Norma ISO 22000:2018 / Kurs e-learning / webinarium / szkolenie online ISO 22000 / Wymagania normy ISO 22000. Wdrożenie systemu ISO 22000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZKOLENIE ONLINE ISO 22000 Podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 22000 w firmie?:

System zarządzania bezpieczeństwem żywności w Twojej Firmie według normy ISO 22000:2018 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu ISO 22000:2018

 

Cel szkolenia ISO 22000:2018:


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami normy ISO 22000:2018 oraz zasadami systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w swojej Organizacji. Dowiedzą się również, jak wdrożyć system ISO 22000 w firmie, aby  z jednej strony był on zgodny z wymaganiami normy ISO 22000, z drugiej zaś nie generował zbędnych dokumentów i stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją i zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i legalności wytwarzanych produktów.

Program szkolenia obejmuje omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 22000:2018 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki bezpieczeństwa żywności i celów dotyczących bezpieczeństwa żywności, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, przeprowadzenie analizy zagrożeń i opracowanie planu HACCP, omówienie wymaganych zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji (wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontrolnych, ustalenie limitów i tolerancji, określenie sposobu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i podejmowania właściwych działań korekcyjnych i korygujących, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.
 
 
 

To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego.

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

 

To szkolenie możesz również zrealizować w formie indywidualnego szkolenia online:

samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi w formie nagrania video z lektorem, dodatkowo darmowe konsultacje na żywo z trenerem - czytaj więcej

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online ISO 22000 Podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 22000 w firmie?

poznasz podstawowe założenia i cele wdrożenia normy ISO 22000:2018 oraz wymagania systemu HACCP, na podstawie którego oparta jest norma ISO 22000:2018

dowiesz się, co to jest system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami normy ISO 22000:2018 i jakie są jego zasady

zdobędziesz informacje, jak interpretować wymagania normy ISO 22000:2018 w odniesieniu do swojej Organizacji

będziesz potrafił przekładać wymagania normy na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji

poznasz strukturę dokumentacji, która jest niezbędna do wdrożenia normy ISO 22000:2018

pozyskasz umiejętności w zakresie przeprowadzania analizy zagrożeń, analizy ryzyka oraz wyznaczania punktów kontrolnych (CCP i OPRP)

 

zdobędziesz wiedzę, jak efektywnie wdrożyć wymagania systemu ISO 22000 w praktyce

zdobędziesz umiejętności praktycznego wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

będziesz potrafił samodzielnie opracować najważniejsze dokumenty wymagane przez normę ISO 22000:2018 (procedury, instrukcje) i wdrożyć je do stosowania

Program szkolenia ISO 22000:2018

1. Wprowadzenie

2. Zasady systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w praktyce biznesowej, czyli integracja podstawowych wymagań prawnych dotyczących systemu HACCP z wymaganiami systemu zarządzania jakością (podejście procesowe do zarządzania, kontekst organizacji, przywództwo, zarządzanie ryzykiem)

3. Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności obowiązujące w Polsce i UE

4. Warsztaty praktyczne - wymagania normy ISO 22000:2018 i ich wdrożenie w Twojej Organizacji                                                                                                        

Ćwiczenie 1: Zasady GMP / GHP jako Programy Warunków Wstępnych
Ćwiczenie 2: Zasady systemu HACCP wg normy ISO 22000 (przeprowadzenie analizy zagrożeń, opracowanie planu HACCP, określenie sposobu monitoringu wyznaczonych CCP - Krytycznych Punktów Kontrolnych)
Ćwiczenie 3: Wymagania wynikające z systemu zarządzania jakością (kontekst organizacji, przywództwo, wsparcie, planowanie, przegląd zarządzania, działania korygujące, komunikacja i inne)
Ćwiczenie 4: Tworzenie dokumentacji systemowej – wymagane procedury, instrukcje, zapisy

5. Proces certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000:2018

6. Podsumowanie i wnioski

 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami

zaświadczenie ze szkolenia

poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM OTWARTE:
 
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
 
Koszt szkolenia: 680 zł netto (+23% VAT = 836,40 zł brutto) / osoba
 
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów
 
 

ZAPYTAJ O REALIZACJĘ TEGO SZKOLENIA W FORMIE DEDYKOWANEJ DLA TWOJEJ FIRMY (stacjonarnie lub online)

Formularz ofertowy

ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM WSZYSTKICH SZKOLEŃ OTWARTYCH / WEBINARIÓW OTWARTYCH

Harmonogram szkoleń

MOCNE STRONY SZKOLENIA ONLINE ISO 22000 Podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 22000 w firmie?:

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy
i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – szkolenie ISO 22000 realizujemy w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

Trenerzy – szkolenie ISO 22000 prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE ISO 22000 Podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 22000 w firmie?

 

wymagania normy ISO 22000 przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy ISO 22000 oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Dowiedz się więcej, dlaczego warto wybrać szkolenia organizowane przez SYNERGIAgroup Czytaj więcej

Pozostałe nasze szkolenia ISO 22000:2018

Szkolenie online ISO 22000 - Dostosowanie / aktualizacja SZBŻ do wymagań ISO 22000:2018. Przejście na normę ISO 22000: ISO 22000:2018 - Warsztaty praktyczne z dostosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności do nowego wydania normy ISO 22000:2018 Zobacz szczegóły szkolenia

Szkolenie online ISO 22000 - Audytor wewnętrzny ISO 22000 / Pełnomocnik ds. ISO 22000: Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną Zobacz szczegóły szkolenia

Pozostałe szkolenia online ISO 22000:2018:

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001 oraz ISO 22000 - integracja ma wiele korzyści Zobacz szczegóły szkolenia

Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz systemu bezpieczeństwa żywności ISO 22000 - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń Zobacz szczegóły szkolenia

 

 

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte Harmonogram szkoleń otwartych

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem