Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności (ISO 22000, HACCP, IFS, BRC) - szkolenie online / kurs e-learning / webinarium

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurs e-learning / szkolenie online ISO, BRC i IFS - Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności (ISO 22000, HACCP, IFS Food i BRC Food):

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności (ISO 22000, HACCP, IFS Food i BRC Food)

 

Szkolenie dedykujemy osobom, chcącym pełnić funkcję audytorów wewnętrznych ISO 22000, IFS i BRC, pełnomocników, specjalistów ds. jakości i/lub bezpieczeństwa, członków zespołu HACCP, osób odpowiedzialnych za system zarządzania bezpieczeństwem żywności w Organizacji.

 

Cel szkolenia ISO, BRC i IFS / Systemy zintegrowane:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego / pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności (ISO 22000, HACCP, IFS Food, BRC Food) w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności zgodnie z wymaganiami normy ISO 22000, systemu HACCP oraz standardów IFS Food i BRC Food. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania ISO 22000, HACCP, IFS Food i BRC Food w kontekście swojej Organizacji oraz przeprowadzać audyty wewnętrzne zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat audytora wewnętrznego / pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności (ISO 22000, HACCP, IFS Food i BRC Food).

Program szkolenia obejmuje 2 moduły. Pierwszy moduł to omówienie poszczególnych wymagań ISO 22000, HACCP, IFS Food i BRC Food wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji oraz zwróceniem szczególnej uwagi na wymagania wspólne dla wszystkich omawianych norm / standardów. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: opracowanie polityki bezpieczeństwa żywności i celów dotyczących bezpieczeństwa żywności, przeprowadzenie analizy zagrożeń i opracowanie planu HACCP, omówienie wymaganych zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji (wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontrolnych, ustalenie limitów i tolerancji, określenie sposobu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i podejmowania właściwych działań korekcyjnych i korygujących), opracowanie procedur z zakresu Food Fraud i Food Defense, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Drugi moduł to omówienie kompetencji i umiejętności audytora wewnętrznego / pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności (ISO 22000, HACCP, IFS Food i BRC Food). Przedstawienie wymagań dla audytorów i pełnomocników. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z metodyki audytowania zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.

 

To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego.

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

 

To szkolenie możesz również zrealizować w formie indywidualnego szkolenia online:

I wariant szkolenia online: samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi czytaj więcej

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online ISO, BRC i IFS - Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności (ISO 22000, HACCP, IFS Food i BRC Food)?

uzyskasz niezbędne kompetencje do nadzorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000, IFS Food i BRC Food w swojej Organizacji

dowiesz się, jak efektywnie i zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011 przeprowadzać audyty wewnętrzne w Twojej Firmie w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000, IFS Food i BRC Food

zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego / pełnomocnika / managera ds. SZBŻ ISO 22000, IFS Food i BRC Food wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji

 

będziesz potrafił określać cele zintegrowanego systemu zarządzania ISO 22000, IFS Food i BRC Food oraz wskazywać sposoby ich osiągania
 

będziesz umiał zastosować właściwe techniki i narzędzia audytowania odpowiednio do specyfiki audytowanego procesu, obszaru, produktu
 

będziesz potrafił określić rolę i zakres odpowiedzialności audytora wewnętrznego / pełnomocnika / managera ds. zintegrowanego systemu zarządzania ISO 22000, IFS Food i BRC Food w Twojej Organizacji
 

w trakcie szkolenia będziesz mógł praktycznie przećwiczyć wszystkie etapy audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności
 

będziesz potrafił samodzielnie planować, przeprowadzać oraz dokumentować audyty wewnętrzne w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania ISO 22000, IFS Food i BRC Food


zdobędziesz informacje, jak interpretować wymagania najważniejszych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w odniesieniu do swojej Organizacji

zdobędziesz wiedzę, w jaki sposób audyty wewnętrzne mogą stanowić narzędzie doskonalenia Twojej Organizacji w praktyce

będziesz potrafił oceniać wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwa żywności zgodnego z wymaganiami systemu HACCP, normą ISO 22000, standardem BRC FOOD oraz standardem IFS Food w kontekście Twojej Organizacji
 

zdobędziesz umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w Twojej Organizacji w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania ISO 22000, IFS Food i BRC Food, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występującego w procesie ryzyka i zagrożeń, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności
 

będziesz potrafił przekładać wymagania zintegrowanego systemu zarządzania ISO 22000, IFS Food i BRC Food na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji przy wykorzystaniu najlepszych narzędzi i praktyk oraz optymalnym reagowaniu na bezpieczeństwo produktów żywnościowych
 

w trakcie szkolenia będziesz mógł praktycznie przećwiczyć techniki prowadzenia rozmów (sposoby mówienia oraz zadawania pytań, metody prowadzenia wywiadu audytowego)
 

Program szkolenia online ISO, BRC i IFS - Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności (ISO 22000, HACCP, IFS Food i BRC Food):

 
1. Wprowadzenie

2. Podstawowe zasady zintegrowanych systemów zarządzania

3. Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności obowiązujące w Polsce i UE

4. Kluczowe wymagania normy ISO 22000, standardu BRC FOOD oraz IFS Food – ich wpływ na system zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w Twojej Organizacji

5. Kompetencje, wiedza i umiejętności audytora wewnętrznego / pełnomocnika / managera ds. zintegrowanego systemu zarządzania ISO 22000, IFS Food i BRC Food

6. WARSZTATY PRAKTYCZNE
 
Ćwiczenie 1: Interpretacja podstawowych wymagań normy ISO 22000, standardu BRC i IFS Food z perspektywy audytora / pełnomocnika / managera zintegrowanego systemu zarządzania ISO 22000, IFS Food i BRC Food
Ćwiczenie 2: Audytowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Zastosowanie najlepszych praktyk w oparciu o normę ISO 19011. Właściwa komunikacja oraz umiejętność zadawania pytań. Techniki zdobywania informacji
Ćwiczenie 3: Audytowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Analiza zagrożeń. Zarządzanie ryzykiem w obszarach audytowanych
Ćwiczenie 4: Metodyka audytów wewnętrznych. Cele i rodzaje audytów. Etapy audytu wewnętrznego. Harmonogram audytów
Ćwiczenie 5: Metodyka audytów wewnętrznych. Opracowanie planu audytu. Budowanie dokumentacji audytowej. Tworzenie listy pytań kontrolnych do audytu na podstawie wymagań normy ISO 22000 / standardu IFS i BRC Food
Ćwiczenie 6: Metodyka audytów wewnętrznych. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego
Ćwiczenie 7: Metodyka audytów wewnętrznych. Kwalifikacja niezgodności i możliwości doskonalenia. Dokumentowanie niezgodności
Ćwiczenie 8: Metodyka audytów wewnętrznych. Efektywne raportowanie wyników audytu
Ćwiczenie 9: Metodyka audytów wewnętrznych. Działania korekcyjne i korygujące
Ćwiczenie 10: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Gra symulacyjna
Ćwiczenie 11: Narzędzia doskonalenia Twojej Organizacji

7. Proces certyfikacji. Przygotowanie Twojej Organizacji do audytu

8. Sprawdzian kompetencji uczestników szkolenia

9. Podsumowanie, omówienie wyników, wnioski
 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe
 
zaświadczenie ze szkolenia / certyfikat potwierdzający kwalifikacje audytora wewnętrznego / pełnomocnika / managera Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności (ISO 22000, HACCP, IFS Food i BRC Food)

poczęstunek i lunch (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM OTWARTE:
 
 
Czas trwania szkolenia: 3 dni
 
Koszt szkolenia: 1850 zł netto (+23% VAT = 2275,50 zł brutto) / osoba
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych

ZAPYTAJ O REALIZACJĘ TEGO SZKOLENIA W FORMIE DEDYKOWANEJ DLA TWOJEJ FIRMY (stacjonarnie lub online)

Formularz ofertowy

ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM WSZYSTKICH SZKOLEŃ OTWARTYCH / WEBINARIÓW OTWARTYCH

Harmonogram szkoleń

MOCNE STRONY SZKOLENIA ONLINE ISO, BRC i IFS - Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności (ISO 22000, HACCP, IFS Food i BRC Food):

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE ISO, BRC i IFS - Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności (ISO 22000, HACCP, IFS Food i BRC Food)?

wymagania standardu IFS i BRC, normy ISO 22000 przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy ISO 22000, standardu IFS i BRC oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Pozostałe nasze szkolenia online ISO, BRC i IFS / Systemy Zintegrowane:

Szkolenie online ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 - Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) Zobacz szczegóły szkolenia

 

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte Harmonogram szkoleń otwartych

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem