Wdrożenie ISO 9001 / Jak uzyskać certyfikat? / nadzór / optymalizacja / dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001

 
 
 
 
 
 
 
 

Wdrożenie ISO 9001 - system zarządzania jakością
 

System zarządzania jakości oparty na wymaganiach międzynarodowej normy ISO 9001 wymaga od organizacji określenia metod nadzoru nad wszystkimi działaniami związanymi z procesem wytwarzania produktów i/lub świadczenia usług. Celem takiego nadzoru jest spełnienie wymagań klienta i innych wymagań, do spełnienia których organizacja jest zobowiązana (np. spełnienie wymagań prawnych).

Korzyścią z wdrożenia systemu zarządzania jakością jest poprawa jakości wytwarzanych produktów i/lub świadczonych usług, jak również ciągłe doskonalenie procesów zachodzących w Organizacji. Wdrożenie systemu ISO 9001 stanowi w praktyce podstawę dla niemal wszystkich pozostałych systemów i uznawany jest za normę jakościową o największym uznaniu na rynku międzynarodowym. Certyfikat ISO 9001 to najczęściej wydawany certyfikat systemów opartych o normy z serii ISO.

Jak wdrożyć system ISO 9001 w firmie?

 

System zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001 można wdrażać samodzielnie lub przy wsparciu zewnętrznej firmy konsultingowej. Zakres naszego wsparcia uzależniony jest od tego, w jakim stopniu chcą się Państwo zaangażować w prace związane z wdrożeniem systemu ISO 9001 w Państwa firmie. Jeśli chcą Państwo wykonać większą część prac samodzielnie oferujemy konsultacje online, czy też audyt wewnętrzny. Jeśli wolą Państwo zlecić wykonanie całości działań wdrożeniowych naszym konsultantom świadczymy również usługi kompleksowego wdrożenia systemu ISO 9001.

 

W zakresie wdrożenia systemu ISO 9001 oferujemy następujące warianty współpracy:

Kompleksowe wdrożenie ISO 9001:2015

Nasza oferta wdrożeniowa obejmuje pełny zakres działań w ramach wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015: audyt zerowy, opracowanie dokumentacji systemowej, szkolenia dla pracowników, szkolenie dla audytorów wewnętrznych ISO 9001, audyt wewnętrzny i przegląd zarządzania, udział w audycie certyfikującym.

Większość prac związanych z wdrożeniem ISO 9001 wykonuje zespół naszych konsultantów. Nakład pracy pracowników Twojej firmy ograniczony jest do niezbędnego minimum.

Czytaj więcej o kompleksowym wdrożeniu ISO 9001:2015 poniżej

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Wdrożenie ISO 9001 :2015 - wariant uproszczony

Jeśli chcesz wdrożyć system ISO 9001 samodzielnie i potrzebujesz jedynie osoby, która Cię pokieruje przez kolejne etapy wdrożenia lub udzieli niezbędnych informacji i cennych uwag w trakcie samodzielnej realizacji kolejnych działań, skorzystaj z naszego wariantu uproszczonego.

W ramach uproszczonego wariantu współpracy w zakresie wdrożenia ISO 9001 oferujemy:

 

 KONSULTACJE ISO 9001

konsultacje prowadzone na żywo z trenerem, stwarzają możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące Ciebie pytania w trakcie samodzielnego wdrażania ISO 9001

czytaj więcej o konsultacjach online ISO 9001

 

SZKOLENIE DLA AUDYTORA WEWNĘTZRNEGO ISO 9001

szkolenie może być realizowane w dwojaki sposób, w formie:

  indywidualnego webinarium na żywo z trenrem

więcej informacji o webinarium lub

indywidualnego szkolenia online w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi  (materiały szkoleniowe w formie prezentacji z narratorem)

więcej informacji o szkoleniu online

w trakcie szkolenia poznasz wymagania normy ISO 9001 oraz sposób ich praktycznego przełożenia na działania w Twojej firmie, otrzymasz wzory formularzy wymagane przez normę ISO 9001 w wersji edytowalnej, po pozytywnym zdaniu testu kompetecyjnego otrzymasz również certyfikat Audytora wewnętrznego ISO 9001, potwierdzający Twoje kwalifikacje w zakresie znajomości normy ISO 9001

 

AUDYT WEWNĘTRZNY ISO 9001

audyt wewnętrzny przeprowadzamy w celu sprawdzenia, czy wdrożony System Zarządzania Jakością spełnia wymagania normy ISO 9001 oraz czy jest gotowy do certyfikacji, podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy dokumentację z audytu (raport z audytu wewnętrznego)

 

Zakres działań w ramach wariantu uproszczonego ustalamy wspólnie z Tobą na etapie przygotowania oferty cenowej.

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001, kiedy jesteśmy małą firmą?

Nasza oferta - wdrożenie ISO 9001 dla MIKRO

 
jeśli jesteś mikrofirmą, zatrudniającą 2 - 3 pracowników lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą
 
potrzebujesz certyfikatu ISO 9001, aby spełnić kryteria przetargu lub uzyskać dofinansowanie na świadczenie swoich usług (np. w Bazie Usług Rozwojowych)
 

zapytaj o specjalną ofertę na uzyskanie certyfikatu ISO 9001

 

GWARANTUJEMY:

UZYSKANIE CERTYFIKATU ISO 9001

KRÓTKI CZAS REALIZACJI WDROŻENIA ISO 9001

MINIMUM DOKUMENTACJI ISO (dokumentacja ISO dostosowana do potrzeb małych organizacji)

 

Wdrożenie ISO 9001

Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie normy ISO 9001:2015 zapewniamy:

 

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego ISO 9001

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe), pomoc oraz wsparcie merytoryczne w zakresie wdrożonego systemu zarządzania w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożenia ISO 9001 w Twojej firmi

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację ISO 9001, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

JAK WDROŻYĆ ISO 9001 - System zarządzania jakością 

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT ISO 9001:2015, CZYLI WDROŻENIE ISO 9001 przez SYNERGIAgroup

 

W zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością niezbędne jest określenie otoczenia, w którym organizacja funkcjonuje, m. in. określenie kontekstu organizacji oraz istotnych stron zainteresowanych i ich wymagań. W następnej kolejności określamy procesy w organizacji wraz z identyfikacją ryzyk i szans, które mogą pojawiać się w tych procesach, opracowujemy odpowiednią dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością, czyli niezbędne procedury systemowe i procesowe, instrukcje operacyjne, formularze. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia normy ISO 9001 poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację Systemu Zarządzania Jakością, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 z wymaganiami normy ISO 9001. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danym obszarze mamy czas na wprowadzenie odpowiednich korekcji do procesów i działań przed audytem certyfikującym. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego organizacja otrzymuje certyfikat ISO 9001.

 

KOMPLEKSOWE WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG WYMAGAŃ NORMY ISO 9001:2015 - ETAPY WDROŻENIA I NASZE DZIAŁANIA KROK PO KROKU:

1. AUDYT ZEROWY

wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań normy ISO 9001

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające nadzoru zgodnie z normą ISO 9001, np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, dokumentacji, procesu produkcji / realizacji usług

 określamy działania, które należy przeprowadzić celem uzyskania zgodności z wymaganiami normy ISO 9001

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ ISO 9001

opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę ISO 9001

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

opracowujemy dokumentację systemową ISO 9001 związaną m. in. z: określeniem kontekstu Organizacji oraz analizą potrzeb stron zainteresowanych, przeprowadzeniem analizy ryzyka w procesach Systemu Zarządzania Jakością (przeprowadzamy identyfikację ryzyk i szans w kontekście zarządzania całą organizacją, jak również poszczególnych procesów, określenie ryzyk i szans oraz zaplanowanie działań dla określonych ryzyk i szans przy wykorzystaniu metodyki działania opartej na metodzie FMEA), planowaniem zmian, określeniem sposobów działania w poszczególnych procesach, oceną skuteczności tych działań, przydzielaniem zasobów, zapewnieniem wymaganych kompetencji, komunikacją, nadzorowaniem udokumentowanych informacji, planowaniem i nadzorem nad działaniami operacyjnymi

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI ISO 9001
/ SZKOLENIE

omówienie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 wspólnie z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie ogólne dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych i usługowych

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

4. SZKOLENIE
DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH ISO 9001

szkolenie na Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 dla wyznaczonych pracowników wraz z potwierdzeniem kwalifikacji

uczestnicy szkolenia:

zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001:2015 wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji (wystawienie certyfikatu Audytora wewnętrznego)

zdobędą umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występujących w procesach ryzyk i szans, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności

w trakcie szkolenia uzyskają możliwość praktycznego przećwiczenia wszystkich etapów audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

5. AUDYT WEWNĘTRZNY
I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA

sprawdzenie, czy wdrożony System Zarządzania Jakością spełnia wymagania normy ISO 9001 oraz czy jest gotowy do certyfikacji

podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy dokumentację z audytu (raport z audytu wewnętrznego)

6. AUDYT CERTYFIKUJĄCY

uzyskanie akredytowanego certyfikatu ISO 9001 dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu ISO 9001

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z certyfikacją ISO 9001)

7. DORADZTWO
PO CERTYFIKACJI

pakiet bezpłatnych usług doradczych po zakończonym projekcie

doradztwo po certyfikacji to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

Ile trwa wdrożenie ISO 9001? Ile kosztuje wdrożenie systemu ISO 9001?

 

Czas wdrożenia ISO 9001 zależy od wielu czynników, przede wszystkim uwarunkowany jest wielkością organizacji, specyfiką jej działalności oraz złożonością procesów, które w niej zachodzą. Wdrożenie ISO 9001 trwa zazwyczaj od kilku tygodniu do kilku miesięcy.

Na koszty wdrożenia systemu ISO 9001 wpływ ma również szereg czynników, wśród których możemy wymienić np. wielkość organizacji czy liczbę lokalizacji, w których realizowany jest projekt. Każdy projekt wdrożenia ISO 9001 wyceniany jest indywidualnie.

 

Jeśli chcesz otrzymać indywidualną wycenę projektu wdrożenia ISO 9001 w Twojej firmie wraz z czasowym harmonogramem działań zapraszamy do kontaktu.

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM PRZY UZYSKANIU CERTYFIKATU ISO 9001?

Jesteśmy firmą konsultingową, którą tworzy zespół doświadczonych audytorów i trenerów z zakresu systemów zarządzania. Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie takich systemów zarządzania, jak: ISO, BRC, IFS, HACCP, UTZ, RSPO i BIO. Specjalizujemy się w zakresie usług obejmujących całościową realizację projektów wdrożeniowych łącznie ze wsparciem merytorycznym podczas audytu certyfikującego oraz bezpłatnymi konsultacjami po uzyskaniu certyfikatu. Zapewniamy bieżące doradztwo, pomoc, wsparcie merytoryczne oraz szkolenia tematyczne z zakresu systemów zarządzania.

Zespół SYNERGIAgroup - dowiedz się więcej, co nas wyróżnia na tle innych firm wdrażających systemy zarządzania

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na system ISO 9001 od strony zarządzania produkcją, nadzorowania infrastruktury, aspektów BHP i ochrony środowiska, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001  wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań normy ISO 9001 dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia, jak również uprawnienia w zakresie służby BHP i P.POŻ, co przekłada się na efektywność realizowanych projektów w zakresie wdrożenia i doskonalenia systemu ISO 9001

uważamy, że dobrze wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 pozwala na efektywne zarządzanie całą Organizacją, przyczynia się do poprawy jej funkcjonowania jako całości oraz osiągania założonych celów zgodnych z przyjętą strategią
opracowana przez nas metodyka działania opiera się na założeniu, że System Zarządzania Jakością ISO 9001 powinien być dostosowany indywidualnie do każdej firmy przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej działalności (produkcja, magazynowanie, transport, handel)
w pracach związanych z wdrożeniem systemu ISO 9001:2015 stosujemy metodologię wykorzystywaną w zarządzaniu projektami, co pozwala nam efektywnie kontrolować każdy etap realizacji działań w ramach wdrożenia ISO 9001 w Twojej firmie
na wdrażany System Zarządzania Jakością ISO 9001 zawsze patrzymy przez pryzmat wartości dodanej tak, aby przynosił on jak najwięcej wymiernych korzyści dla Organizacji w perspektywie długofalowej, nie ograniczając się jedynie do uzyskania certyfikatu ISO 9001:2015

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia ISO 9001 możemy skrócić do mniej niż 3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

 

INNE NASZE USŁUGI W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:

jak wdrożyć iso 9001

Szkolenia online, dokumentacja ISO 9001

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym produktami online z zakresu normy ISO 9001. Produkty z serii ISO.ONLINE to konsultacje online na żywo z trenerem, webinaria indywidualne, szkolenia online, dokumentacja ISO 9001 - wzory gotowych procedur, formularzy

Zobacz szczegóły

 

iso 9001

Optymalizacja
ISO 9001:2015

Dostosowujemy istniejący System Zarządzania Jakością do realiów funkcjonowania Twojej Organizacji tak, aby jego elementy mogły być przydatne w codziennej działalności poszczególnych obszarów organizacji. Eliminujemy zbędne nieczytelne dokumenty i ograniczamy ilość dokumentacji systemowej do niezbędnego minimum

Zobacz szczegóły

wdrożenie iso 9001:2015

Szkolenia ISO 9001:2015

 

Nasze szkolenia z zakresu ISO 9001:2015 pozwalają na zdobycie wiedzy oraz niezbędnych umiejętności w zakresie interpretowania i wdrażania wymagań normy ISO 9001:2015

Zobacz szczegóły

certyfikat iso 9001

Nadzorowanie / outsourcing ISO 9001

Oferta obejmuje nadzorowanie SZJ w Twojej Organizacji z możliwością przejęcia pełnego zakresu odpowiedzialności Pełnomocnika ds. SZJ. W ramach nadzorowania optymalizujemy Twój system zarządzania jakością pod względem stosowanej dokumentacji i poziomu zaangażowania pracowników Twojej Firmy

Zobacz szczegóły 

CO TO JEST NORMA ISO 9001?

ISO 9001 to międzynarodowa norma postępowania odnosząca się do zarządzania organizacją bez względu na jej wielkość, zakres i miejsce prowadzenia działalności, złożoność funkcjonujących procesów. Norma ISO 9001 wdrażana jest przez różne organizacje, zarówno firmy produkcyjne, jak i przez firmy, zajmujące się świadczeniem usług, małe, średnie czy też duże koncerny. Wdrożenie ISO 9001 i uzyskanie akredytowanego certyfikatu ISO 9001 to pokazanie, że organizacja działa zgodnie z uznawanymi na arenie międzynarodowej standardami, stawia na spełnienie wymagań swoich klientów, zadowolenie klientów oraz dostarczenie produktu / usługi o wysokiej jakości.

Norma ISO 9001, zawierająca wymagania dla systemu zarządzania jakością, jest standardem międzynardowym, uznawanym na całym świecie praktycznie we wszystkich branżach, stanowiącym podstawę dla innych branżowych systemów zarządzania. Certyfikat ISO 9001 to dzisiaj bardzo często karta przetargowa do rozpoczęcia rozmów o współpracy pomiędzy kontrahentami w łańcuchu dostaw. Jednak wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 to nie tylko poprawa wizerunku firmy na zewnątrz wśród potencjalnych klientów, ale również korzyści w wewnętrznych obszarach działania organizacji. Wdrożenie ISO 9001 może przyczynić się bowiem do wyeliminowania lub zredukowania błędów w realizowanych procesach, co wpływa z kolei na zmniejszenie liczby niezgodności wewnętrznych i zewnętrznych. W wyniku takich działań mamy do czynienia ze zmniejszeniem liczby reklamacji od Klientów. Do korzyści związanych z wdrożeniem systemu ISO 9001 możemy również zaliczyć zmniejszenie zużycia zasobów organizacji zarówno pod względem finansowym, jak również względem rzeczowym. Lepsza organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach, przejrzystość działania, określone zakresy odpowiedzialności i uprawnień pracowników odpowiedzialnych za wyznaczone  obszary w firmie decyduje w dużej mierze o oszczędności czasu, co przekłada się na korzyści finansowe.

 

JAKIE SĄ KLUCZOWE ZAŁOŻENIA NORMY ISO 9001?

wdrożenie ISO 9001 ma na celu poprawę jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług oraz doskonalenie obsługi klientów

System Zarządzania Jakością oparty o wymagania normy ISO 9001 można wdrożyć we wszystkich rodzajach organizacji, zarówno w firmach o różnym profilu działalności, jak również w instytucjach publicznych. Normę ISO 9001 można stosować we wszystkich branżach, dla wszystkich produktów i usług

norma ISO 9001 jest kompatybilna z innymi normami obowiązującymi w obszarze zarządzania, takim jak ISO 45001 (BHP), ISO 14001 (Środowisko), ISO 22000 (Bezpieczęństwo żywności)

przy planowaniu systemu zarządzania jakością należy uwzględnić wymagania obejmujące: zrozumienie organizacji i jej kontekstu, określenie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie ryzyka (zagrożenia i szanse) oraz zaplanowanie działań dla przypisania ryzyka i szans, określenie sposobów działania w poszczególnych procesach, ocenę skuteczności tych działań

wdrożenie ISO 9001 pozwala na realizację skutecznej i efektywnej działalności biznesowej oraz dostosowanie się do zmieniających warunków na rynku

istotnym elementem systemu zarządzania jakością jest podejście procesowe, które sprzyja usprawnianiu obiegu informacji i dokumentów w Firmie oraz dokładnemu przydzieleniu zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnym pracownikom

System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 opiera się na 7 zasadach, ułatwiających osiąganie celów określonych przez organizację i jej doskonalenie:

Orientacja na klienta – funkcjonowanie Organizacji uzależnione jest od Klientów, należy zatem rozumieć ich obecne i przyszłe potrzeby oraz starać się przekraczać oczekiwania Klienta

Przywództwo - zapewnienie spójności celów oraz sposobów działania organizacji, tworzenie środowiska wewnątrz Organizacji, w którym wszyscy pracownicy mogą przyczyniać się do realizacji założonych celów

Zaangażowanie personelu - zaangażowanie oraz umiejętności pracowników wpływają na korzyść organizacji

Podejście procesowe – Organizacja osiąga swoje cele w sposób bardziej efektywny, w przypadku kiedy działania i zasoby zarządzane są jako procesy

Doskonalenie – Organizacja powinna nieustannie się doskonalić, wszystkie elementy składające się na Organizację powinny podlegać ciągłemu doskonaleniu

Podejmowanie decyzji na podstawie faktów - słuszne decyzje oparte są na analizie danych i informacji

Zarządzanie relacjami – dotyczy wszystkich partnerów biznesowych, z którym Organizacja współpracuje, należy  pogrupować partnerów biznesowych według znaczenia relacji z nimi oraz ich pozycji
 

 
FILARY NORMY ISO 9001:

 
jak wdrożyć iso 9001

 JAKIE SĄ WYMAGANIA NORMY ISO 9001?

Norma ISO 9001 określa wymagania odnoszące się do systemu zarządzania jakością. System zarządzania jakością, zwany również systemem ISO 9001 może być wdrożony i stosowany przez wszystkie organizacje bez względu na to, w jakiej branży działają, ilu pracowników zatrudniają, czy w jakiej lokalizacji prowadzą swoją działalność. System ISO 9001 ukierunkowany jest na spełnienie wymagań klienta i na uzyskanie zadowolenia klienta. W celu organizacja powinna określić, kto jest jej klientem, jakie są jego potrzeby i wymagania oraz jakie działania podjąć, aby te wymagania spełnić. Wymagania normy ISO 9001 dotyczą różnych obszarów funkcjonowania organizacji na co dzień. Jednym z elementów systemu zarządzania jakością są działania związane ze strategią organizacji. Organizacja powinna przeanalizować otoczenie, w którym funkcjonuje, zarówno otoczenie dalsze (np. pod względem wskaźników makroekonomicznych), jak również otoczenie bliższe, do którego możemy zaliczyć konkurencję, dostawców, sektor, branżę, oraz otoczenie wewnętrzne. Należy określić ryzyka i szanse związane z tym otoczeniem i opracować odpowiedni plan działań, odnoszących się do tych ryzyk i możliwości. Istotnym wymaganiem normy ISO 9001 jest także konieczność określenia celów jakościowych oraz sposobu osiągnięcia tych celów. System zarządzania jakością obejmuje również takie obszary działań przedsiębiorstwa, jak zarządzanie zasobami ludzkimi, czy nadzorowanie infrastruktury. Kluczowym elementem systemu ISO 9001 jest nadzorowanie procesu produkcji wyrobu / świadczenia usługi. Niezbędne jest określenie środków kontrolnych na poszczególnych etapach procesu produkcji / realizacji usługi, zaczynając od zakupów, gdzie konieczna jest kwalifikacja i monitorowanie dostawców oraz kontrola na przyjęciu dostawy do magazynu, poprzez ustalenie kontroli nad samym procesem produkcji (np. określenie badań międzyoperacyjnych, końcowa kontrola produktu na zgodność ze specyfikacją), kończąc na sprzedaży i wysyłce do klienta. Norma ISO 9001 wymaga również od organizacji wprowadzenia odpowiednich środków do monitorowania i doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania jakością. Do takich środków zalicza się przede wszystkim audyt wewnętrzny i przegląd zarządzania.

Poniżej przedstawiamy punkty normy ISO 9001, odnoszące się do wymagań systemu zarządzania jakością:

kontekst organizacji (zrozumienie organizacji i jej kontekstu, zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych, określenie zakresu systemu zarządzania jakością, system zarządzania jakością i jego procesy)

przywództwo (przywództwo i zaangażowanie, polityka jakości, role, odpowiedzialność i uprawnienia)

planowanie (działania odnoszące się do ryzyka i możliwości (szans), cele jakości i planowanie ich osiągnięcia, planowanie zmian)

wsparcie (zasoby, kompetencje, uświadamianie, komunikacja, udokumentowana informacja)

działania operacyjne (planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi, wymagania dla wyrobów i usług, projektowanie i rozwój wyrobów i usług, nadzorowanie dostarczanych z zewnątrz procesów, wyrobów i usług, produkcja i dostarczanie usługi, zwolnienie wyrobów i usług, nadzór nad niezgodnymi wynikami procesów)

ocena wyników (monitorowanie, pomiary, analiza i ocena, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania)

doskonalenie (niezgodności i działania korygujące, ciągłe doskonalenie)

Norma ISO 9001:2015 – podejście oparte na ryzyku

Norma ISO 9001:2015 opiera się na podejściu procesowym oraz podejściu opartym na ryzyku. Działania związane z ryzykiem to element nowy w normie ISO 9001, gdyż wcześniej w poprzednim wydaniu normy ryzyko pojawiało się tylko w obszarze związanym z podejmowaniem działań zapobiegawczych. W wydaniu normy z roku 2015 pojęcie ryzyka wpisuje się praktycznie w prawie każdy punkt standardu. Należy mieć jednak na uwadze, że ryzyko należy rozpatrywać w dwojaki sposób:

ryzyko o negatywnych skutkach (czyli zagrożenia),

ryzyko o pozytywnych skutkach (czyli szanse).

Tylko takie podejście pozwala na kompleksowe przeprowadzenie analizy ryzyka, w wyniku której można uwzględniać następujące działania: unikanie ryzyka (eliminowanie działań powodujących ryzyko), zmniejszanie / zwiększanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, eliminowanie źródła ryzyka, dzielenie się ryzykiem (z inną stroną) lub przenoszenie ryzyka na drugą stronę, zwiększanie ryzyka w celu wykorzystania szansy.

certyfikat ISO 9001 to wymierne korzyści finansowe związane z poprawą wizerunku Twojej Firmy na rynku, możliwością zdobycia nowych kontraktów oraz uzyskaniem przewagi konkurencyjnej, wzmacnianie reputacji marki i redukowanie barier handlowych

poprzez wdrożenie ISO 9001 możemy ograniczyć lub wyeliminować błędy, pomyłki w realizowanych procesach, zmniejszyć liczbę niezgodności i braków wewnętrznych, ograniczyć liczbę zwrotów i reklamacji od Klientów przy równoczesnej poprawie efektywności operacyjnej

certyfikat ISO 9001 to zwiększenie zadowolenia Klientów poprzez dostarczanie produktów / usług zgodnych z ich oczekiwaniami i potrzebami, lepsze zarządzanie jakością w realizowanych procesach, jak również doskonalenie obsługi Klientów

 

wdrożenie ISO 9001 stwarza możliwość zbierania i analizy danych, na podstawie których podejmowane są decyzje strategiczne Firmy
 

certyfikat ISO 9001 to obiektywny dowód, że system zarządzania jakością funkcjonujący w Twojej Organizacji spełnia wymagania międzynarodowej normy oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

wdrożenie ISO 9001 pozwala na zmniejszenie zużycia posiadanych zasobów zarówno w aspekcie finansowym, jak również rzeczowym, oszczędność czasu dzięki lepszej organizacji pracy, usystematyzowaniu działań i standaryzacji, optymalizacja procesów w organizacji

skuteczna komunikacja wewnętrzna, dokładne przydzielenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności wszystkim pracownikom, poprawa obiegu informacji w Organizacji to także pozytywne efekty wdrożenia ISO 9001 w firmie

TOP 10 – czyli 10 najważniejszych pytań, jak wdrożyć system ISO 9001 w firmie oraz jak uzyskać certyfikat ISO 9001?

1. Co to jest certyfikat ISO 9001?
Certyfikat ISO 9001 to uznawany praktycznie na całym świecie dokument potwierdzający, że firma wdrożyła wymagania normy ISO 9001 i stosuje się w swoich działaniach do zasad systemu zarządzania jakością. Certyfikat ISO 9001 pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez eliminowanie barier handlowych i umożliwienie nawiązywania nowych relacji biznesowych. Niejednokrotnie certyfikat ISO 9001 to karta przetargowa przy podpisywaniu kontraktów z partnerami biznesowymi. Certyfikat ISO 9001 to również zewnętrzne potwierdzenie dla klientów, że firma ukierunkowana jest na spełnienie ich oczekiwań oraz, że firma stosuje się do przyjętych podstawowych zasad zarządzania jakością, ukierunkowanych na spełnienie potrzeb i oczekiwań klientów oraz jakość oferowanych produktów / usług. Certyfikat ISO 9001 przyznawany jest przez niezależne jednostki certyfikujące, posiadające odpowiednią akredytację (upoważnienie) do wystawiania takich certyfikatów. Firma może otrzymać certyfikat ISO 9001 na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą, podczas którego wykonywana jest ocena zgodności wdrożonego systemu ISO 9001 z wymaganiami normy ISO 9001.
2. Co to jest ISO 9001?
ISO 9001 to międzynarodowa norma, zawierająca wymagania dla systemu zarządzania jakością, która może być stosowana przez każdą organizację, niezależnie od jej wielkości, miejsca prowadzenia działalności, charakteru realizowanych działań czy branży. Norma ISO 9001 stosowana jest przez przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy usługowe, czy też organizacje administracji publicznej, np. urzędy gminy, jak równie szpitale, szkoły i inne podmioty. Do podstawowych wymagań systemu ISO 9001 należy zorientowanie na klienta, czyli podejmowanie działań mających na celu spełnienie wymagań klienta oraz uzyskanie jego zadowolenia. Każda organizacja jest zależna od swoich klientów. W związku z tym należy rozumieć obecne i przyszłe wymagania klienta, spełniać te wymagania oraz podejmować starania, aby wykraczać ponad jego oczekiwania. Zgodnie z definicją przedstawioną w normie ISO 9000 jakość to stopień spełnienia wymagań. Natomiast system zarządzania jakością ISO 9001 to zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów do ustanawiania polityki i celów, i osiąganie tych celów do kierowania Organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości. System ISO 9001 obejmuje różne obszary działania organizacji takie, jak nadzorowanie procesów zachodzących w organizacji (np. zakupów, produkcji / realizacji usługi, sprzedaży), zarządzanie kompetencjami personelu (określanie i przydzielanie odpowiedzialności i uprawnień, przeprowadzanie szkoleń dla pracowników), nadzorowanie infrastruktury i wyposażenia, ustalanie wizji oraz uzgodnienie z nią polityki jakości oraz dalszych dokumentów systemu ISO 9001, ustalanie konkretnych, mierzalnych i określonych w czasie celów jakościowych dla wszystkich poziomów organizacji, ciągłe doskonalenie systemu ISO 9001 funkcjonującego w przedsiębiorstwie.
3. Jak można uzyskać certyfikat ISO 9001? Na czym polega certyfikacja ISO 9001?
Certyfikat ISO 9001 przyznawany jest na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego przeprowadzanego przez uprawnioną jednostkę certyfikującą. Podczas audytu certyfikującego wyznaczony audytor dokonuje oceny zgodności działań organizacji, która stara się o certyfikat ISO 9001, z wymaganiami normy ISO 9001. Aby pozytywnie przejść audyt certyfikujący niezbędne jest wcześniejsze podjęcie szeregu działań związanych z wdrożeniem systemu ISO 9001 w organizacji. Proces uzyskania certyfikatu ISO 9001 składa się z dwóch etapów: pierwszy etap to wdrożenie systemu ISO 9001 w firmie, drugi etap to certyfikacja ISO 9001. Wdrożenie ISO 9001 obejmuje przełożenie wymagań normy ISO 9001 na praktyczne działania w organizacji, wdrożenie do stosowania zasad systemu zarządzania jakością oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji systemu ISO 9001. Certyfikacja systemu ISO 9001 obejmuje z kolei przeprowadzenie audytu certyfikującego oraz wydanie certyfikatu ISO 9001. Certyfikacja systemu ISO 9001 przeprowadzana jest w cyklu 3 -letnim. Oznacza to, że certyfikat ISO 9001 wydawany jest na okres 3 lat, przy czym w pierwszym roku przeprowadzany jest audyt certyfikujący, a w dwóch kolejnych latach tzw. I audyt nadzoru i II audyt nadzoru.
4. Ile trwa uzyskanie certyfikatu ISO 9001?
Odpowiadając na pytanie, ile trwa uzyskanie certyfikatu ISO 9001, należy wziąć pod uwagę dwa obszary działań. Po pierwsze należy uwzględnić czas potrzebny na wdrożenie systemu ISO 9001 w organizacji, a następnie czas związany z certyfikacją ISO 9001. Czas wdrożenia systemu ISO 9001 w przedsiębiorstwie zależy od wielu czynników, w szczególności od specyfiki samej organizacji, jej struktury, złożoności, realizowanych procesów, oraz od kompetencji osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu ISO 9001. Czas przeprowadzenia certyfikacji również uzależniony jest od organizacji. Zazwyczaj całkowity czas potrzebny na uzyskanie certyfikatu ISO 9001, obejmujący wdrożenie systemu ISO 9001 oraz proces certyfikacji, waha się od kilku tygodni do kilku miesięcy.
5. Kto wydaje certyfikat ISO 9001?
Certyfikat ISO 9001 wydawany może być jedynie przez upoważnione niezależne jednostki certyfikujące. Jednostki certyfikujące posiadają odpowiednią akredytację – uprawnienie do wystawiania certyfikatów ISO 9001. W Polce takie uprawnienia nadawane są przez Polskie Centrum Akredytacji - PCA. Jednakże wiele jednostek certyfikujących działających na terenie Polski posiada również akredytacje nadane przez zagraniczne organizacje, np. przez Brytyjskie Centrum Akredytacji – UKAS, czy niemiecki odpowiednik - Dakks (Die Deutche Akkreditierungsstelle). Należy również zwrócić uwagę na różnice między certyfikacją a akredytacją. Certyfikacja oznacza potwierdzenie przez stronę trzecią (jednostkę certyfikującą ) zgodności produktu / usługi lub procesu z określonymi wymaganiami. Z kolei akredytacja to formalne uznanie kompetencji jednostek certyfikujących do wykonywania działań zgodnie z odpowiednimi normami.
6. Ile kosztuje certyfikat ISO 9001?
Koszt uzyskania certyfikatu ISO 9001 uzależniony jest od wielu czynników. Do najistotniejszych czynników wpływających na koszt certyfikacji ISO 9001 możemy zaliczyć wielkość organizacji (wyrażoną liczbą zatrudnionych pracowników), liczbę lokalizacji objętych certyfikacją, czy zakres certyfikacji. Przy analizie kosztów uzyskania certyfikatu ISO 9001 należy również wziąć pod uwagę koszty związane z przygotowaniem organizacji do certyfikacji, czyli koszty wdrożenia systemu ISO 9001. Uwzględniając koszty wdrożenia ISO 9001 w firmie oraz koszty certyfikacji otrzymuje pełny koszt uzyskania certyfikatu ISO 9001.
7. Jaki jest koszt wdrożenia ISO 9001?
Koszt wdrożenia ISO 9001 w firmie uzależniony jest od wielu czynników, wśród których można wymienić m. in. wielkość organizacji, liczbę lokalizacji, objętych systemem ISO 9001, specyfikę oraz złożoność procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, wiedzę i kompetencje pracowników w zakresie systemów zarządzania. Na koszt wdrożenia systemu zarządzania jakością wpływa również fakt, czy wdrożenie ISO 9001 będziemy realizować samodzielnie, wykorzystując dostępność i wiedzę osób zatrudnionych w organizacji, czy też będziemy posiłkować się profesjonalną pomocą z zewnątrz, zlecając wdrożenie ISO 9001 zewnętrznej firmie doradczej. Każdy projekt wdrożenia ISO 9001 powinien być indywidualnie wyceniony, biorąc pod uwagę powyższe czynniki.
8. Ile trwa wdrożenie ISO 9001?
Czas wdrożenia ISO 9001 w firmie zależy również od wielu czynników. Wdrożenie ISO 9001 może trwać od kilku tygodniu do kilku miesięcy. Im większa organizacja, większa liczba lokalizacji, w których wdrożony zostaje system ISO 9001 oraz bardziej złożone procesy, tym czas wdrożenia ISO 9001 powinien być dłuższy. Istotnym elementem wpływającym na czas wdrożenia systemu ISO 9001 jest także świadomość pracowników w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania oraz wprowadzania zmian w organizacji, jak również kompetencje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu ISO 9001 w przedsiębiorstwie.
9. Jak wygląda wdrożenie ISO 9001 w firmie?
Wdrożenie ISO 9001 w firmie polega na przełożeniu wymagań normy ISO 9001 na konkretne sposoby działania w organizacji. Wykonywanie działań w ustalony sposób pozwala z jednej strony spełnić wymagania systemu ISO 9001 i uzyskać certyfikat ISO 9001, z drugiej zaś umożliwia uporządkowanie zadań realizowanych w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji, co przekłada się na lepszą efektywność pracy, zwiększenie kontroli nad wytwarzanymi produktami / świadczonymi usługami, a w konsekwencji również na mniejszą liczbę niezadowolonych klientów i mniejszą liczbę reklamacji / zwrotów. Proces wdrożenia ISO 9001 w przedsiębiorstwie można podzielić na kilka etapów. W pierwszej kolejności istotne jest przeprowadzenie weryfikacji zgodności obecnych działań firmy z wymaganiami normy ISO 9001 i określenie tzw. luk systemowych, czyli obszarów, w których występują odchylenia / niezgodności od wymagań normatywnych i niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich działań naprawczych. Na etapie wstępnym identyfikujemy również wszystkie procesy, jakie mają miejsce w organizacji, opisujemy je, określamy niezbędne zasoby, wskazujemy sposób ich monitorowania i nadzorowania. Kolejnym krokiem w ramach wdrożenia systemu ISO 9001 jest opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej do zidentyfikowanych procesów, czyli procedur, instrukcji, kart zapisów (formularzy), które będą nam wskazały określony sposób postępowania w ramach wdrożonego systemu ISO 9001 oraz dokumentowały działania i potwierdzały zgodność postępowania z wymaganiami normy ISO 9001. Po opracowaniu dokumentacji ISO 9001 niezbędne jest jej wdrożenie do stosowania. Na tym etapie najczęściej realizowane są szkolenia dla pracowników z opracowanych procedur, instrukcji oraz nowych zasad postępowania. Niezbędnym elementem skutecznie funkcjonującego systemu ISO 9001 jest ponadto realizacja systematycznych audytów wewnętrznych, których celem jest doskonalenie systemu ISO 9001 poprzez cykliczną weryfikację systemu zarządzania jakością, ocenę zgodności stosowanych w firmie rozwiązań z wymaganiami systemu ISO 9001 oraz innymi wymaganiami, do których spełnienia organizacja jest zobowiązana, np. wymaganiami prawnymi, czy wymaganiami klienta oraz wprowadzanie odpowiednich działań korygujących i doskonalących.
10. Czy zlecić wdrożenie ISO 9001 firmie konsultingowej? Czy wdrożyć ISO 9001 samodzielnie?
Decyzja o tym, czy zlecić wdrożenie ISO 9001 firmie konsultingowej, czy może wdrażać system ISO 9001 samodzielnie powinna być przemyślana i powinna zostać podjęta na podstawie przeprowadzonej analizy dostępności własnych zasobów posiadanych przez organizację w zakresie kompetencji osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu ISO 9001 w firmie. Osoba odpowiedzialna za wdrożenie ISO 9001 powinna odznaczać się bardzo dobrą znajomością wymagań normy ISO 9001 od praktycznej strony ich zastosowania w organizacji. Jest to istotny czynnik, który decyduje w dużej mierze o skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przyszłości. Dzięki umiejętnemu przełożeniu wymagań normy ISO 9001 na praktyczne rozwiązania w przedsiębiorstwie, możemy uzyskać system ISO 9001 dopasowany do realiów funkcjonowania naszej organizacji, a nie dostosowanie organizacji do wymagań normy ISO 9001. Z kolei współpraca z firmą konsultingową w zakresie wdrożenia ISO 9001 może przynieść wiele korzyści, ale jest to z całą pewnością uzależnione do profesjonalizmu, podejścia do projektu i doświadczenia firmy konsultingowej. Do korzyści związanych ze zleceniem wdrożenia ISO 9001 firmie konsultingowej możemy zaliczyć oszczędność czasu pracowników organizacji, gdyż większość prac związanych z wdrożeniem systemu ISO powinna przejąć firma konsultingowa. Firma konsultingowa dysponuje zazwyczaj również zespołem konsultantów z większym doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów ISO, niż pracownicy organizacji, co przekłada się na efektywne wdrożenie ISO 9001 w organizacji oraz pozytywne przejście audytu certyfikującego.

Wdrożenie ISO 9001 z SYNERGIAgroup to:

gwarancja uzyskania certyfikatu ISO 9001

niskie koszty wdrożenia

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas wdrożenia normy ISO 9001 dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 w Twojej Firmie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Kontakt 

                     tel.: 601 837 351

 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 

DODATKOWA USŁUGA:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001

Przejęcie przez zewnętrzną firmę konsultingową funkcji, zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. ISO 9001

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej ISO 9001

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania ISO 9001, funkcji Pełnomocnika ds. jakości na firmę zewnętrzną - firmę konsultingową

Usługa nadzoru nad systemem ISO 9001 jako proces zewnętrzny

ZAPOZNAJ SIĘ RÓWNIEŻ Z NASZĄ OFERTĄ PRODUKTÓW REALIZOWANYCH W FORMIE ONLINE / SZKOLEŃ ONLINE:

 
Produkty z serii ISO.ONLINE to skuteczne i funkcjonalne narzędzia wspomagające pracę w systemach zarządzania zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z tematyką ISO, jak również dla doświadczonych pełnomocników, specjalistów i wszystkich zaangażowanych w tworzenie i doskonalenie systemów zarządzania w swoich organizacjach!
 
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE PRODUKTY:

System ISO 9001 - jak samodzielnie wdrożyć ISO 9001 w firmie?

Dokumentacja ISO 9001:2015 - gotowe wzory procedur i formularzy

MODUŁ PODSTAWOWY Wzory dokumentów do samodzielnego wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001:2015

Dokumentacja ISO 9001:2015 wzory dokumentów MODUŁ PODSTAWOWY to startowy pakiet do samodzielnego wdrożenia ISO 9001:2015, który zawiera:

wzory procedur / instrukcji i formularzy w wersji edytowalnej do samodzielnego wdrożenia ISO 9001:2015 w Twojej Firmie

zestaw dokumentów, które pozwolą Tobie w łatwy i szybki sposób efektywnie wdrożyć i nadzorować system ISO 9001 w organizacji

Czytaj więcej

System ISO 9001 - jak samodzielnie wdrożyć ISO 9001 w firmie? 

Dokumentacja ISO 9001:2015 - gotowe wzory procedur i formularzy 

MODUŁ DODATKOWY

Wzory dokumentów do samodzielnego wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001:2015 z obszaru produkcji

Dokumentacja ISO 9001:2015 wzory dokumentów dla firmy produkcyjnej to startowy pakiet do samodzielnego wdrożenia ISO 9001:2015, który zawiera:

wzory procedur / instrukcji i formularzy w wersji edytowalnej do samodzielnego wdrożenia ISO 9001:2015 w obszarze produkcji

zestaw dokumentów, które pozwolą Tobie w łatwy i szybki sposób efektywnie wdrożyć i nadzorować system ISO 9001 w organizacji

Czytaj więcej

SZKOLENIE ONLINE Audytor wewnętrzny ISO 9001 / Pełnomocnik ds. jakości - film video z lektorem 

Szkolenie online indywidualne w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

W ramach szkolenia otrzymujesz:

materiały szkoleniowe w formie nagrania video z lektorem z bezterminowym dostępem tak, abyś zawsze mógł wrócić do niezbędnych informacji o wymaganiach normy ISO 9001:2015

dodatkowo darmowe konsultacje online z trenerem, podczas których rozwiejesz wszelkie wątpliwości, pojawiające się podczas samodzielnego zapoznania się z zasadami audytowania i wymaganiami normy ISO 9001:2015

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

Czytaj więcej

SZKOLENIE ONLINE Audytor wewnętrzny ISO 9001  / Pełnomocnik ds. jakości - webinarium

Szkolenie online w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem 

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik SZJ ISO 9001

W ramach szkolenia otrzymujesz:

szkolenie w formie indywidualnego webinarium (konsultacji) na żywo z trenerem,

materiały szkoleniowe w formie nagrania video z lektorem z bezterminowym dostępem tak, abyś zawsze mógł wrócić do niezbędnych informacji o wymaganiach normy ISO 9001:2015,

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans, harmonogramu audytów wewnętrznych, raportu z audytu wewnętrznego), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy.

Czytaj więcej

SZKOLENIE ONLINE norma ISO 9001 - wymagania, jak wdrożyć ISO 9001 w firmie? 

Szkolenie online indywidualne z zakresu wymagań normy ISO 9001:2015 - zasady wdrażania, wymagania SZJ 

Szkolenie obejmuje:

materiały szkoleniowe w formie filmu (nagranie video) wraz z obszernym komentarzem lektora oraz zestaw przydatnych formularzy, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

dodatkowo darmowe konsultacje online z trenerem, podczas których rozwiejesz wszelkie wątpliwości, pojawiające się podczas samodzielnego zapoznania się z wymaganiami normy ISO 9001:2015

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

Czytaj więcej

SZKOLENIE ONLINE ISO

Szkolenie online dedykowane dla Twojej firmy z wybranych systemów zarządzania


Szkolenie obejmuje:

udostępnienie pracownikom materiałów szkoleniowych (nagrania wideo) w formie online przez określony czas (np. przez okres 1 miesiąca), przekazanie materiałów po zakończonym szkoleniu

osobowy test weryfikujący w formie online (z możliwością wprowadzenia danych uczestnika zgodnie z wymaganiami Klienta, np. imię i nazwisko pracownika, nazwa firmy, dział, data szkolenia itp.)

wykaz osób, które wzięły udział w szkoleniu wraz z wynikiem testu sprawdzającego przesłany na wskazany adres e-mail

Czytaj więcej

Szkolenia online (webinaria otwarte) z zakresu normy ISO 9001:2015 - praktyczne omówienie wymagań normy, liczne przykłady praktyczne

System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu
Zobacz szkolenie

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
Zobacz szkolenie

Sprawdź najbliższe terminy!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mocne strony naszych szkoleń i dokumentacji online
 

uczestnicy szkoleń otrzymują rzeczywiste materiały szkoleniowe,
a nie tylko dostęp czasowy do materiałów szkoleniowych tak, aby mogły być one pomocne w późniejszej pracy uczestników naszych szkoleń
 

materiały szkoleniowe, dokumentacje systemowe, formularze opracowane przez trenerów, konsultantów – praktyków, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem oraz audytowaniem systemów zarządzania
 

możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem, konsultantem
w ramach dostępnych konsultacji online stwarza okazję do wyjaśnienia wątpliwości, pojawiających się podczas samodzielnego studiowania tematu szkolenia czy wdrażania systemu zarządzania
 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych i dokumentacji systemowej, wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCHprojekty realizowane przez praktyków
SYNERGIAgroup to firma wdrażająca systemy zarządzania, którą tworzy zespół doświadczonych konsultantów, posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wdrażając systemy zarządzania, wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tworzymy SMART SYSTEM! 

Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.
 

SMART SYSTEM to:

 
Ssolidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
Mmierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
Aautentyczny – system funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
Rrozwojowy – system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
Ttechniki działania – oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)

SZKOLENIE ISO 9001:2015

Wprowadzenie do SZJ ISO 9001

System zarządzania jakością w Twojej Firmie według normy ISO 9001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

 

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik SZJ ISO 9001

Audytor wewnętrzny Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Czytaj więcej

 

Doskonalenie SZJ ISO 9001

Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001 - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń


 
Zapraszamy do współpracy


Kontakt
tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 
 

Audyt wewnętrzny ISO 9001 - procedura wzór 

Dokumentacja ISO 9001 - gotowe wzory procedur i formularzy 

Procedura Audyt wewnętrzny - gotowy dokument w wersji edytowalnej możliwy do zastosowania w Twojej firmie,

wzory formularzy (raport z audytu wewnętrznego, harmonogram audytów wewnętrznych)

Pakiet uzupełniajacy do samodzielnego wdrożenia wytycznych związanych z audytami wewnętrznymi wg ISO 19011:2018 to gotowa do zastosowania procedura w wersji edytowalnej, która:

bierze pod uwagę aspekty związane z zarządzaniem ryzykiem na etapie planowania i realizacji audytów wewnętrznych

uwzględnia wytyczne w zakresie kompetencji audytorów wewnętrznych

zawiera formularze: harmonogram audytów wewnętrznych, raport z audytu gotowe do zastosowania

Czytaj więcej

Konsultacje online ISO 9001 

konsultacje na żywo z trenerem z zakresu normy ISO 9001

Korzyści z udziału w konsultajach online ISO 9001:

dowiesz się, jak przełożyć wymagania normy ISO 9001 na określone procedury, działania w Twojej Firmie

zdobędziesz wiedzę, jak wdrożyć procedury ISO 9001 do praktyki tak, aby pracownicy nie bali się zmian oraz jak stosować formularze tak, aby nie utrudniać sobie pracy

dowiesz się, w jaki sposób skutecznie wdrożyć działania korekcyjne i korygujące po zidentyfikowaniu niezgodności (np. w wyniku audytu certyfikującego ISO 9001)

zdobędziesz wiedzę, jak zbudować system ISO 9001 w organizacji tak, aby pozytywnie przejść proces certyfikacji

Czytaj więcej

System ISO 9001 - jak samodzielnie wdrożyć ISO 9001 w firmie? 

Dokumentacja ISO 9001 - gotowe wzory procedur i formularzy 

MODUŁ DODATKOWY 

Wzory dokumentów w wersji edytowalnej do samodzielnego wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001:2015 z obszaru realizacji usług

Dokumentacja ISO 9001:2015 wzory dokumentów dla firmy usługowej to startowy pakiet do samodzielnego wdrożenia ISO 9001:2015, który zawiera:

wzory procedur / instrukcji i formularzy w wersji edytowalnej do samodzielnego wdrożenia ISO 9001:2015 w obszarze realizacji usług

zestaw dokumentów, które pozwolą Tobie w łatwy i szybki sposób efektywnie wdrożyć i nadzorować system ISO 9001 w organizacji

Czytaj więcej

SZKOLENIE ONLINE norma ISO 9001

Wymagania normy ISO 9001. Jak wdrożyć ISO 9001 w firmie?

Szkolenie online ISO 9001 w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem

Szkolenie online indywidualne z zakresu wymagań normy ISO 9001:2015 - zasady wdrażania, wymagania SZJ

W ramach szkolenia otrzymujesz:

szkolenie w formie indywidualnego webinarium (konsultacji) na żywo z trenerem,

materiały szkoleniowe w formie nagrania video z lektorem z bezterminowym dostępem tak, abyś zawsze mógł wrócić do niezbędnych informacji o wymaganiach normy ISO 9001:2015,

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy.

Czytaj więcej

System jakości ISO 9001

Dowiedz się więcej, korzystając z naszej bazy wiedzy:

Co to jest system zarządzania jakością? Co to jest ISO 9001?

ISO 9001 to międzynarodowa norma, zawierająca wymagania dla systemu zarządzania jakością. Norma ISO 9001 może być stosowana przez każdą organizację niezależnie od wielkości, miejsca prowadzenia działalności, czy specyfiki działania oraz branży. Norma ISO 9001 ukierunkowana jest na spełnianie wymagań klienta.

Czytaj więcej

Ile trwa wdrożenie ISO 9001?

Jak długo trwa wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością? Ile czasu potrzebujemy na wdrożenie ISO 9001 w naszej firmie? Takie pytania często padają, kiedy zastanawiamy się na wdrożeniem ISO 9001 w firmie. W poniższym artykule postaramy się przedstawić najważniejsze czynniki, które wpływają na to, jak długo trwa proces wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w organizacji i uzyskania certyfikatu ISO 9001.

Czytaj więcej

Jak wdrożyć ISO 9001? Na czym polega wdrożenie ISO 9001? Wdrożenie ISO 9001 - krok po kroku

ISO 9001 to międzynarodowa norma postępowania odnosząca się do zarządzania organizacją bez względu na jej wielkość, zakres i miejsce prowadzenia działalności, złożoność funkcjonujących procesów. Poniżej przedstawiamy kolejne kroki skutecznego wdrożenia ISO 9001

Czytaj więcej

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001? Poznaj etapy certyfikacji ISO 9001?

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 to poprawa wizerunku organizacji poprzez potwierdzenie przez niezależną jednostkę certyfikującą, że wdrożony w organizacji System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001.

Czytaj więcej

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem