?

Czas wdrożenia RSPO zależy od wielu czynników, przede wszystkim uwarunkowany jest wielkością organizacji, specyfiką jej działalności oraz złożonością procesów, które w niej zachodzą. Wdrożenie RSPO trwa zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Na koszty wdrożenia systemu RSPO wpływ ma również szereg czynników, wśród których możemy wymienić np. wielkość organizacji czy liczbę lokalizacji, w których realizowany jest projekt. Każdy projekt wdrożenia RSPO wyceniany jest indywidualnie. Jeśli chcesz otrzymać indywidualną wycenę projektu wdrożenia RSPO w Twojej firmie wraz z czasowym harmonogramem działań zapraszamy do kontaktu.

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT RSPO, CZYLI WDROŻENIE STANDARDU RSPO REALIZOWANE PRZEZ NASZ ZESPÓŁ

Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie standardu RSPO zapewniamy:

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego RSPO

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe), pomoc oraz wsparcie merytoryczne w zakresie wdrożonego systemu RSPO w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożenia RSPO w Twojej firmie

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację RSPO, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM PRZY UZYSKANIU CERTYFIKATU RSPO?

Jesteśmy firmą konsultingową, którą tworzy zespół doświadczonych audytorów i trenerów z zakresu systemów zarządzania. Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie takich systemów zarządzania takich, ISO, BRC, IFS, HACCP, UTZ, RSPO i BIO. Specjalizujemy się w zakresie usług obejmujących całościową realizację projektów wdrożeniowych łącznie ze wsparciem merytorycznym podczas audytu certyfikującego oraz bezpłatnymi konsultacjami po certyfikacji. Zapewniamy bieżące doradztwo, pomoc, wsparcie merytoryczne oraz szkolenia tematyczne z zakresu systemów zarządzania.

Zespół SYNERGIAgroup - dowiedz się więcej, co nas wyróżnia na tle innych firm wdrażających systemy zarządzania

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na systemy zarządzania od strony zarządzania produkcją, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrożenia systemu RSPO  wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych w branży spożywczej oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia,
co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie RSPO w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia RSPO dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż 3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie RSPO możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

CO TO JEST RSPO?

CERTYFIKAT RSPO – Standard zrównoważonej produkcji oleju palmowego

Standard RSPO umożliwia wyróżnienie produktów, do produkcji których wykorzystany został certyfikowany olej palmowy, wyprodukowany w sposób zrównoważony. W ramach standardu RSPO certyfikacji podlegają organizacje działające na poszczególnych etapach łańcucha dostaw oleju palmowego. W związku z tym standard RSPO może obejmować producentów certyfikowanego oleju palmowego, producentów wyrobów zawierających certyfikowany olej palmowy, firmy transportowe, jak również organizacje zajmujące się sprzedażą tych produktów.

RSPO (The Roundtable on Sustainable Palm Oil) w wolnym tłumaczeniu Porozumienie dla zrównoważonej produkcji oleju palmowego to organizacja, która skupia plantatorów, producentów i przetwórców certyfikowanego oleju palmowego, producentów wyrobów, zawierających w składzie certyfikowany olej palmowy, firmy zajmujące się transportem, dystrybucją oraz sprzedażą tych produktów, jak również wszystkie inne podmioty z różnych środowisk, chcące wykazać swoje zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonej produkcji oraz zrównoważonego łańcucha dostaw oleju palmowego (np. banki, przyrodnicze i społeczne organizacje pozarządowe).

 

Misja RSPO:


promocja zrównoważonej produkcji oraz handlu oleju palmowego

tworzenie oraz aktualizacja międzynarodowych standardów, zawierających wymagania dla  zrównoważonej produkcji oraz zrównoważonego łańcucha dostaw oleju palmowego

nadzorowanie ekonomicznych, środowiskowych i społecznych aspektów związanych ze zrównoważoną produkcją oleju palmowego

angażowanie wszystkich zainteresowanych stron w zrównoważony łańcuch dostaw oleju palmowego

Zrównoważona produkcja oleju palmowego oznacza, że został on wytworzony w sposób:

nieprzyczyniający się do negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, przede wszystkim dewastacji naturalnych ekosystemów, wyginięcia rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt i roślin
 
niewpływający negatywnie na społeczność, zamieszkującą obszary upraw palmowych (możliwość zachowania tradycji, praw oraz zapewnienia właściwych warunków pracy, np. odpowiedniego wynagrodzenia, braku wyzysku dzieci).
 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ZRÓWNOWAŻONEJ PLANTACJI OLEJU PALMOWEGO

 
 
 

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT RSPO?

W ramach zrównoważonego łańcucha dostaw RSPO możliwe są dwa warianty uczestnictwa w RSPO uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności:

Licencja RSPO – podlegają dystrybutorzy – w celu uzyskania licencji niezbędne jest członkostwo RSPO, rejestracja firmy na platformie internetowej PalmTrace oraz przesłanie do RSPO wypełnionego formularza aplikacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej RSPO, uzyskanie licencji jest bezpłatne, jednakże należy uiścić opłatę za członkostwo w RSPO (opłata roczna)

Certyfikacja RSPO – obowiązkowa dla producentów, zajmujących się produkcją, przetwarzaniem certyfikowanego oleju palmowego lub produktów zawierających certyfikowany olej palmowy lub jego pochodne – przy certyfikacji niezbędne jest również członkostwo RSPO. Dowiedz się więcej, jak wygląda proces certyfikacji RSPO.
 

Dla kogo certyfikat RSPO?

 

dla przedsiębiorstw z branży spożywczej (np. producentów wyrobów cukierniczych i piekarniczych, wyrobów garmażeryjnych, żywności dla dzieci i niemowląt, wyrobów tłuszczowych)

dla branży kosmetycznej

dla przedsiębiorstw, zajmujących się produkcją detergentów i innych środków czystości

dla producentów biopaliw

dla przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej

dla producentów karmy dla zwierząt

Podstawowe standardy RSPO:

 

Wytyczne i kryteria dla zrównoważonej produkcji oleju palmowego (dla plantacji oraz organizacji zajmujących się wytwarzaniem oleju palmowego)

Wymagania dla zrównoważonego łańcucha dostaw - certyfikacja Łańcucha Dostaw RSPO (m. in. dla organizacji zajmujących się produkcją i przetwarzaniem oleju palmowego oraz wyrobów zawierających olej palmowy)

Certyfikacja systemów RSPO (wytyczne dotyczące procesu certyfikacji, przebiegu audytu certyfikującego)

Wymagania w zakresie stosowania logo RSPO oraz komunikacji z klientami

CERTYFIKAT RSPO, CZYLI KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU RSPO DLA TWOJEJ FIRMY

certyfikat RSPO dowód stosowania dobrych praktyk w procesach produkcyjnych, w szczególności w zakresie właściwej identyfikowalności produktu

certyfikat RSPO to również poprawa wizerunku Firmy oraz promocja jej działalności poprzez udział w certyfikacji RSPO i zamieszczenie jej danych na stronie internetowej RSPO

zwiększenie zaufania wśród klientów poprzez dowód zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zrównoważonej produkcji oleju palmowego to kolejna korzyść z uzyskania certyfikatu RSPOcertyfikat RSPO to świadectwo zaangażowania w odpowiedzialny biznes oraz stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu

uzyskanie certyfikatu RSPO stwarza możliwość nawiązania współpracy z kontrahentami w łańcuchu dostaw produktów ze znakiem RSPO oraz klientami wymagającymi certyfikacji RSPO, dostęp do nowych rynków sprzedaży, zwiększenie sprzedaży

wdrożenie wymagań standardu oraz uzyskanie certyfikatu RSPO daje również możliwość pozyskiwania surowców od certyfikowanych dostawców w łańcuchu dostaw certyfikowanego oleju palmowego RSPO

Wdrożenie RSPO z SYNERGIAgroup to:

gwarancja uzyskania certyfikatu RSPO

niskie koszty wdrożenia

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas wdrożenia dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 

 

 

Kontakt

tel.: 601 837 351

e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Zapoznaj się również z naszymi produktami online / szkoleniami online z serii ISO.ONLINE:

 

Szkolenie online RSPO webinarium wymagania standardu RSPO i zasady certyfikacji 

 

szkolenie online w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem z wymagań standardu RSPO

korzyści ze szkolenia:

poznasz podstawowe założenia i cele stosowania standardu RSPO

poznasz wymagania systemu certyfikacji RSPO oraz zdobędziesz wiedzę, jak interpretować wymagania standardu RSPO

zdobędziesz umiejętności praktycznego wdrożenia standardu RSPO

poznasz strukturę dokumentacji, która jest niezbędna do wdrożenia standardu RSPO

szkolenie obejmuje indywidualne webinarium na żywo z trenerem oraz materiały szkoleniowe i zestaw przydatnych formularzy, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

Konsultacje online RSPO - wymagania standardu RSPO i zasady uzyskania certyfikatu RSPO

konsultacje online na żywo z trenerem z zakresu standardu RSPO - pomoc, wsparcie merytoryczne przy wdrażaniu i stosowaniu standardu RSPO

korzyści z udziału w konsultacjach:

dowiesz się, jak przełożyć wymagania standardu RSPO na określone procedury, działania w Twojej Firmie

zdobędziesz wiedzę, jak wdrożyć procedury do praktyki tak, aby pracownicy nie bali się zmian oraz jak stosować formularze tak, aby nie utrudniać sobie pracy

dowiesz się, w jaki sposób skutecznie wdrożyć działania korekcyjne i korygujące po zidentyfikowaniu niezgodności (np. w wyniku audytu certyfikującego RSPO)

zdobędziesz wiedzę, jak wdrożyć RSPO i jak opracować niezbędne dokumenty (procedury, formularze) w organizacji tak, aby pozytywnie przejść proces certyfikacjii uzyskać certyfikat RSPO

Szkolenie online indywidualne RSPO - wymagania standardu i zasady uzyskania certyfikatu RSPO

szkolenie online indywidualne z wymagań standardu RSPO - szkolenie realizowane w dowolnym czasie i miejscu w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

korzyści ze szkolenia:

poznasz podstawowe założenia i cele stosowania standardu RSPO

poznasz wymagania systemu certyfikacji RSPO oraz zdobędziesz wiedzę, jak interpretować wymagania standardu RSPO

zdobędziesz umiejętności praktycznego wdrożenia standardu RSPO

poznasz strukturę dokumentacji, która jest niezbędna do wdrożenia standardu RSPO

szkolenie obejmuje materiały szkoleniowe oraz zestaw przydatnych formularzy, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy + darmowe konsultacje online z trenerem

Szkolenie online (webinarium otwarte) z zakresu RSPO - praktyczne omówienie wymagań standardu RSPO, liczne przykłady praktyczne, jak uzyskać certyfikat RSPO

  Zobacz szczegóły szkolenia

Sprawdź najbliższy termin!

DODATKOWE USŁUGI:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RSPO

Przejęcie przez zewnętrzną firmę konsultingową funkcji, zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. RSPO

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej RSPO

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu RSPO na firmę zewnętrzną - firmę konsultingową

Usługa nadzoru nad systemem RSPO jako proces zewnętrzny

Czytaj więcej o usługach nadzoru

Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.

 
SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działania – oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem